Medlemsbrev 2 våren 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Du gissar säkert att mitt ärende gäller hur korona virusetförorsakarändringar i vår verksamhet. Vårens allmänna möte var planerat att hållas i april och allt är förberett för detta, men mötesförbudet flyttar detta möte tillokänd framtid.Då den säkert blir av någon dag, så skickar vi i god tid en kallelse. Tills dess håller friska!

Under vintern och början av våren har Pro Ingås styrelse gjort flera uttalanden angående de föreslagna utkasten till Rudus anhållan om miljötillstånd och detaljplaneändring. Om de förverkligades skulle de ge Rudus lov att bryta sten i nya bergsområden kanske i tiotal år i framåt. Ifrågavarande lov-och detaljplaneändringar gällde först Grävlingsbergets bergområde och stenkrosstiderpåtio år. Uttalandet kan ni läsa på vår hemsida på finska under ”lausuntoja”.

STL informerade i slutet av mars om en investering värd 40miljoner på Ingå Shipingings område i Joddböle. Deras målsättning är att bygga en terminal för förnybart bränslei hamnområdet och en ny kaj för tankfartygen. Detta projekt torde betyda , att Rudus inte längre kan krossa sten från början av 2023 då dennanya investering borde vara klar.

Pro Ingås styrelse har vid vårt distansmöte den 18.3.2020 beslutat att sätta igång planeringen av konditionstrappor i Ingå. Vi har föreslagit platsen uppför berget bakom Galleria Karajas parkeringsplats. Inledningsvis har vi kommit överens med Ingå kommun, som har presenterat saken för församlingen som äger berget. Ingå församling har varit positivt inställd till att bygga konditionstrappor. Projektet förverkligas av Pro Ingå på samma sätt som hundparken år 2017. Tillsvidare har Pro Ingå avtalat om planeringsarbetetmed Nalle Grönberg. Sträckningen märks ut med snören som syns från Karajas parkeringsplats.

Pro Ingås styrelse önskar er hälsa och en trevlig vår. Vi återkommer då detta virus lättar påsitt grepp om jordklotet.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordförande

Facebooktwittergoogle_plus

Eftermiddagskaffe i Ingå bibliotek den 29.2.2020 kl 14

I Ingå är Seppo Kolehmainen kanske mest känd för sitt engagemang i Pro Ingå och för öringen i Ingarskila å. Men Seppo har ett förflutet på spännande uppdrag ute i världen.
På eftermiddagskaffet i biblioteket den 29.2 kl. 14.00 berättar Ingåbon Seppo Kolehmainen om stormakternas kärnvapenprov under kalla kriget och om hur dessa förorenat stora delar av världen. Förutom atombomberna har fyra kärnkraftsolyckor spritt radioaktivitet på olika håll.

– Föroreningarna av kärnvapenproven har ännu kvar 20 procent av radioaktiviteten på grund av de långlivade isotoperna, säger Seppo.

Seppo deltog på 1960-talet i Helsingfors Universitets projekt i vilket man undersökte radiocesiumhalten bland samer och deras renar. Han förrättade också nationella undersökningar om radioaktiviteten i fiskar.
År 1967 tog sig Seppo från Lappland till USA och till atomforskningscentret Oak Ridge i Tennessee, där han fortsatte sina studier. Efter att ha disputerat till doktor 1969 arbetade han på den marinbiologiska avdelningen på Puerto Rico Nuclear Center  i Mayaguez. Där undersökte han vilken verkan kondensvattnet från kraftverk hade på mangroveväxtligheten och deltog i planeringen av miljöundersökningarna inför en kärnkraftverksetablering.
Åren 1972-74 deltog han i en expedition som seglade till Marshallöarna för att undersöka föroreningar från kärnvapenprov. Kolehmainen var baserad i Sydamerika från 1969-75 och hann under tiden vistas sex veckor i ett undervattenslaboratorium.
Efter tiden i Sydamerika gjorde han en finländsk kollega sällskap i Holland för att utveckla kommersiella produkter av bioluminiscensprocesser. Man utvecklade bland annat snabba mätinstrument för bakteriehalten i urin.
Under åren fram till pensionen arbetade Seppo inom livsmedelsindustrin med bland annat svampodling och framställning av löjrom.
År 2009 började Seppo bygga ett hus i Fagervik i Ingå tillsammans med sin fru. Paret flyttade in 2010. Seppo fastnade för Ingå efter att ha brukat besöka orten för flugfiske. Lagom till 10-årsjubileet kommer Seppo att berätta om sina äventyr ute i världen. Detta ska du inte missa!
Facebooktwittergoogle_plus

