VÅRMÖTE

Ingå 14.4.2024

KALLELSE

Bästa medlem,

Pro Ingå r.f. sammankallar sina medlemmar till VÅRMÖTE.

Tid: Torsdagen den 25.04 kl 17.00.

Plats: Mötesutrymme Wilhelmina, Bollstavägen 1.

Kaffeservering.

På agendan har vi stadgeenliga ärenden.

Agenda

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov

 två rösträknare

3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Presenteras bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande

6. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen

 och övriga redovisningsskyldiga

7. Övriga till styrelsen framförda ärenden

8. Mötets avslutande.

VÄLKOMMEN

Facebooktwitter

Action 2023

Trots att det var en hobbyverksamhet, var föreningens aktiviteter under 2023 ovanligt arbetsintensiva. Det var skrivande av uttalanden, informationsmöten, ställningstaganden och möten med kommunledningen och ledningen i företag. I många aktiva föreningar är problemet att verksamheten faller på en liten grupp människors axlar. Detta diskuterades även i höstas när kommunen anordnade ett möte för föreningar i Wilhelmsdal. Medlemsantalet i Pro Inkoo har varit över hundra personer i flera år och det är vi glada för. Om du känner ett behov av ökad aktivitetet, ta kontakt. Vi tar med glädje emot fler aktiva medlemmar.

Jag har listat huvudpunkterna i verksamheten och du kan läsa mer om evenemangen på vår hemsida.

Stålverket

Ett utlåtande lämnades till NTM-centralen om stålverkets MKB-program.

Under 2023 har vi haft täta kontakter med Blastr Steel via telefon och träffar med företagsledningen. Mötena och diskussionerna kommer att fortsätta under våren 2024.

Från diskussionerna i december fick vi ett löfte om att kondensvattnet inte kommer att släppas ut i havet, och att endast hushållsvatten kommer att tas från Marsjön. Sjön är Ingås reservvattenintag och det garanterar att vattenytan i sjön inte får sjunka. Utsläpp av kondensvatten i havet har förbjudits av NMT-centralen. Så vi kan stryka över detta i vårt utlåtande. Enligt vad vi hört är kylningen nu planerad att göras med luftkylning. Hur det fungerar och vilka problem det för med sig för närområdet behöver undersökas som en ny fråga.

Invånarna har varit oroliga för ammoniakfabriken, men den har inte med stålverket att göra och ingår inte i stålverksplanerna, utom möjligen i Fortums planering. Så vi kan stryka över detta i vårt yttrande om stålverkets MKB.

Det finns många punkter som ännu inte behandlats, men enligt Antti Kaikkonen, direktör för Blastr Finland, går företaget igenom uttalandena punkt för punkt och återkommer till dem så snart ny information finns tillgänglig. Utsläppen i luften är förmodligen det mest problematiska.

Inkoo torgplan

Pro Ingå har deltagit i en arbetsgrupp som i december gick igenom olika torgplaner. Den tekniska nämnden har utarbetat en plan baserat på dessa diskussioner, som Pro Inkoo har beslutat att stödja med sitt utlåtande.

Bolstavägens anslutning

Under 2023 lämnade Pro Ingå ett förslag till NMT-centralen om att förbättra korsningen mellan Bolstavägen och riksväg 51. Planen presenterades också i lokaltidningarna. I december 2023 utlovades en halv miljon euro för förbättring av korsningen och arbetet förväntas bli gjort under 2024.

Möten med kommundirektören och tjänstemän

Representanter från Pro Ingås styrelse träffade kommunens tjänstemän för att diskutera kommunens visuella image och renlighet. Samtidigt undertecknades överlåtelsen av hundparken till Ingå kommun.

Underhåll av Ingå tätorter

Ett rapport om underhållet av vägnätet i Ingå skickades till både kommunen och Trafikledsverket.

Körsbärsträdsplantering

Pro Ingå, i samarbete med tre svenskspråkiga skolor, ordnade plantering av körsbärsträd vid kanten av Karaijaparken. Pro Ingå ordnade finansiering och eleverna i årskurs 5 och 6 planterade körsbärsträdsplantorna. Evenemanget planeras bli en tradition.

