Medlemsbrev 1 /2023

I början av år 2022 började Pro Ingås styrelse överväga nya projekt till gagn för Ingås fast bosatta och sommargäster. Det har funnits planer på fågeltorn i Kopparnäs, torn  nära småbåtshamnen, stenkompass på Ingåstrand. I parkplaneringen var det meningen att delge våra åsikter. Inga av de nämnda projektplanerna är ännu begravda, men bara stenkompassen har framskridit så långt, att Sparbanken lovat bidra med finansiering. Kompassen är planerad till ca 5-6 meter i diameter. Placeringen är bekräftad till stranden framför Strand, varifrån strandpromenaden mot Skatudden skall gå. Markarbetet har redan påbörjats och planeringen hoppas man att framskrider under våren i samarbete med kommunen. Det är tänkt att stranden beläggs med sten, vari kompassen ingår som en del av stenläggningen

Pro Ingås vårmöte hölls den 27.4.2022 i Wilhelmsdals stora sal. Ingås dåvarande planläggningschef Aija Aunio var inbjuden för att i slutet av mötet berätta om och diskutera planläggningsskisserna för centrum. I salen fanns några tiotal åhörare och diskussionen var livlig.

Pro Ingå hade en Infopunkt på Ingådagen, som arrangerades i full skala efter att Coronaviruset lättat. I infotältet visade besökarna stort intresse för renoveringen av öringens lekplatserna i Ingarskilaån. Några personer anslöt sig som nya medlemmar till föreningen.

Upprustning av öringarnas lekplatser i Ingarskilaån 2022

Upprustningsperioden för Pro Ingå rf:s projekt startade man med att räkna Ingarskilaöringarnas lekbäddar i  Kocksbybäcken i början av mars. Där räknades lekbäddarna som uppstått under lektiden hösten 2021. Sammanlagt hittades 32 stycken, vilket var ett bra resultat. År 2022 arrangerades sex renoveringstalkon. I dem deltog runt 6-8 personer, och talkotimmarna blev ihopräknade 196 timmar. Dessutom har åtskilliga timmar gått till att följa med, kartlägga och planera nya renoveringsställen.

Talkona hölls i Ingarskilas huvudåfåra i Knuts, Dorgers, Krämars, i Kvarnens flöde och i Kocksbäckens sidofåra. I Knuts och Doggers rensade man och omformade lekgruset inför höstens lekar. I Krämars tömdes med grävmaskin de slamgropar som NMT-centralen hade gjort 2006. Meningen är att hindra lekgruset att samla sand. Dessutom hölls i Krämars ett talko, där man putsade de värst sandiga grusfälten. Kvarnens övre flöde iståndsattes av NMT-centralen 2003, och därifrån hade nästan allt lekgrus runnit bort på grund av att service och underhåll saknats. Dit tillfördes 12 ton lekgrus, och på grund av besvärlig terräng användes för första gången en minidumper, som visade sig verkligt behändig för ändamålet.

I Kocksbybäcken reparerade man grusfält, tillförde trämaterial till åfåran och gjorde skyddsområden för ynglen. Föreningen skaffade ”Hartijoki”-verktyg, som underlättade renoveringen och reparationsarbetena av grusfälten. Elprovfisket utfördes under ledning av Naturresursinstitutets Ari Saura 26.9. och 27.9. Man hittade rikligt med yngel, men lite färre än året innan. Sommarens torka och mindre flöden var troligen en del av orsaken. Noggrannare resultat av elprovfisket publiceras i början av året 2023.

De första lekfiskarna observerades den 18.10 i Kocksby. Rikliga mängder av lekfiskar steg i sidofåran och lektiden pågick i ca en månad. På grund av den onormalt regnfattiga hösten var betingelserna att observera fiskarna bättre än tidigare år, eftersom det fanns mindre vatten och det var klarare. Lågvattnet påverkade emellertid negativt på fiskarnas vilja att stiga i huvudfåran, och det observerades lekfiskar endast i Knuts den 15.11.