Värnandet om väderkvarnar värmer Kirsti Horn – nu sätter hon Ingås kvarn på kartan

Arkitekt Kirsti Horn besöker Ingå biblioteks eftermiddagskaffe lördagen den 25.1 kl. 14. Hon har forskat i väderkvarnar.

– Jag kommer att prata om väderkvarnen i Ingå och om hur den har fungerat. Jag kommer att berätta hur den förhåller sig till de övriga kvarnarna i Nyland och hur de i sin tur förhåller sig till de övriga finländska kvarnarna samt vidare hur dessa förhåller sig till kvarnarna i grannländerna och övriga Europa.

Det hela började med ett projekt mellan Estland, Sverige och Finland som Horn höll i trådarna för i egenskap av lektor vid yrkeshögskolan Novia. Det visade sig då att det fanns väldigt knapphändigt med information om väderkvarnarna i Finland. Horn började ta reda på mer om kvarnarna och har med åren skapat en imponerande trespråkig informationsbank på nätet.

– Det finns över 700 väderkvarnar i Finland. Av dem är cirka 200 på Åland och 140 i Egentliga Finland. Resten av dem är utspridda över övriga delar av landet, säger Horn.

Här kan man läsa mer om Kirsti Horns forskning: vanhattuulimyllyt.fi, gamlavaderkvarnar.fi, historicwindmills.fi

Facebooktwittergoogle_plus

Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget

Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget, som Rudus äger. De har bett om tillstånd att få bryta sten för försäljning till Estland. Detta bergsområde ligger nästan inom synhåll från det närliggande fasta bosättningsområdet vid Fagerviksvägen. Om ett tillstånd möjligen ges, kommer oljud och damm att vara mycket störande i åratal.

Oljudet från det nuvarande stenkrossandet stör redan nu invånarna i bostadsområdena Västersvängen och Västerbrinken i Ingå Västerkulla. Från Grävlingsberget dit skulle det vara 2 kilometer och från Fagerviksvägens bostadsområde endast 700 m. Mellan dessa områden finns inte kuperad terräng och inte heller skog som naturligt ljudhinder. Om tillstånd ges kommer invånarna i närheten av stenbrottsområdet inte längre kunna t ex njuta av fågelsång på sina tomter då det kontinuerliga oljudet av stenhack- och krossande överröstar.

Man kan bara föreställa sig vilka konsekvenser ett eventuellt tillstånd skulle få för Fortums planer att skapa en dataservicecentral, som om den förverkligas, kunde ge hundratals arbetsplatser, både fasta och tillfälliga under byggnadsskedet.

Facebooktwittergoogle_plus

Ingå byggnads- och miljönämnds beslut stred mot miljötillståndet

Ingå byggnads- och miljönämnd beslöt 12.04.2016 att ge Rudus tillstånd att förlänga stenkrosstiderna i Joddböle med en timme på morgonen och en timme på kvällen.  Brytning och krossning har på grund av detta tvärtemot miljölovet skett från augusti till juni under vardagar enligt följande verksamhetstider:

Stenkrossning  kl 6.00–22.00

Bergsborrning kl 6.00–22.00

Knackning av stenmaterial kl 6.00–22.00

Sprängningar kl 8.00–16.00

Pro Ingå överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol, som noterade ärendet och nekade fortsättningen dessa arbetstider. Rudus överklagade beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen, som efter att ha hört parterna beslöt, att inte bevilja Rudus besvärsrätt. Följande tider skall hållas enligt Vasa Förvaltningsdomstols beslut 18/0312/1.

