Action 2023

Trots att det var en hobbyverksamhet, var föreningens aktiviteter under 2023 ovanligt arbetsintensiva. Det var skrivande av uttalanden, informationsmöten, ställningstaganden och möten med kommunledningen och ledningen i företag. I många aktiva föreningar är problemet att verksamheten faller på en liten grupp människors axlar. Detta diskuterades även i höstas när kommunen anordnade ett möte för föreningar i Wilhelmsdal. Medlemsantalet i Pro Inkoo har varit över hundra personer i flera år och det är vi glada för. Om du känner ett behov av ökad aktivitetet, ta kontakt. Vi tar med glädje emot fler aktiva medlemmar.

Jag har listat huvudpunkterna i verksamheten och du kan läsa mer om evenemangen på vår hemsida.

Stålverket

Ett utlåtande lämnades till NTM-centralen om stålverkets MKB-program.

Under 2023 har vi haft täta kontakter med Blastr Steel via telefon och träffar med företagsledningen. Mötena och diskussionerna kommer att fortsätta under våren 2024.

Från diskussionerna i december fick vi ett löfte om att kondensvattnet inte kommer att släppas ut i havet, och att endast hushållsvatten kommer att tas från Marsjön. Sjön är Ingås reservvattenintag och det garanterar att vattenytan i sjön inte får sjunka. Utsläpp av kondensvatten i havet har förbjudits av NMT-centralen. Så vi kan stryka över detta i vårt utlåtande. Enligt vad vi hört är kylningen nu planerad att göras med luftkylning. Hur det fungerar och vilka problem det för med sig för närområdet behöver undersökas som en ny fråga.

Invånarna har varit oroliga för ammoniakfabriken, men den har inte med stålverket att göra och ingår inte i stålverksplanerna, utom möjligen i Fortums planering. Så vi kan stryka över detta i vårt yttrande om stålverkets MKB.

Det finns många punkter som ännu inte behandlats, men enligt Antti Kaikkonen, direktör för Blastr Finland, går företaget igenom uttalandena punkt för punkt och återkommer till dem så snart ny information finns tillgänglig. Utsläppen i luften är förmodligen det mest problematiska.

Inkoo torgplan

Pro Ingå har deltagit i en arbetsgrupp som i december gick igenom olika torgplaner. Den tekniska nämnden har utarbetat en plan baserat på dessa diskussioner, som Pro Inkoo har beslutat att stödja med sitt utlåtande.

Bolstavägens anslutning

Under 2023 lämnade Pro Ingå ett förslag till NMT-centralen om att förbättra korsningen mellan Bolstavägen och riksväg 51. Planen presenterades också i lokaltidningarna. I december 2023 utlovades en halv miljon euro för förbättring av korsningen och arbetet förväntas bli gjort under 2024.

Möten med kommundirektören och tjänstemän

Representanter från Pro Ingås styrelse träffade kommunens tjänstemän för att diskutera kommunens visuella image och renlighet. Samtidigt undertecknades överlåtelsen av hundparken till Ingå kommun.

Underhåll av Ingå tätorter

Ett rapport om underhållet av vägnätet i Ingå skickades till både kommunen och Trafikledsverket.

Körsbärsträdsplantering

Pro Ingå, i samarbete med tre svenskspråkiga skolor, ordnade plantering av körsbärsträd vid kanten av Karaijaparken. Pro Ingå ordnade finansiering och eleverna i årskurs 5 och 6 planterade körsbärsträdsplantorna. Evenemanget planeras bli en tradition.

Renovering av Ingarskilaån

Det har varit färre åtgärder vid Ingarskilaån under 2023 jämfört med tidigare år, delvis på grund av vädret och delvis på grund av brist på volontärer. Arbetet har dock inte avslutats, utan man strävar efter att återuppliva volontärsandan under det innevarande året.

Evenemang och uttalanden

Du kan läsa mer om evenemangen och uttalandena på vår hemsida.

Styrelsens sammansättning har uppdaterats på hemsidan.

Jorma Viita

Pro Ingå styrelseordförande

Facebooktwitter