Tårta och kaffe för att fira Stamväg 51:ans nya belysning

Välkommen och fira stamväg 51:ans kommande nya belysning till
Ingåportområdet lördagen den 13 november kl. 11-12.30. Planen är att belysningen fördigställs i december.

Tillställningen inleds med talturer av Pro Inggås representant och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström. I tillställningen deltar även riksdagsledamöter.

De 150 första garanteras tårta och kaffe. Tillställningen ordnas av Pro Ingå med hjälp av Ingå kommun.

Välkommen och fira tillsammans!

Facebooktwitter

Medlemsbrev oktober 2021 och kallelse till extra medlemsmöte

Trots att coronapandemin har försökt avskräcka oss Pro Ingåmedlemmar, har det hela tiden gjorts något smått. Stora framgångar har nåtts med stamväg 51 ifråga om belysning och konditionstrappans slutbehandling är så gott som klar.
Nu är projektsituationen följande:

Joddböle:
Vad beträffar planeändringarna i Joddböle för Rudus och Fortum, så är de ännu på hälft. ST1 har offentliggjort MiljöKonsekvensBeskrivningen och hållit infotillfälle om saken. Pro Ingås styrelse följer noga med vad och när man fattar beslut om planeändringen och vi informerar om ärendena på vår hemsida och i sociala medier.

Stamväg 51 – nuläget med belysningen:
Belysningen blir klar senast i december 2021. Följaktligen är belysningsprojektet för Pro Ingås del klart, saknas bara kaffe o kaka, som vi firar med på Ingå Ports område den 13 november kl 11-12.30. Välkomna alla Pro Ingåmedlemmar i stor skara. De 150 första får en kakbit med kaffe eller te. Vi försöker också få med riksdagsledamöterna, som har bidragit till att vägbelysningen förverkligas.

Konditionstrappan – nuläget:
I trepartsunderhandlingar med Pro Ingå, Ingå kommun och Ingå församling beslöts i början av hösten, att trappan överlåts till kommunen ännu under denna höst. Vi vill överlämna den helt färdig, d v s först efter att man byggt till och förbättrat säkerhetsräckena. Detta sker under oktober. Räckena fick belysning 21-23.9.2021

Ingarskilaåns ”talkon”:
Vid Ingarskilaån har hållits ett tiotal ”talkon” hittills i år. I dessa har man utvidgat de tidigare och byggt nya lekplatser för öringarna. Under detta års renoveringsarbeten har förutom frivilliga renoverare också en grävmaskin deltagit. Med skopan kan man hälla ut stenmaterial sju meter bort. På så sätt har man på många platser kunnat tippa stenmaterial från strandkanten rakt mot fåran, där man byggt grusbäddarna. Grävmaskinen har också gjort det möjligt att placera ut tunga stenar för att hindra grusbäddarna att rinna nedströms. I Naturresursinstitutets elfiske har man såväl denna som förra sommaren hittat mera öringsyngel än någonsin under de fyrtio åren man gjort observationer.

Hundparken:
Hundparkens portar har fått låsen reparerade. Det har även beslutats, att Ingå kommun förutom gräsplanen också sköter om buskarna. Parken är planerad att överlåtas till kommunen år 2023.

Kulturevenemang:
Kulturevenemangen har lidit svårt av coronan. Vi har inte kunna arrangera kulturtillställningar i biblioteket, men i det fallet ser det ljusare ut nu. Genast då vi får tillåtelse av kommunens pandemigrupp att samlas, börjar vi planera tillställningar i biblioteket.

Styrelsen 2022:
Föreningens höstmöte valde styrelsen för år 2022 och styrelsens sammansättning är följande:

Ordförande Jorma Viita
Viceordförande Jochim Donner
Sekreterare Minna Lehto
Medlemssekreterare Madeleine Blomstedt
Kassör Olli Orama

Ordinarie medlemmar:
Kaj Hellbom
Odessa Holmberg
Kira Durchman
Antti Viljanen
Marghita Viita

Suppleanter:
Seppo Kolehmainen
Maarit Lassila

Marghita Viita och Jorma Viita sköter hemsidorna från och med 2022.