Stenkrossning kl 7-22

Bergsborrning kl 7-21,

Knackning av stenmaterial  kl 8-18

Sprängningar kl 8-16.

Facebooktwittergoogle_plus

Styrelseordförandes rapport

Rudus i Joddböle

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry grundades för behovet att försvara Ingås invånare och fritidsboendes hemfrid och boendemiljöer mot det oljud och stendam som stenkrossningen förorsakar. Föreningen är inte politiskt bunden och driver ingen individuell operatörs intresse utan agerar för invånarnas bästa, med mottot för Ingåborna och Ingå.

Föreningen har efter grundandet varit i nära kontakt med arbetsledningen hos Rudus, som bryter sten i Joddböle och med Ingå kommuns tjänstemän för att framhäva problemen med oljudet som det kontinuerliga brytandet, krossandet och stenhackandet förorsakar omgivningens invånare.

Denna verksamhet har emellertid inte lett till önskvärt resultat. T o m Ingå Byggnads- och miljönämnd har med sina beslut dragit mattan under invånarnas fötter genom att fatta beslut om förlängda stenkrosstider tvärtemot miljölovet. Ingås dåvarande miljöchef Patrik Skult framförde avvikande åsikt till protokollet. Vasa förvaltningsdomstol fastställde att saken verkligen bröt mot miljöbeslutets villkor och motsatte sig förlängningen, men Rudus som överklagade saken i högsta rättsinstans, fick fortsätta med förlängda tider så länge tills denna rättsinstans fattar beslut i saken. Beslutet kan dröja i åratal och under hela den tiden fortsätter störningarna under förlängda tider.

Föreningens styrelserepresentanter har i år träffat Rudus representanter vid tre tillfällen och diskuterat problemen i god anda. Ändå har förhållandena just inte alls förbättrats. Oljud och damm har fortsättningsvis stört och krossverksamheten i västra stenbrottets berg har märkbart ökat olägenheterna för de nya bosättningarna mot västsluttningen. Vi har föreslagit ljudhinder, som Ingåföretaget Termonova tillverkar och också föreslagit stora tält över krossarna, men förslagen har nonchalerats. Sådana ljudhinder har emellertid setts på andra stenkrossfält, t ex i Kägeluddens tunnelbygge. Under senaste möte fick vi ett halvt löfte, om att man kunde försöka att täcka krossen med tält. Om det förverkligas får man väl se.

Rudus planer är nu att flytta krossandet norrut bredvid torvmossen som ägs av Fortum till Sjömansbergets bergsområde. Om detta sker ligger sen stenkrossområdet ca en kilometer från bosättningen vid Fagerviksvägen. Längs vägen i den riktningen finns inga naturliga ljud och dammhinder. Efter det kommer boendet att bli, om nu inte helt omöjligt men nog kräva hörselskydd. Dessutom då rådande vindriktning blåser från havet norrut kommer stendamm att riskera invånarnas hälsa.

Det är sant, att ljudmätningarna inte överskrider för fast boende föreskrivna 55db:s styrka, men om dessa 55 db:s oljud hörs ständigt kl. 6.00-22.00 tär det på tålamodet och förorsakar hat gentemot verksamheten. Också om dessa tider skulle vara enligt miljölovet 7-21 är det att förstöra trivseln för bosättningen i närheten.