Renovering av Ingarskilaån

Det har varit färre åtgärder vid Ingarskilaån under 2023 jämfört med tidigare år, delvis på grund av vädret och delvis på grund av brist på volontärer. Arbetet har dock inte avslutats, utan man strävar efter att återuppliva volontärsandan under det innevarande året.

Evenemang och uttalanden

Du kan läsa mer om evenemangen och uttalandena på vår hemsida.

Styrelsens sammansättning har uppdaterats på hemsidan.

Jorma Viita

Pro Ingå styrelseordförande

Facebooktwitter

Ingå kommun ordnar hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen

Målet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att skapa möjligheter för barn att delta i intressant och kostnadsfri hobbyverksamhet. Verksamheten ordnas för elever i årskurs 3, 4, 5 och 6. Handledare behövs läsår 2023–24 för olika typer av aktivitet. De olika klubbarna och dess innehåll formas på basen av elevernas intressen. Det betalas handledarlön åt handledarna.

Vi ber er dela infon och följande länk till enkät åt era medlemmar samt diskutera frågan på era möten. Verksamheten utgör en viktig del av våra barns och ungdomars välmående. Har ni någon som kunde vara villig att ställa upp som ledare för en klubb? Vi är öppna för förslag på innehåll. På det här sättet har ni dessutom möjlighet att få synlighet för er egen förening och förhoppningsvis också nya medlemmar då barnen blir intresserade av er verksamhet.

Meddela ert intresse att ställa upp som handledare genom att fylla i följande blankett: https://link.webropolsurveys.com/S/A27C3533010B75FE. Att fylla i blanketten betyder inte att man binder sig till någonting.

Vi kontaktar de personer / grupper som meddelat sitt intresse, efter att tidtabellen för verksamheten gjorts upp.

Ni kan bekanta er med Finlandsmodellen på: https://harrastamisensuomenmalli.fi/

Hör modigt av er så fort som möjligt om ni har idéer för hobbyverksamheten.

Tack för er tid och trevlig sommar!

Hälsningar Pia Helle

Facebooktwitter

Vårmöte 27.4.23

Bästa medlem,

Välkommen till Pro Ingå rf:s vårmöte torsdagen den 27.4.2023 kl 17.30
i Wilhelmsdal.
På agendan har vi stadgeenliga ärenden. (se bilagor)

Efter vårmötet berättar vi vad vi senast hört om läget med Blastrs och
Fortums projektplaner.

Vi diskuterar tillsammans även Pro Ingås planer angående våra nya
projekt och lyssnar gärna på förslag relaterade till ämnet.

Välkomna!

Pro Ingås styrelse

Facebooktwitter

Pro Ingo aktivitet

Under vintern har Pro Ingå följt med händelser och göranden i Ingå kommun. Aktuellt för oss är bl a:

  • Stenkompass framför Strand på den nya strandpromenaden.
  • Vi kläcker idéer för Ingå kommuns ”uppfräschning” av byn.
  • För att öka säkerheten vid korsningarna längsmed Stamväg 51, har vi lämnat in förslag och följer nogsamt upp det.
  • Hundparken överlämnas inom kort till Ingå kommun.
  • Möte med Blastr Green Steel och Fortums grupp i Joddböle.
  • Vi deltar i idétävlingen med tanken att liva upp med en fyr invid Ingå å.
  • Ingarskilaåns talkon fortsätter som under de senaste fem åren. Om tidpunkterna för talkona återkommer vi till senare i maj.
  • Om allt informerar vi, om och när saker framskrider och faktainformation kan delas.

Gott slut på våren och god början på sommaren! Kom gärna med på vårmötet!!