Extra medlemsmöte:
Pro Ingås extra möte hålles på Wilhelmsdal den 19.10.2021 kl 17.00. Ärendet är att föreningen bidrar med egna medel till konditionstrappan för att täcka trappans finansieringsglapp samt för arrangerandet av PR-tillställningen inkommande månadsskifte oktober/ november. Bidragets behov är 2500 € och PRtillställningens kaffe och kaka är budgeterat till max 1500 €. Styrelsen föreslår att man budgeterar för en tilläggsbudget för år 2021 på 4000 €.

Ingå
Pro Ingå styrelsen

 

Facebooktwitter

Pro Ingås uttalande om parkplanen för Ingå centrum

KYRKPARKEN: Den nya promenad-och cykelbron över ån i planen för kyrkparken är verkligen viktig, också för ett vidare område. Den betjänar såväl egnahems- och radhusinvånarna på västra sidan om bron som Lönneberga, för att inte nämna skoltrafiken. Också passagen till Gammelgården underlättas. Det är viktigt, att bron görs tillräckligt bred, så att man får egna filer för cyklar och fotgängare!

LILLUDDEN: Sandstranden är i dåligt skick och kräver en grundrenovering. Eftersom sandstranden är mycket grund, behövs också en längre brygga, varifrån man kan simma. Nu finns inte en hygglig simstrand i centrum. Vid Lilludden skulle en längre brygga betjäna detta behov bra! Då alla bryggor i småbåtshamnen förnyas kunde man tänka sig, att använda en i gott skick varande av dessa till bryggan. På så sätt främjar man också återanvändning. Simstränder för hundar behövs också i Ingå.

Vi föreslår, att också en sådan läggs till i planen. Platsen bör emellertid vara avskild från människornas simställe helt av hygieniska skäl.

Vidare föreslår Pro Ingå, att man i utvecklingen av Lilluddens område  lägger till en plan, där det ingår en segeljolleramp och ett surfbräde- och kanotområde vid Lilluddens östra del. Samtidigt borde man undersöka möjligheter till att placera en flytande vattenpark.

Föreningen har kännedom om en företagare, som skulle vara intresserad av att placera och sköta om en vattenpark och dessutom en frivillig person, som skulle vara färdig att utveckla och organisera jollesegling. Surfbräde-och kanotuthyrningsverksamhet och hobbyverksamhet  skulle också passa bättre på detta område än i ån, där det är mycket trafik. För dessa aktiviteter krävs ett djup på 1,5 m. Östra sidans djup borde kontrolleras men troligt är, att muddringsbehovet är litet (under 500 m3) och massorna kunde placeras i den nuvarande deponeringsbassängen. Målgruppen för dessa åtgärder skulle vara både ingåunga, fritidsboende unga och hobbyverksamma från andra områden.

Vi föreslår, att renovering av skejtparken läggs till i parkplanen och att man i samband med renoveringen bygger en graffitivägg, där de unga lovligen kunde skapa sin egen tagg

Facebooktwitter

Kallelse till Pro Ingås vår- och höstmöte

Bästa medlem, Pro Ingå rf sammankallar sina medlemmar till vårmöte och höstmöte. Välkommen LÖRDAGEN den 11.09 kl 14.00 till Wilhelmsdal. På agendan har vi stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe från och med kl 13.30. Antal personer som kan delta 15-20. Välkomna! Styrelsen.

KALLELSE

Program
Kl 14.00 vårmöte.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov
två rösträknare
3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Presenteras bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
6. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen
och övriga redovisningsskyldiga
11. Övriga till styrelsen framförda ärenden
12. Mötets avslutande.

Ca kl 14.30 höstmöte
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov
två rösträknare
3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgift för ordinarie och
understödande medlemmar fastslås
6. Antalet ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen fastslås
7. Mötesarvode för styrelsemedlemmarna och verksamhetsgranskarnas
arvode fastslås
8. Val av styrelseordförande för nästa kalenderår
9. Val, för följande två kalenderår, av ordinarie styrelsemedlemmar och
suppleanter, som är i tur att avgå
10. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter
11. Övriga till styrelsen framförda ärenden
12. Mötets avslutande.

Medlemmarna kan framföra övriga ärenden skriftligt till föreningens styrelse
senast 10.09.2021 till jorma1.viita(a)gmail.com eller till Pro Ingå rf,
Dalvägen 4D, 10210 Ingå.