Liksom förra året arrangerades den 27.10 ett tillfälle öppet för allmänheten att observera  fiskleken i ån. Ett stort antal deltagande kom till platsen. Förhållandena var goda och alla fick se lekande eller till lekplatsen stigande öringar. På plats fanns också nya personer intresserade av renoveringsverksamheten. Innevarande år fortsätter arbetet med talkokrafter, och meningen är att se till redan bekanta områden, men också att göra renoveringar på  helt nya ställen. Pro Ingås projekt för Ingarskilaåns öringar finansierades år 2022 av Raija och Ossi Tuulis stiftelse, Rosk´n Roll Oy Ab, Ingå kommun och Ingå Fiskeriområde.

Föreningen fick driftstöd godkänt av Ingå kulturnämnd, vilket gjorde det möjligt att bygga en trälår invid Lilluddens grillplats. Oy Byggcraft Ab byggde och levererade den till Lilludden.

Man har tagit ställning till flera ärenden, som till exempel bostadsbyggandet i kommunen och utvecklandet av Björkudden. Också angående Stamväg 51 och Bollstavägens korsning har vi gjort en framställning om förbättring av säkerheten i korsningen. Vägverket är emellertid på sparlinjen, och godkänner inte en förbättring. Vi återkommer ännu till ärendet.

Biblioteksevenemangen kom igång med två bokpresentationer. Författaren och sakkännaren av Nordisk säkerhetspolitik, ambassadören René Nyberg besökte Ingå bibliotek lördagen den 22.10, och författarinnan Aino-Mari Tuuri lördagen den 19.11. Boken som René presenterade heter ”Ruotsin ja Venäjän välissä” och Aino-Maris bok ”Puhelimen pomoksi”. Det är meningen att biblioteksevenemangen ska fortsätta under våren 2023. Träffarna arrangeras i samarbete med Ingå bibliotek.

Föreningens höstmöte hölls i Wilhelmsdal den 12.10.2022. Mötet valde för år 2023 styrelsen, som startar i början av året i sammansättningen:

Jorma Viita  styrelsens ordförande, Jochim Donner styrelsens viceordförande, Minna Lehto styrelsens sekreterare, Olli Orama kassör, Madeleine Blomstedt medlemssekreterare, Rickard Gunell, Ari-Matti Toivonen, Katariina Rautakoski, Kaj Hellbom, Antti Viljanen och Kira Durchman. Suppleanter Seppo Kolehmainen och Maarit Lassila.

Med gott humör kan vi i den nya styrelsen påbörja verksamheten för att Ingåborna och sommargästerna ska trivas. Om Du har idéer för att öka på trivseln, så berätta för oss t ex via E-post till info@proinga.fi .

Facebooktwitter

Författaren och kännaren av Nordens säkerhetspolitik René Nyberg gästar Ingå bibliotek lördagen den 22.10. kl 14

Föreläsningsserien ”eftermiddagskaffet” fortsätter efter en lång paus med ett aktuellt tema. Vår gäst är René Nyberg, som vi känner från hans långa diplomatiska karriär, och också från hans vida kännedom om Ryssland.
Besökets tema är René Nybergs nya bok om relationerna mellan Sverige och Ryssland. Essäer längs historien. I sin bok fångar Nyberg Finlands geopolitiska situation under en lång period och visar, hur den gemensamma historien är en del av nuet.

Presentationen är på finska, men Nyberg svarar också på frågor på svenska. Pro Ingå står för evenemanget i samarbete med Ingå bibliotek.
Under tillställningen te- och kaffeservering. Välkomna!Facebooktwitter

Talko vid Ingarskila å 2022

Nu är det dags att sätta åter igång årets röjning för öringen i Ingarskila å.

Följande talko ordnas vid Kocksbybäcken nästa söndag 7. augusti kl. 13. Talkot tar ca 3-4 timmar.

Meningen är att röja träd som fallit i stormen och lägga till trä i åbäddarna.