Det är även sant, att partikelvärdena inte överskrider de lagenliga mätningsvärdena, eftersom mätningspunkterna inte nödvändigtvis finns i den rådande vindens riktning. Dammet som sprids torde vara lika hälsovådligt som asbest. I slutet av sommaren följde jag från Skämmös strand med då det från Joddböle blåste ett tätt stendammsmoln mot norr. Jag skickade ett meddelande till miljöchefen Elina Röman, som ringde mig några timmar senare, då hon körde till Joddböle för att se vad det var fråga om. Hon berättade att luften var tjock av damm i området och att hon varit i kontakt med Rudus arbetsledning för att konstatera att verksamheten avbryts om inte dammet genast fås under kontroll med besprutning som nämndes i tillståndet. Under vårt ca 20 minuters samtal berättade hon att det till sist kom en brandbil till platsen som sprutade vatten på området. Då vi tog upp saken med Rudus på en palaver, berättade de att problemet berodde på en ny stenbrottslinje som inte ännu var utrustad med bevattningsapparatur. Detta stämde emellertid inte, för jag har ofta kört igenom området på väg till Fiskehamnen och där har alltid varit tätt med damm.

Byggen behöver sten och i Joddböle behövs stenbrott t ex till den IT-servercentral, som Fortum planerar. Om den blir verklighet skulle den hoppeligen ge hundratals arbetsplatser till Ingå. Till grundarbetet för ett bioenergilager behövs stenbrott. Och även Ingå Shipping behöver stenbrytning då de planerar att utvidga sin verksamhet. Men, är det motiverat att ha öppna stenbrott i närheten av bosättningen och havet, vars syfte bara är att ta ut stenmaterial för försäljning i Estland. Estland behöver stenmaterialet som de inte själva har, men även malm bryter man i gruvor, varför inte också sten.

Har fått kommentarer från olika håll, att hellre sten från Ingå, än från Norge till Estland. Jag funderar varför? Vad har Ingå och Finland för nytta? Ekonomiskt ingenting annat än att några människor får arbete och inte ens dessa är Ingåbor. Vi har ingenting emot Estland. Det att Rudus inte betalar bolagsskatt eftersom de är en del i ett internationellt CRH-bolag. Det är följden av regeringens slarv, som tillåter aggressivt skattesystem. Rudus är inte närmelsevis det enda bolaget i Finland som drar nytta av detta. Det här kan vi inte heller beskylla Rudus personal för.

Vi har fått åtskilliga oroliga frågor: att inte kan väl Rudus sprängningar och stenbrytande bli ett hinder för Fortums planer för en IT-servercentral i området. På Ingådagen och också potatisdagen diskuterades saken med många i Pro Ingå rf:s tält. Jag kunde inte svara annat än att ”få se hur det går”. Ingenting då inget annat är beslutat än att det finns fyra ansökningar om detaljplaneändring av vilka Fortums redan är upptagen till behandling. Ingås beslutsfattare har nu svåra beslut att fatta och vi i Pro Ingå rf hoppas uppriktigt, att de kan göra beslut till det bästa för Ingå och Ingåborna, så att det inte går som med kommunens olagliga miljötillstånd.

Jag konstaterade vid senaste träff med Rudus representanter, att vi ska vara tacksamma för att Rudus är orsaken till att Pro Ingå finns till. Som sagt föreningen grundades för att försvara Ingås invånares och fritidsboares hemfrid mot stenkrossandet. Tack vare det, har föreningen utökat sin verksamhet till mycket annat.

Ingarskilaån

Ingarskilaån har rensats under tre somrar. Seppo Kolehmainen som har lett och kommit med idéer för rensningen konstaterar, att öringsynglens antal i sommar har fördubblats jämfört med första sommarens beräkningar. Tack förtjänar Seppo och det gäng som ihärdigt har samlats under sommaren och hösten för att bygga grusbäddar. Stort tack till er!