VÄLKOMMEN
Styrelsen

Facebooktwitter

Konditionstrappan blev klar


Pro Ingå rf startade våren 2020 motionstrappsprojektet på ungdomsforumets initiativ. Som plats föreslogs Prästgårdsbergets område, på en central plats i Ingå kyrkoby. Till trapporna är det lätt att komma gående, med cykel eller längre ifrån med bil.

Från början var det klart, att trapporna inte skulle bli traditionellt raka, utan att de i vinklar skulle följa bergets form. Byggnadstekniskt kom de att söka sig den rutt, som möjliggjorde fastsättning i berget. Tanken var också, att svårighetsgraden borde passa för alla åldrar och alla motionärer. Därför var planen att göra mellanetager, med bänkar på sidorna för vilopauser och för att kunna njuta av utsikten.

Prästgårdsberget är ett verkligt naturskönt område och som konstaterats mitt i Ingå bys centrum. Motionstrapporna och cykellederna binder ihop olika boendeområden och möjliggör ett kontollerat utnyttjande av området, då användarna rör sig längs planerade rutter. I projektet görs inga betonggjutningar utan trapporna fästes i berget med metallstöd

Det viktigaste och nödvändigaste var att alla möjliga lov och avtal först var i skick, innan vi började anhålla om finansiering. Ingå församlings representanter har här varit i nyckelposition och verkligt välvilliga. Vi granskade platsen tillsammans med dem och konstaterade, att man genom att endast fälla ett fåtal mindre tallar kunde öppna vyer från toppen mot havet och kyrkan. Med Församlingen gjorde vi hyreskontrakt för tio år åt gången, till en nominell summa.

Sedan förhandlade vi om trappornas planering med Oy Nalle Grönberg Ab. Av dem fick vi en plan baserad på 114 m långa och 1,6 m breda trappor. Enligt den planen begärde vi tillstånd av kommunens byggnadsnämnd.  Vi valde också byggare genast från början, så att samarbetet skulle vara intimt från starten. Valet föll på Oy ByggCraft Ab. Först därefter var det dags att börja söka finansiering för trapporna.

Under planeringen räknades det ut hur mycket material som behövdes och vi fick kostnadsförslag för arbetets del för både planeringen och själva byggandet. Vi begärde kostnadsförslag för materialmängden, enligt Nalle Grönbergs beräkningar av Ab Lantis Oy. På så vis hade vi en uppskattning på trappornas totala kostnad, som vi skulle anhålla om bidrag till.

För finansieringen skickade vi anhållan till Sparbanksstiftelsen i Ingå, Sofie von Julins Stiftelse och Handelslaget Varuboden-Osla. Samt till många företag i Ingå. Stora stöd från stiftelserna och Varubuden-Osla öppnade möjligheten att förverkliga trapporna. Dessutom kom stöd från Ingå kommun alltid då understöd utdelades. Ingåföretagarna deltog också förtjänstfullt och så blev det till slut klart att trapporna kunde förverkligas vintern 2020-2021. Byggandet påbörjades sedan i april 2021 och färdiga blev trapporna i början av juni.

Med Ingå kommun har man kommit överens om belysning till trapporna.  Den installeras i räckena i form av led-belysning. Dessutom planerar kommunen att förbättra löparbanorna från toppen av Prästgårdsberget och förse dessa med belysning. Detta kommer att ske under år 2022. Byggnationer i anslutning till trapporna är påtänkta, men förverkligas först då beslut är gjorda.

Invigningen hålls den 17.6.2021 kl 11.00 vid foten av trapporna. Tillställningen hålls i liten skala enligt Coronapandemins ännu begränsande av sammankomster.

Facebooktwitter

Vårhälsningar från Pro Ingå rf

Pro Ingås styrelse har vid ett E-postmöte fattat beslutet att flytta fram vårmötet och hålla det samtidigt med höstmötet såsom för ett år sedan. Exponeringarna av Corona är så höga, att vi inte ser någon möjlighet att ordna ett möte under våren. Det finns hopp om att vaccineringarna påverkar positivt, så vi hoppas kunna samlas fysiskt i höst. Pro Ingås projekt går framåt oberoende av Coronaepidemin.