Ta med stövlar och hanskar. Motorsåg och sjöstövlar kan man ta med ifall man har sådana.

Vi träffas vid Kopparnäsvägens bro.

Här ännu länk till karta:
https://www.google.fi/maps/@60.0764277,24.194788,116m/data=!3m1!1e3

I talkot bjuds på lunch och dricka så meddela ifall du deltar senast på torsdagen kl. 17 så vet jag att resrevera tillräckligt med mat. Nämn också ifall du har några matallergier.

Anmälan till talkot per e-post: jason.holmstrom(a)gmail.com eller
per telefon: 040 570 8342

Hälsningar
Jason HolmströmFacebooktwitter

Vårmöte

Bästa medlem,

Välkommen till Pro Ingå rf:s vårmöte onsdagen den 27.4.2022 kl 17.30 i Wilhelmsdal. På agendan har vi stadgeenliga ärenden.

27.4.2022 kl 18.00, efter Pro Ingås vårmöte kommer Ingå kommuns planläggningschef Aija Aunio, för att informera och svara på frågor. Temat är de nya planerna för bostadsområden, strandområden i centrum samt parkplanerna vid ån.

Vi diskuterar tillsammans även Pro Ingås planer angående de nya projekten och lyssnar gärna på förslag relaterade till ämnet. Hallen rymmer ca. 50 personer. Masker används.

Pro Ingås styrelseFacebooktwitter

Verksamhetsberättelse för år 2021

Det gångna året 2021 har för Pro Ingå styrelses del varit jäktigt, trots att coronan har försökt fördröja vår verksamhet. Vårmötet flyttades som året innan till samma tillfälle som höstmötet. Dessutom hölls ett medlemsmöte i oktober angående en tilläggsbudget.

 

Konditionstrappan fick vi färdig i början av sommaren och i början av hösten installerade kommunen belysning till den. För säkerheten i trapporna var vi tvungna att förbättra räckenas säkerhet och det orsakade tilläggsfakturor. För att betala dem till en del från föreningens medel, måste detta godkännas på ett medlemsmöte. Största delen finansierades med medel från utomstående stiftelse. Under december månad har trappan och hyresavtalet med församlingen angående markanvändningen överlåtits till Ingå kommun.

Föreningens ordföranden har deltagit i Teamsmöte för att hitta på ideer för Lilluddens renovering. Förverkligandet av området är nu så gott som klart. Ifråga om belysningen finns ännu att göra. Pro Ingå har planerat att skaffa dit ett litet vedskydd, men av kostnadsskäl har det överförts till 2022 års planeringslista.

Hundparkens portlås har reparerats och beskärning av buskarna har man kommit överens om att kommunen sköter. Parken används aktivt och den har visat sig vara viktig.

Medlen till SV-51, utlovades som 2020 års julklappspeng. Stort tack till kommundirektör Robert Nyman och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström för deras aktiva insats att få tillstånd finansieringen. Stolparna är på plats och Pro Ingå bjöd på kaffe o kaka för att fira belysningen den 13:e november på Ingå Ports område. På plats fanns riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Johan Kvarnström. I slutet av november fick vi veta, att ledbelysningarnas lampkomponenter är försenade på grund av coronan. Kablaget för lyktstolparna är klart för belysningen.

Under hösten deltog vi i kommunstrategisk idékläckning, e tillställning som Ingå kommun arrangerade. Vi gav våra egna tankar till kommunen för att utvecklas, sett ur s k, tredje sektorns synvinkel. Vi talade bl a om samarbete med andra föreningar och andra för Ingå angående saker som ungdomen, sociala medier, samarbete med kommunen mm

I slutet av november behandlade Ingå Byggnads- och Miljönämnd Rudus anhållan om att få fortsätta stenbrytningen i Joddböle och att få krossa betong. Pro Ingås styrelse följer med saken och försöker med utlåtanden förhindra ljud- och dammolägenheter. Möjligheterna att få stopp på stenbrytandet ser dystra ut.