Hundparken

Också i hundparken har verksamheten fortsatt och hundägarna har med talkoarbete hållit parken snygg. Pro Ingå avtalade i början av sommaren med Energy Dance Center om att stödja deras medlemmar med det att de under torraste perioden vattnade planteringarna och skötte om hundparken. Sammarbetet mellan föreningarna är en välkommen verksamhet, som alla vinner på. Vi tackar dansgruppen för hjälpen!

Kulttur i biblioteket

Olli Orama har kommit överens med biblioteket om en bokpresentation i slutet av november. Pro Ingå rf: s och Bibliotekets gemensamma tillställningar har haft paus i ett år. Men vi planerar att fortsätta med dem under vårterminen 2020. Orsaken till avbrottet har främst varit brist på aktiva arrangörer. Trots att föreningen har ca 130 betalande medlemmar, har endast styrelsens medlemmar som är 7 plus 2 reserver varit aktiva. Vi skulle gärna ha flera medlemmar med i verksamheten. Också styrelsen behöver nya människor med nya tankar och ideer. Vi tackar på förhand!

Kopparnäs

Antti Viljanen lämnade in ett bemötande angående utvecklingsplaneringen för Kopparnäs i Pro Ingå rf:s namn. (se den finska förlagan)

Det händer i Ingå

I Ingå kommer nu att fattas många beslut, som kommer att påverka kommunens image mycket under de följande fem åren. Ingåstrand och dess bostadsmässa, bryggområdena, farledsmuddringarna, Ingåport, Wilhelmsdals renovering, den nya skolbyggnaden och arbetsplatser på Fortums område i Joddböle. Det är märkbara ärenden för en liten kommuns framtid under en kort tid. Också för stamväg 51 finns stora förbättringsplaner där staten har gett en liten grundplåt på 60 000 € för förutredning av Route 51. Önskemålet är att äntligen få vägbelysning från Sjundeå till väg 25. Med spänning får man se fram emot och vid behov ta ställning till dessa och andra frågor.

Angående skolfrågorna har vi i styrelsen lämnat in ett initiativ, att vi önskar få även ett högstadium till Ingå. Ett högstadium, som skulle ha extra betoning på språk och IT- kunskap. Vi har också diskuterat saken med Ingå bildningschef Merja Olkinuora. (se den finska förlagan)

Info ges och tas emot

Från Pro Ingå rf:s styrelse försöker vi vara med vid alla tillfällen där man behandlar planer och förverkliganden i Ingå. Så gjorde vi också då kommunstyrelsens ordförande Henrik Wikström arrangerade en frågetimme tisdagen den 1.10.2019. I tre timmar svarade Henrik på frågor, som långt gällde de ärenden som jag just räknade upp. Han noterade också åsikter och idéer, för att hålla ett öga på dem i framtiden. Dessa tillfällen kommer han att ordna månadsvis och vi har all orsak att delta i dem. På så sätt kan vi vara delaktiga i att påverka Ingå och Ingåbornas välbefinnande. Vi kom också överens om att under detta år bjuda in honom för att diskutera med vår förenings styrelse om ärenden som berör Ingå. Dessa diskussioner ger i båda riktningarna en god överblick.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Föreningens ordförande

Facebooktwittergoogle_plus

Påverka tillståndet i vattendragen i Ingå!

Västra Nylands vatten och miljö rf  och Ingå kommun samlar via en kartbaserade förfrågan in uppgifter från allmänheten om vatten- och strandområdena i Ingå kommun. Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för vattenvårdens planering. Du kan svara på alla frågor eller bara på dem du vill. Du kan också återvända till förfrågan för att tillägga ytterligare uppgifter.

Förfrågan är öppen fram till den 30.8.2019.

Bland dem som svarat lottas ut tre st. 20 euros presentkort. För lottdragningen, lämna dina kontaktuppgifter på blanketten i slutet av förfrågan.