Facebooktwitter

Medlemsbrev 1 /2023

I början av år 2022 började Pro Ingås styrelse överväga nya projekt till gagn för Ingås fast bosatta och sommargäster. Det har funnits planer på fågeltorn i Kopparnäs, torn  nära småbåtshamnen, stenkompass på Ingåstrand. I parkplaneringen var det meningen att delge våra åsikter. Inga av de nämnda projektplanerna är ännu begravda, men bara stenkompassen har framskridit så långt, att Sparbanken lovat bidra med finansiering. Kompassen är planerad till ca 5-6 meter i diameter. Placeringen är bekräftad till stranden framför Strand, varifrån strandpromenaden mot Skatudden skall gå. Markarbetet har redan påbörjats och planeringen hoppas man att framskrider under våren i samarbete med kommunen. Det är tänkt att stranden beläggs med sten, vari kompassen ingår som en del av stenläggningen

Pro Ingås vårmöte hölls den 27.4.2022 i Wilhelmsdals stora sal. Ingås dåvarande planläggningschef Aija Aunio var inbjuden för att i slutet av mötet berätta om och diskutera planläggningsskisserna för centrum. I salen fanns några tiotal åhörare och diskussionen var livlig.

Pro Ingå hade en Infopunkt på Ingådagen, som arrangerades i full skala efter att Coronaviruset lättat. I infotältet visade besökarna stort intresse för renoveringen av öringens lekplatserna i Ingarskilaån. Några personer anslöt sig som nya medlemmar till föreningen.

Upprustning av öringarnas lekplatser i Ingarskilaån 2022

Upprustningsperioden för Pro Ingå rf:s projekt startade man med att räkna Ingarskilaöringarnas lekbäddar i  Kocksbybäcken i början av mars. Där räknades lekbäddarna som uppstått under lektiden hösten 2021. Sammanlagt hittades 32 stycken, vilket var ett bra resultat. År 2022 arrangerades sex renoveringstalkon. I dem deltog runt 6-8 personer, och talkotimmarna blev ihopräknade 196 timmar. Dessutom har åtskilliga timmar gått till att följa med, kartlägga och planera nya renoveringsställen.

Talkona hölls i Ingarskilas huvudåfåra i Knuts, Dorgers, Krämars, i Kvarnens flöde och i Kocksbäckens sidofåra. I Knuts och Doggers rensade man och omformade lekgruset inför höstens lekar. I Krämars tömdes med grävmaskin de slamgropar som NMT-centralen hade gjort 2006. Meningen är att hindra lekgruset att samla sand. Dessutom hölls i Krämars ett talko, där man putsade de värst sandiga grusfälten. Kvarnens övre flöde iståndsattes av NMT-centralen 2003, och därifrån hade nästan allt lekgrus runnit bort på grund av att service och underhåll saknats. Dit tillfördes 12 ton lekgrus, och på grund av besvärlig terräng användes för första gången en minidumper, som visade sig verkligt behändig för ändamålet.

I Kocksbybäcken reparerade man grusfält, tillförde trämaterial till åfåran och gjorde skyddsområden för ynglen. Föreningen skaffade ”Hartijoki”-verktyg, som underlättade renoveringen och reparationsarbetena av grusfälten. Elprovfisket utfördes under ledning av Naturresursinstitutets Ari Saura 26.9. och 27.9. Man hittade rikligt med yngel, men lite färre än året innan. Sommarens torka och mindre flöden var troligen en del av orsaken. Noggrannare resultat av elprovfisket publiceras i början av året 2023.

De första lekfiskarna observerades den 18.10 i Kocksby. Rikliga mängder av lekfiskar steg i sidofåran och lektiden pågick i ca en månad. På grund av den onormalt regnfattiga hösten var betingelserna att observera fiskarna bättre än tidigare år, eftersom det fanns mindre vatten och det var klarare. Lågvattnet påverkade emellertid negativt på fiskarnas vilja att stiga i huvudfåran, och det observerades lekfiskar endast i Knuts den 15.11.

Liksom förra året arrangerades den 27.10 ett tillfälle öppet för allmänheten att observera  fiskleken i ån. Ett stort antal deltagande kom till platsen. Förhållandena var goda och alla fick se lekande eller till lekplatsen stigande öringar. På plats fanns också nya personer intresserade av renoveringsverksamheten. Innevarande år fortsätter arbetet med talkokrafter, och meningen är att se till redan bekanta områden, men också att göra renoveringar på  helt nya ställen. Pro Ingås projekt för Ingarskilaåns öringar finansierades år 2022 av Raija och Ossi Tuulis stiftelse, Rosk´n Roll Oy Ab, Ingå kommun och Ingå Fiskeriområde.