Motionstrapporna beräknar vi, att blir klara en vecka före midsommar. Byggaren har redan gjort förberedelser i en hall med att kapa stegen i rätta längder mm. Arbetet på berget torde påbörjas vecka 17.

SV51 NMT-centralen har beslutat, att installationen av vägbelysning påbörjas från Hamnvägens korsning mot Helsingfors. Eftersom den beviljade finansieringen, en halv miljon, inte räcker till hela Ingås andel, belyses vägen så långt pengarna räcker. Det planeras nu en tilläggsfinansiering.

Joddböle IV Förslaget till detaljplaneändringen Joddböle IV är framlagt i kommunhuset och kommunen arrangerade ett ”streamat” presentationstillfälle.  Pro Ingå lämnar in ett utlåtande i saken. Det kan läsas på vår hemsida i början av maj under rubriken ”Utlåtanden”.

Ingarskilaån 2021 års rensningstalkon börjar i slutet av juni och fortsätter till slutet av september. I slutet av oktober till medlet av november är det möjligt att följa öringarnas lekbestyr. Före det, då åns vattennivå sjunker och vattnet klarnar, börjar vi räkna förra höstens lekgropar. I månadsskiftet maj – juni räknar vi de nykläckta ynglen i de hitintills rensade grusbäddarna.

Vi önskar flera frivilliga till talkona och andra intressanta göromål för att stärka örings-beståndet i Ingarskila å. I talkona bjuds på hygglig lunch, så för deltagandet behövs inget annat än fältutstyrsel och gummistövlar. På plats finns alltid medlemmar med erfarenhet av rensningarna. Alla som vill delta är välkomna. Vad som gjorts tidigare kan ni läsa om på vår hemsida. http://www.proinga.fi/ingarskila/

Kontakta: Seppo Kolehmainen tel. 0445 531139 eller via E-post seppo.kol@gmail.com eller Jason Holmström jason.holmstrom@gmail.com.

Lilluddens upprustning sätter kommunen igång med i början av juni. Vi har deltagit i ”Teamspalavrar” för att skapa idéer. Kommunen gör vägen dit lättillgänglig, och efter det besluter föreningen hur vi kan delta med utrustning till platsen. Där behövs bänkar och t ex brasskydd.

Pro Ingås styrelse har ett stort behov av att få med nya aktiva medlemmar i verksamheten. Ta gärna kontakt, om utveckling av gemensamma intressen eller om påverkan i Ingå intresserar.  medlem@proinga.fi Vi försöker vara aktiva i ärenden, så att vi får till stånd vad invånarna hellst vill ha.

Skön sommar!

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry styrelsen

Facebooktwitter

Stamväg 51 belysningsprojekt ”Route 51”

Vi kunde i tidningen läsa ett utlåtande av riksdagsledamöt Johan Kvarnström, att det bidrag på 0,5 miljoner som getts för att beslysa Stamväg 51 öronmärkts för Raseborg och att Ingåavsnittet skulle förbli mörkt. Detta har väkt ont blod och starkt upprört dem som arbetat för utvecklingen av 51:an och inom Pro Ingå`s styrelse. Likaså bland de Ingåbor som ständigt pendlar på det mörka vägavsnittet Sjundeå korsning – Ingå.

Pro Ingå öppnade 2017 ett projekt för att få Stamväg 51 belyst. Avisikten var att stöda kommunen i dess strävanden med att ta fram argument och statistik samt att öppna dörrar. Ingå´s kommundirektör Robert Nyman och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström tag i ärendet med stor energi . Flera möten följde bl.a. på Farledsverket. Jochim Donner var i detta skede med.

Hela tanken hoppade ett steg framåt då kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande innoverade projektet Route 51. Stamvägen skulle bli intelligent. Med fanns utvecklade digitala varningssystem för älg och hjort. Hela idén var att förbättra trafiksäkerheten genom att  belysa vägen. Antalet fordon per dygn är stort på avsnittet Sjundeå korsning – Ingå djuphamnsväg. De mörka korsningarnas antal är även det stort. Och vägavsnittet är ett av Finlands farligaste räknat med antalet hjort- och älgkrockar. I detta skede lämnade sig pro Ingå i bakgrunden då projektet började omfatta affärshemligheter.