Mer information och länk till förfrågan här

Facebooktwittergoogle_plus

Verksamhetsberättelse för år 2018

Föreningens verksamhet fortsatte aktivt hela året med många projekt, deltagande i lokala tillställningar med tält och med att skriva utlåtanden och ställningstaganden på olika håll.

Arbetsgrupper / Projekt

Rudus: Man träffades med Rudus vid två tillfällen. Först vid ett infotillfälle i Joddböle den 30.5.1018. Och senare den 27.9.2018 förhandlade Pro Ingås styrelse med Rudus representanter om hur man skulle få bort oljudet och att få meddelanden om tiderna för sprängningarna.

Hundparken: Under 2018 hölls talkoarbeten. Man byggde klätterställningar till hundarna och installerade mera täckdiken.

Parken har varit i god användning. Somliga grupper besöker parken varje dag, endel några gånger i veckan och andra några gånger i månaden. Också hunduppfostrare har kommit till parken för att hålla  träningstillfällen. Till parken har också kommit icke Ingåbor, som hört om hur fin parken är. Med andra ord parken har varit aktivt i bruk.

Potatisboken: Camilla Gorbatow skrev under 2018 potatisboken, till vilken Helena Eriksson-Salonen tog den största delen av bilderna.  Boken publicerades under Ingådagen den 30.6.2018. Första upplagan på 600 exemplar såldes helt slut tack vare Pro Inkoon ry:n försäljning.

Rensningen av Ingarskilån: År 2017 påbörjades Pro Ingå rf:s mångåriga iståndsättande av lekplatserna för öringen i Ingarskilaån, projektet som i år fortsatte med 15 talkodagar. Under dessa dagar rensades åns fåror från bottenvegetation och buskar vid Kocksbybäcken från Kopparnäs bro till åns huvudfåra. Ån har varit osanerad i mer än tio år, så igenslamningen, bottenvegetationen och buskar täppte till fåran och hindrade vattnets flöde.  Vid detta åavsnitt byggde man 6 nya lekplatser genom att använda 5-10 centimeters stenmaterial. Vägtrumman under Kopparnäsvägens  undre botten  höjdes för att underlätta fiskarnas uppstigning även vid lågt vattenstånd. Vid brons övre lopp byggdes två nya grusbäddar. I alla dessa bäckfårors tvärprofiler skapade man en svagt sluttande V-form för att försäkra en tillräckligt stark strömning vid alla vattennivåer och för att hindra uppslamning av gruset. I Dogersforsen tillförde man stenmaterial i två lekgropar gjorda 2017 och byggde en ny lekgrop. Ovanför Knuts bro tillsatte man grus i en för tre år sedan gjord lekgrop. I båda åavsnitten skapade man en svagt sluttande V-form.

I Talkona deltog  25 ivriga frivilliga, vars sammanlagda arbetstimmar blev 535 timmar. Dessutom gjordes 20 timmar maskinarbete. I projektet deltog också Ingå-Sjundeå miljöförenings och Ingå Fiskeförenings medlemmar, vars insatser var betydande.. Henrik Kettunen från Vaelluskala rf deltog den 13.8 i talkot och gav råd om de senaste metoderna att renovera vattenflöden, som samtidigt introducerades i vår renovering.
LUKE (Naturresursinstitutet) genomförde i ån en årlig elfiskeuppföljning. Baserad på år 2017  gjorda renoveringar har yngelproduktionen ökat märkbart. Resultaten visar, att renoveringsarbetet återupplivar det hotade öringsbeståndet småningom. Det uppmuntrar oss att fortsätta bygga lekplatser på nya avsnitt av detta 160 kvadratkilometer stora avrinningsområde. Projektet har år 2018 fått ekonomiskt stöd av NTM-centralen, Rosk’n Roll, Raija och Ossi Tuuliainens stiftelse,  Edith von Julins stiftelse och Ingå fiskeområde.

Kultur, Ungdom, Logo- /information, Service-/ hjälpgrupper höll ett mellanår i verksamheten på grund av att få personer arbetade i grupperna.

