Höstmöte 17.11.2018 kl. 16.00

KALLELSE

Pro Ingå rf sammankallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte
17.11.2018 kl. 16.00 i Gamla biblioteket (Wilhelmsdal).

Program

15.30    Kaffeservering
16.00    Stadgeenliga ärenden:
1.  mötet öppnas
2.  val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov
två rösträknare
3.  konstateras att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört
4.  föredragningslistan godkänns
5.  verksamhetsplan, budget samt medlemsavgift för ordinarie och
understödande medlemmar fastslås
6.  antalet ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen fastslås
7.  mötesarvode för styrelsemedlemmarna och verksamhetsgranskarnas
arvode fastslås
8.  val av styrelseordförande för nästa kalenderår
9.  val, för följande två kalenderår, av ordinarie styrelsemedlemmar och
suppleanter, som är i tur att avgå
10. val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter
11. övriga till styrelsen framförda ärenden
12. mötet avslutas

Medlemmarna kan framföra övriga ärenden skriftligen till styrelsen
senast 17.11.2018 på epost seppo.kol@gmail.com eller till Pro Ingå rf,
Solhällavägen 2, 10210 Ingå.

VÄLKOMMEN
Styrelsen

Facebooktwittergoogle_plus

INFORMATION TILL PRO INGÅS MEDLEMMAR ANGÅENDE ÖVERKLAGANDE AV MILJÖLOV

Pro Ingå Rf överklagade miljötillståndet för Rudus Ab:s stenbrott i Joddböle och Vasa förvaltningsdomstol har fattat beslut i saken den 29.8.2018.

Förvaltningsdomstolen tar inte till behandling Pro Ingå Rf:s krav riktat till Ingå kommun och inte heller till krav på fastställande av ersättningsskyldig i händelse av förorening av grundvattnet. Dessutom förkastade Förvaltningsdomstolen påståendet, att tjänstemännen som behandlade miljötillståndet kunde tänkas vara jäviga. Förvaltningsdomstolen förkastade också föreningens krav på granskning av verksamheten.

Förvaltningsdomstolen ändrade tillståndet på två följande sätt (ändringar med blått): ”Stenbrott och krossning får utföras augusti-juni vardagar måndag till fredag förutom söckenhelger enligt följande verksamhetstider:

  • Krossning av sten kl 7.0022.00
  • Borrning i berg kl 7.00-21.00
  • Sönderhackning av sten kl 8.00-18.00
  • Sprängningar kl 8.00-16.00

Domstolen konstaterade, att miljötillstånd inte kan ges för längre tid än vad som nämnts i ansökan, dvs då Rudus ansökte om tillstånd, för krossanläggningens verksamhet må-fre kl 6-22 och för borrning och stenhackning må-fre kl 7-22, skulle Byggnads- och miljönämnden inte ha fått bevilja tillståndet så, att borrning och stenhackning fick pågå klo 6-7. Därför ändrade domstolen tillståndet vad gäller morgontiderna.

Dessutom  konstaterades i rättens bedömning, att det finns orsak att förkorta verksamhetstiderna för krossning, hackning av sten och borrning, för att minska på det som förorsakar olägenheter för grannarna. Sålunda begränsades också rätten att idka stenhackningsverksamhet under kvällstid till kl 8-18 . Även kvällens sista timme fredades från rätt till verksamhet (mellan kl 21-22), då borrning inte får förekomma.

Föreningen insisterade på, att tillståndstiden för stenbrottet skulle förkortas till 3 år, men domstolen förkastade detta krav.  

Facebooktwittergoogle_plus