Föreningen fick driftstöd godkänt av Ingå kulturnämnd, vilket gjorde det möjligt att bygga en trälår invid Lilluddens grillplats. Oy Byggcraft Ab byggde och levererade den till Lilludden.

Man har tagit ställning till flera ärenden, som till exempel bostadsbyggandet i kommunen och utvecklandet av Björkudden. Också angående Stamväg 51 och Bollstavägens korsning har vi gjort en framställning om förbättring av säkerheten i korsningen. Vägverket är emellertid på sparlinjen, och godkänner inte en förbättring. Vi återkommer ännu till ärendet.

Biblioteksevenemangen kom igång med två bokpresentationer. Författaren och sakkännaren av Nordisk säkerhetspolitik, ambassadören René Nyberg besökte Ingå bibliotek lördagen den 22.10, och författarinnan Aino-Mari Tuuri lördagen den 19.11. Boken som René presenterade heter ”Ruotsin ja Venäjän välissä” och Aino-Maris bok ”Puhelimen pomoksi”. Det är meningen att biblioteksevenemangen ska fortsätta under våren 2023. Träffarna arrangeras i samarbete med Ingå bibliotek.

Föreningens höstmöte hölls i Wilhelmsdal den 12.10.2022. Mötet valde för år 2023 styrelsen, som startar i början av året i sammansättningen:

Jorma Viita  styrelsens ordförande, Jochim Donner styrelsens viceordförande, Minna Lehto styrelsens sekreterare, Olli Orama kassör, Madeleine Blomstedt medlemssekreterare, Rickard Gunell, Ari-Matti Toivonen, Katariina Rautakoski, Kaj Hellbom, Antti Viljanen och Kira Durchman. Suppleanter Seppo Kolehmainen och Maarit Lassila.

Med gott humör kan vi i den nya styrelsen påbörja verksamheten för att Ingåborna och sommargästerna ska trivas. Om Du har idéer för att öka på trivseln, så berätta för oss t ex via E-post till info@proinga.fi .

Facebooktwitter

Författaren och kännaren av Nordens säkerhetspolitik René Nyberg gästar Ingå bibliotek lördagen den 22.10. kl 14

Föreläsningsserien ”eftermiddagskaffet” fortsätter efter en lång paus med ett aktuellt tema. Vår gäst är René Nyberg, som vi känner från hans långa diplomatiska karriär, och också från hans vida kännedom om Ryssland.
Besökets tema är René Nybergs nya bok om relationerna mellan Sverige och Ryssland. Essäer längs historien. I sin bok fångar Nyberg Finlands geopolitiska situation under en lång period och visar, hur den gemensamma historien är en del av nuet.

Presentationen är på finska, men Nyberg svarar också på frågor på svenska. Pro Ingå står för evenemanget i samarbete med Ingå bibliotek.
Under tillställningen te- och kaffeservering. Välkomna!Facebooktwitter

Talko vid Ingarskila å 2022

Nu är det dags att sätta åter igång årets röjning för öringen i Ingarskila å.

Följande talko ordnas vid Kocksbybäcken nästa söndag 7. augusti kl. 13. Talkot tar ca 3-4 timmar.

Meningen är att röja träd som fallit i stormen och lägga till trä i åbäddarna.

Ta med stövlar och hanskar. Motorsåg och sjöstövlar kan man ta med ifall man har sådana.

Vi träffas vid Kopparnäsvägens bro.

Här ännu länk till karta:
https://www.google.fi/maps/@60.0764277,24.194788,116m/data=!3m1!1e3

I talkot bjuds på lunch och dricka så meddela ifall du deltar senast på torsdagen kl. 17 så vet jag att resrevera tillräckligt med mat. Nämn också ifall du har några matallergier.

Anmälan till talkot per e-post: jason.holmstrom(a)gmail.com eller
per telefon: 040 570 8342

Hälsningar
Jason HolmströmFacebooktwitter