Stamväg 51: Pro Ingå hjäpte till att producera/ idea nödvändig statistik och motiveringar för projektet och ordnade ett möte med  trafikverket i augusti, där motiveringarna framfördes till generaldirektören och planeringschefen. Kommunen representerades av kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och tekniska chefen.

Följden av mötet, där det visade sig att man måste hitta nya finansieringsmodeller för stamvägens utveckling, blev att kommunens representanter började  utveckla det nya Route 51, The smartest road, 5G-konseptet.  De centrala aktörerna för utveckling av detta koncept är områdets digitala industriföretag och Karis telefon. Pro Ingå fortsätter att stödja ”saluförandet” av det nya konceptet och informera om de offentliga besluten.

Utlåtanden/klagomål:

Vasa förvaltningsdomstol beslöt angående Pro Ingås klagomål att Ingå Byggnads-/ och miljönämnds beslut avseende förlängning av verksamhetstiderna för krossning och sprängning är emot miljölovet och verksamhetstiderna ändras tillbaka till tidigare överenskommet, d v s verksamhetstiderna är följande enligt beslutet: Krossning av sten kl 7.00-22.00, borrning i berg kl 7.00-21.00, sönderhackning av sten kl 8.00-18.00, sprängning kl 8.00-16.00.

Medlemmar: Vid årets slut hade vi 159 medlemmar

Styrelsen: Styrelsen sammanträdde 3 gånger under år 2018.

Ordförande Petri Stenberg, viceordförande Seppo Kolehmainen och sekreterare Camilla Gorbatow. Medlemssekreterare Madeleine Blomstedt, kassör Olli Orama. Egentliga medlemmar: Minna Lehto,

Helena Eriksson-Salonen och Jochim Donner.

Suppleanter: Marghita Viita och Maarit Lassila.

Facebooktwittergoogle_plus

Från Ordförande

Hej!

Pro Ingå rf/Pro Inkoo ry har vid grundandet skrivit in följande i sina stadgar:

Föreningens mål är att verka för fast bosatta och fritidsboende invånare inom Ingå kommuns område, och att som föreningens och gemenskapens samarbetsorgan slå vakt om och främja rena levnadsförhållanden, Ingås maritima naturvärden, särprägel och kultur, samt en hållbar ekonomisk utveckling. Föreningens syfte är att uppmuntra invånarna i området till samverkan för att utveckla sin hemtrakt och utveckla samarbete med föreningens verksamhetsområdes beslutsfattare och tjänsteinnehavare.

Hur har vi lyckats med det?

Föreningen grundades 5.6.2014 och har nästa sommar efter bara 5 års  verksamhet fått mycket gjort och varit involverad i mångt och mycket.

Det största och synligaste som Pro Ingå har skapat och finansierat är naturligtvis hundparken invid Västerleden. Föreningen har åtagit sig att finansiera underhållet av parken under fem år varefter kommunen tar över skötseln. Hundparkens Facebookgrupp har över 160 medlemmar, så man kan anta att denna park är i flitig användning om man tar i beaktande, att knappast alla användare  är med i Facebookgruppen.

I lokalpressen har ni fått läsa, att föreningen under några somrar, med donationsmedel kunnat rensa Ingarskila å för öringens del, så att den öringsart som bara förekommer i Ingå åter har tagit sig upp för att fortsätta föröka sig. Arbetet fortsätter inkommande sommar och förhoppningsvis fortsätter det ännu i framtiden. Övergödningen upphör inte fast ån rensas.

Föreningen har haft samarbete med verksamhetsområdets beslutsfattare och tjänsteinnehavare angående stamväg 51. Man har informerat beslutsfattarna om oron över den obelysta vägen och dess bristfälliga anslutningar. Man har också varit bekymrad över de många krockarna orsakade av den täta hjortpopulationen. Föreningen har fört fram krav på att viltstängsel sätts upp vid viltets övergångsställen i området. Också elektroniska igenkännare torde finnas att få, som varnar om hjort eller älg finns i närheten av vägen. Det finns redan bra erfarenheter av dessa. Viktigaste kravet är att få vägbelysning.