Projetktet fick ytterligare fart då forskningsprogrammet Momentum intresserade sig för förutsättningarna att bygga en intelligent väg, och då dessa fanns så tog Business Finland över och finansierar ett projekt i vilket Statens forskningscentral ”springer ihop” intresserade forskningsinstitutioner och företag.

Den nu utlovade 0,5 miljonen räcker till för att belysa bara en tredje del av Stamväg 51. Dvs. för det mest trafikerade avsnittet, från Sjundeå korsning till Ingå djuphamnsvägen. Samma vägavsnitt är ett av Finlands farligaste i viltkrockar. Och på avsnittet finns många många korsningar där grupperingsfiler saknas.

Ytterligare information om trafikmängder mm. finner du på hemsidan http://www.proinga.fi/stamvag-51/ och välj projekt samt Stamväg 51.

Ja, inte känns det förnuftigt att man börjar belysa det vägavsnitt där trafikmängden är minst. I investeringar borde man nog alltid ha förbättrandet av trafiksäkerheten först. Pro Ingå´s styrelse hoppas, att de som gör politiska beslut om hur budgetpengarna skall styras lyssnar på de sakkunniga i Trafikledesverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen. och gör besluten enligt deras syn på saken.

Också Route 51 projektet behöver beslysningsstolparna för sin teknologi. Route 51 -projektet skulle vara till stor nytta för alla som bor i området och föra med sig ökad bussiness i Västnyland, Raseborg och Hangö.

Pro Ingå försöker på alla sätt hjälpa ledningen i Ingå kommun i deras arbete. Därför hoppas vi att möjligast många av er kontaktar beslutsfattare och bekanta och för vidare denna information.  I nyckelposition är ni kommunstyrelsensa och fullmäktiges representanter i att ni för vidare ärendet till era partiers nationella ledning.

Pro Ingå är, såsom vi definierat vår ideologi, en politiskt opartisk förening, och som sådan vill vi fortsätta.

Jorma Viita

Pro Ingå rf

Facebooktwitter

Sparbanksstiftelsen i Ingå donerar stort till Muminlekpark och motionstrappor i Ingå centrum

Barnen i Ingå kommer att få ta steget in i Tove Janssons värld i sommar då en ny lekpark tar form invid biblioteket. Detta dragplåster för barnfamiljer är en storsatsning av kommunen som möjliggörs tack vare ett generöst bidrag på 75 000 euro från Sparbanksstiftelsen i Ingå.

Grönområdet invid kommungården och biblioteket i centrum av Ingå kommer att genomgå en förvandling till sagovärld till sommaren. I slutet av juni ska där stå en splitterny lekpark där landmärket är ett sju meter högt Muminhus i tre våningar. Tillsvidare finns bara en motsvarande lekpark i Finland, den är belägen i Kotka.

Lekparken är ett unikt samarbete mellan kommunen och Sparbanksstiftelsen i Ingå som vanligtvis beviljar bidrag till ideella föreningar.

– Vi har tidigare undvikit att delta i skatteuppbärande, till exempel kommunens eller församlingens, verksamhet. Men kommunerna har det inte så gott. Det finns mycket som inte går att förverkliga utan stöd utifrån.

Det säger Monica Baarman-Henriksson är ombudsman för Sparbanksstiftelsen i Ingå.

– Det har varit ett exceptionellt år. Vi har för första gången fått mindre avkastning än vad vi delar ut. Men vi förutsåg detta redan i mars och budgeterade för normal utdelning med motiveringen att vi  under många år försökt och lyckats gardera oss för sämre tider.

I år delar stiftelsen ut 305 160 euro totalt. Av detta går 75 000 euro till kommunens nya lekpark och 33 000 till motionstrapporna som Pro Ingå förverkligar. Detta motsvarar nästan 35 procent av den totala summan som delas ut i år. Även övriga bidrag, som tillfaller närmare 40 olika föreningar med koppling till Ingå, offentliggörs i dag.

Men tiden var mogen för detta. För ett par år sedan bad man de förtroendevalda i sparbanksstiftelsens högsta organ, delegationen, att komma med idéer och önskemål om vad stiftelsen kunde bidra med.

– Då kom det önskemål om pigga upp miljön mitt i byn, att sätta Ingå på kartan och att inspirera till motion och rörelse. Detta är förenligt både med lekparken och med motionstrappan, säger Baarman-Henriksson.