I Ingarskilaån har hållits ett tiotal talkon från augusti 2021. I dessa har man breddat de tidigare och byggt nya lekbäddar för öringarna. I årets renoveringsarbete har man förutom frivilliga renoverare använt en grävmaskin, vars skopa kan släppa ner stenar sju meter ut. På så vis har man på många ställen kunnat släppa ner stenmaterial från stenkanten rakt mot fåran, där man byggt grusbädden. Maskinen har också kunnat placera stora stenar för att hindra gruset att rinna nedströms. I Naturresursinstitutets elfiske har man såväl denna som föregående sommar hittat flera öringsyngel än någonsin under de fyrtio åren som man gjort observationer.

Verksamhetsåret 2021 toppades av Ingå julmarknad den 4 december, där vi fanns för att berätta om föreningens verksamhet.Facebooktwitter

Tårta och kaffe för att fira Stamväg 51:ans nya belysning

Välkommen och fira stamväg 51:ans kommande nya belysning till
Ingåportområdet lördagen den 13 november kl. 11-12.30. Planen är att belysningen fördigställs i december.

Tillställningen inleds med talturer av Pro Inggås representant och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström. I tillställningen deltar även riksdagsledamöter.

De 150 första garanteras tårta och kaffe. Tillställningen ordnas av Pro Ingå med hjälp av Ingå kommun.

Välkommen och fira tillsammans!Facebooktwitter

Medlemsbrev oktober 2021 och kallelse till extra medlemsmöte

Trots att coronapandemin har försökt avskräcka oss Pro Ingåmedlemmar, har det hela tiden gjorts något smått. Stora framgångar har nåtts med stamväg 51 ifråga om belysning och konditionstrappans slutbehandling är så gott som klar.
Nu är projektsituationen följande:

Joddböle:
Vad beträffar planeändringarna i Joddböle för Rudus och Fortum, så är de ännu på hälft. ST1 har offentliggjort MiljöKonsekvensBeskrivningen och hållit infotillfälle om saken. Pro Ingås styrelse följer noga med vad och när man fattar beslut om planeändringen och vi informerar om ärendena på vår hemsida och i sociala medier.

Stamväg 51 – nuläget med belysningen:
Belysningen blir klar senast i december 2021. Följaktligen är belysningsprojektet för Pro Ingås del klart, saknas bara kaffe o kaka, som vi firar med på Ingå Ports område den 13 november kl 11-12.30. Välkomna alla Pro Ingåmedlemmar i stor skara. De 150 första får en kakbit med kaffe eller te. Vi försöker också få med riksdagsledamöterna, som har bidragit till att vägbelysningen förverkligas.

Konditionstrappan – nuläget:
I trepartsunderhandlingar med Pro Ingå, Ingå kommun och Ingå församling beslöts i början av hösten, att trappan överlåts till kommunen ännu under denna höst. Vi vill överlämna den helt färdig, d v s först efter att man byggt till och förbättrat säkerhetsräckena. Detta sker under oktober. Räckena fick belysning 21-23.9.2021

Ingarskilaåns ”talkon”:
Vid Ingarskilaån har hållits ett tiotal ”talkon” hittills i år. I dessa har man utvidgat de tidigare och byggt nya lekplatser för öringarna. Under detta års renoveringsarbeten har förutom frivilliga renoverare också en grävmaskin deltagit. Med skopan kan man hälla ut stenmaterial sju meter bort. På så sätt har man på många platser kunnat tippa stenmaterial från strandkanten rakt mot fåran, där man byggt grusbäddarna. Grävmaskinen har också gjort det möjligt att placera ut tunga stenar för att hindra grusbäddarna att rinna nedströms. I Naturresursinstitutets elfiske har man såväl denna som förra sommaren hittat mera öringsyngel än någonsin under de fyrtio åren man gjort observationer.

Hundparken:
Hundparkens portar har fått låsen reparerade. Det har även beslutats, att Ingå kommun förutom gräsplanen också sköter om buskarna. Parken är planerad att överlåtas till kommunen år 2023.