– Samarbete är glädjande just nu i annars dystra tider. Man kan se det som en julklapp till Ingåborna; en inspirerande plats mitt i centrum som också lockar nya besökare till Ingå. Vi är glada att ge bidrag till nånting som blir bestående. Med detta kanske vi lever upp till upp till kommunens slogan ”Glad i Ingå”, avslutar hon.

Sparbanksstiftelsens beslut att bidra till byggandet av motionstrappan uppför Prästgårdsberget ger föreningen Pro Ingå en utmärkt ekonomisk grundplåt och är direkt avgörande för det, att man kan sikta på byggstart redan nästa vår i april-maj.

Trappan är planerad och inritad i terrängen med start nära Galleria Karajia och alla behövliga tillstånd finns. Intresset har varit stort för en motionstrappa riktad till alla åldersgrupper och för att uppliva Ingå centrum och möjliggöra tillgång till terrängen uppe på Prästgårdsberget.

-Då en del av finansieringen ännu fattas hoppas vi innerligt att vi i och med detta stöd stampar i gång en våg av intresse bland företagen i Ingå att också vara med för att få motionstrappan byggd i allas vårt Glada Ingå, säger Pro Ingås vice ordförande Jochim Donner.

Donner lovar att alla samarbetspartners kommer att få synlighet på många sätt. Inte minst på en tavla där trappan börjar och på trappsteg samt på de två vågräta terrasserna.

På kommunen är man oerhört glad och tacksam för det arbete och för den generösa utdelningen som stiftelsen gör.

– Vi hade beslutat att inrätta en lekpark i centrum, men genom detta understöd kommer satsningen att bli något utöver det vanliga. Kommunen kommer att få extra trevlig plats för våra yngsta, samtidigt som parken kommer att bidra till byns dragningskraft som utflyktsmål. Att stiftelsen dessutom stöder projektet med motionstrapporna gör att de flesta kommuninvånare kommer att beröras av årets utdelning. Ett ödmjukt tack till Sparbanksstiftelsen i Ingå!, säger kommundirektör Robert Nyman.

Tilläggsuppgifter:

Monica Baarman-Henriksson, ombudsman, Sparbanksstiftelsen i Ingå, monica.baarman-henriksson@niemico.fi, 040 502 6852

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå kommun, robert.nyman@inga.fi, 040 149 3762

Jochim Donner, vice ordförande, Pro Ingå, jochim.donner@yahoo.fi, +358 400 416572

Facebooktwitter

Medlemsbrev hösten 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Ingarskilaån

Efter våren har det varit ganska svårt att ha en aktiv verksamheti föreningen, men man kan inte påstå, att vi har varit lata i sommar. Seppo Kolehmainen har som tidigare organiserat talkoarbeten vid Ingarskilaån nästan varje veckoslut. Knappa tio personer har deltagit nästan alla gånger, men ännu finns det plats för flera spadar, räfsor och ämbar.

Motionstrappan

Med motionstrappans planering  har vi också kommit vidare. Ett tioårigt hyresavtal  med församlingen görs om användningen av markområdet. En nominell hyra på 200 € för hela tiden är överenskommen. Efter tio år har församlingen lovat att förnya avtalet för följande tio år. Åtgärdstillstånd har också den 3.9.2020 getts för byggandet av trappan och nu hanteras finansieringsansökningar för projektet. Sålunda framskrider saken och vi hoppas, att trappan är i fullt bruk nästa år vid den här tiden .

Rudus Joddböle

Jorma Viita frågade miljöchefen och planläggningschefen i vilket skede kommunen är angående behandlingen av  Rudus miljölov och detaljplaneändring. Elina Römansom ansvarar för miljöfrågor, svarade angående båda fallen, att ingenting är beslutat i det avseendet, utan Rudus gör nu en presentationuppföljare grundad på inkomna åsikter. Även Pro Ingå uttalade sig i saken. Utlåtandet kan man läsa på våra hemsidor under rubriken Utlåtanden.

Om lov för stenbrytning i Grävlingsberget godkänns, kommer det att störa invånarna längs Fagerviksvägen och Västerbrinkens invånare verkligen mycket och länge. Vi hoppas innerligt, att beslutet i första hand beaktar invånarnas boendetrivsel och att man fattar ett negtivt beslut. Vi befarar att stenbrytningen i  någon form  ändå kommer att godkännas, trots beslutsfattarnas människovänliga inställning. Tyvärr finns risken att saken blir ett politiskt kommunalvalstema. Tiden visar och beslutsfattarna bestämmer. Nu finns emellertid en gnutta hopp om att stenbrytningen avslutas i och med att hamnområdet färdigställs och att stenbrytningen därefter upphöri  området i slutet av 2021.

Stadgeenliga möten

Pro Ingås styrelse har inte kunnat sammankalla till ett vårmöte för att ge räkenskaps- och ansvarsfrihet för styrelsen 2019. Beslutet är att vi håller både vårmöte och höstmöte på samma gång, så att man begränsar mötena till ett tillfälle. Först hålls ett möte med ekonomiska rapporter och genast därefter höststmötet där man väljer styrelse för år 2021. Möteskallelse bifogad.

Kom med i verksamheten

Anmäl  intresse till Pro Ingås styrelse t ex via E-post info@proinga.fi, så får Du gärna vara med och besluta om föreningens ärenden. Styrelsens nuvarande medlemsantal är minimalt, för att vi ska kunna verka effektivt. Vi behöver några nya aktiva medlemmar. Som du säkert har märkt, så gör vi mycket mera än att förhindra olägenheter från Joddböle. Nya idéer är alltid välkomna. Vi har också direkt kontakt med Ingås beslutsfattare och tjänstemän, så  påverkningsmöjligheterna är bättre än för enskilda invånare eller stugägare.

Verksamhetsprincip

Som föreningens stadgar föreskriverär vi inte politiskt partibundna och vi är en tvåspråkig förening. Vårt mål är inte att göra vinst med vår verksamhet, men verksamheten kräver finansiering. Medlemsavgiften, som är anspråkslöst 10 €, bekostarbanktjänster, hemsidornas underhåll och anskaffning av verktyg och tillbehör/underhåll. Till projekten anhåller vi om bidrag projektvis.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordföran

Facebooktwitter

Medlemsbrev 2 våren 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Du gissar säkert att mitt ärende gäller hur korona virusetförorsakarändringar i vår verksamhet. Vårens allmänna möte var planerat att hållas i april och allt är förberett för detta, men mötesförbudet flyttar detta möte tillokänd framtid.Då den säkert blir av någon dag, så skickar vi i god tid en kallelse. Tills dess håller friska!

Under vintern och början av våren har Pro Ingås styrelse gjort flera uttalanden angående de föreslagna utkasten till Rudus anhållan om miljötillstånd och detaljplaneändring. Om de förverkligades skulle de ge Rudus lov att bryta sten i nya bergsområden kanske i tiotal år i framåt. Ifrågavarande lov-och detaljplaneändringar gällde först Grävlingsbergets bergområde och stenkrosstiderpåtio år. Uttalandet kan ni läsa på vår hemsida på finska under ”lausuntoja”.

STL informerade i slutet av mars om en investering värd 40miljoner på Ingå Shipingings område i Joddböle. Deras målsättning är att bygga en terminal för förnybart bränslei hamnområdet och en ny kaj för tankfartygen. Detta projekt torde betyda , att Rudus inte längre kan krossa sten från början av 2023 då dennanya investering borde vara klar.

Pro Ingås styrelse har vid vårt distansmöte den 18.3.2020 beslutat att sätta igång planeringen av konditionstrappor i Ingå. Vi har föreslagit platsen uppför berget bakom Galleria Karajas parkeringsplats. Inledningsvis har vi kommit överens med Ingå kommun, som har presenterat saken för församlingen som äger berget. Ingå församling har varit positivt inställd till att bygga konditionstrappor. Projektet förverkligas av Pro Ingå på samma sätt som hundparken år 2017. Tillsvidare har Pro Ingå avtalat om planeringsarbetetmed Nalle Grönberg. Sträckningen märks ut med snören som syns från Karajas parkeringsplats.

Pro Ingås styrelse önskar er hälsa och en trevlig vår. Vi återkommer då detta virus lättar påsitt grepp om jordklotet.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordförande

Facebooktwitter