Kulturevenemang:
Kulturevenemangen har lidit svårt av coronan. Vi har inte kunna arrangera kulturtillställningar i biblioteket, men i det fallet ser det ljusare ut nu. Genast då vi får tillåtelse av kommunens pandemigrupp att samlas, börjar vi planera tillställningar i biblioteket.

Styrelsen 2022:
Föreningens höstmöte valde styrelsen för år 2022 och styrelsens sammansättning är följande:

Ordförande Jorma Viita
Viceordförande Jochim Donner
Sekreterare Minna Lehto
Medlemssekreterare Madeleine Blomstedt
Kassör Olli Orama

Ordinarie medlemmar:
Kaj Hellbom
Odessa Holmberg
Kira Durchman
Antti Viljanen
Marghita Viita

Suppleanter:
Seppo Kolehmainen
Maarit Lassila

Marghita Viita och Jorma Viita sköter hemsidorna från och med 2022.

Extra medlemsmöte:
Pro Ingås extra möte hålles på Wilhelmsdal den 19.10.2021 kl 17.00. Ärendet är att föreningen bidrar med egna medel till konditionstrappan för att täcka trappans finansieringsglapp samt för arrangerandet av PR-tillställningen inkommande månadsskifte oktober/ november. Bidragets behov är 2500 € och PRtillställningens kaffe och kaka är budgeterat till max 1500 €. Styrelsen föreslår att man budgeterar för en tilläggsbudget för år 2021 på 4000 €.

Ingå
Pro Ingå styrelsen

 Facebooktwitter

Pro Ingås uttalande om parkplanen för Ingå centrum

KYRKPARKEN: Den nya promenad-och cykelbron över ån i planen för kyrkparken är verkligen viktig, också för ett vidare område. Den betjänar såväl egnahems- och radhusinvånarna på västra sidan om bron som Lönneberga, för att inte nämna skoltrafiken. Också passagen till Gammelgården underlättas. Det är viktigt, att bron görs tillräckligt bred, så att man får egna filer för cyklar och fotgängare!

LILLUDDEN: Sandstranden är i dåligt skick och kräver en grundrenovering. Eftersom sandstranden är mycket grund, behövs också en längre brygga, varifrån man kan simma. Nu finns inte en hygglig simstrand i centrum. Vid Lilludden skulle en längre brygga betjäna detta behov bra! Då alla bryggor i småbåtshamnen förnyas kunde man tänka sig, att använda en i gott skick varande av dessa till bryggan. På så sätt främjar man också återanvändning. Simstränder för hundar behövs också i Ingå.

Vi föreslår, att också en sådan läggs till i planen. Platsen bör emellertid vara avskild från människornas simställe helt av hygieniska skäl.

Vidare föreslår Pro Ingå, att man i utvecklingen av Lilluddens område  lägger till en plan, där det ingår en segeljolleramp och ett surfbräde- och kanotområde vid Lilluddens östra del. Samtidigt borde man undersöka möjligheter till att placera en flytande vattenpark.

Föreningen har kännedom om en företagare, som skulle vara intresserad av att placera och sköta om en vattenpark och dessutom en frivillig person, som skulle vara färdig att utveckla och organisera jollesegling. Surfbräde-och kanotuthyrningsverksamhet och hobbyverksamhet  skulle också passa bättre på detta område än i ån, där det är mycket trafik. För dessa aktiviteter krävs ett djup på 1,5 m. Östra sidans djup borde kontrolleras men troligt är, att muddringsbehovet är litet (under 500 m3) och massorna kunde placeras i den nuvarande deponeringsbassängen. Målgruppen för dessa åtgärder skulle vara både ingåunga, fritidsboende unga och hobbyverksamma från andra områden.

Vi föreslår, att renovering av skejtparken läggs till i parkplanen och att man i samband med renoveringen bygger en graffitivägg, där de unga lovligen kunde skapa sin egen taggFacebooktwitter