När det gäller kulturen har föreningen varit aktiv. Tillsammans med biblioteket har under de bästa åren arrangerats närmare tio evenemang. I biblioteket har det som bäst varit proppfullt. Så Ingåbornas intresse för litteratur och konst i centrum är stort och behovet av evenemang är uppenbart. Vi fortsätter således med detta samarbete med biblioteket.

Föreningen har lyckats skapa ett nära samspråk med Rudus angående Joddböle stenbrott. I treparts palavrar med Rudus/kommunen/Pro Ingå har har man kommit överrens om åtgärder som hindrar att ljudet från stenbrytningen sprider sig till invånarnas boendemiljö i närområdet. Detta är en orsak till att föreningen från början grundades. Nu med dessa regelbundna möten får man rapporter från båda håll om förändringar som äger rum i stenbrottsområdet.

Därmed kan föreningen koncentrera sig på andra viktiga saker som t ex att stödja den för Ingå livsviktiga havsmiljöns välbefinnande. I det ärendet har WWF;s och kommunens ledning haft palavrar med projektet 4K:s (https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/kuormitus-kuriin/) team, som strävar till att  förhindra att näringsämnen sprids via Ingå å ut i havet och där förorsakar övergödning.  Ärendet framskrider nu mellan WWF och markägarna längs Ingå å och föreningen följer med utvecklingen med stort intresse.

Vi frågade i början hur vi har lyckats med målsättningarna i stadgarna och kan svara, bra. I det gångna årets verksamhetsplan har man förutom dessa ärenden kunnat notera deltagande i kommunens evenemang i form av i informationsbord. Ingådagen var huvudevenemanget men också  på potatisdagen och julmarknaden har föreningen, haft sitt informationstält.

Då jag här nämnde potatisdagen får man inte glömma potatisboken, som har producerats med hjälp av föreningen och nu redan är slutsåld. Här ett stort tack till Camilla och Helena.

Om framtiden

Som en ny sak har vi glädjen att berätta, att strategichefen Antti Kaikkonen från Fortum och verksamhetsutvecklaren Kalle Schneider bad om en träff med Pro Ingås ordförande i början av januari. Mötet hölls den 7.1.2019  i Delta-Café i form av lunch. Tillsammans med Pro Ingås viceordförande Jochim Donner fick vi höra goda nyheter.

Under mötet berättade Fortumrepresentanterna, att man kommer att anhålla om en ändrad planläggning för sitt område i Joddböle. I planen ingår planläggning av området intill kraftverket som industriområde dit Fortum strävar till att med sina samarbetspartners hitta en namnkunnig IT  Servercentraloperatör. Centralen skulle vara av omfattande storlek och verkligen hämta ett stort antal arbetsplatser till Ingå. Det är inte frågan om några  tiotal arbetsplatser utan vi talar om allt som allt mer än hundra arbetsplatser.

Dessutom är ett bioenergilager under planering vari man kommer att lagra biomassa, flis och pellets, för användning i värmekraftverk i Esbo.  Fortum utvecklar också innovativa metoder för att använda biomassa till annat än värme och elproduktion, såsom råvara till bland annat biobaserad plast eller till textiler. Ifall Fortum beslutar att gå in för en sådan affärsverksamhet under 2020-talet, erbjuder Ingå djuphamn en potentiell placeringsort för en biofraktioneringsanläggning. Då vi framställde frågor om negativa faktorer därmed så förekommer det inte luktproblem från denna biomassa. Då biofraktioneringsanläggningen och servercentralen är i fullskalig verksamhet skulle arbetsplatsernas antal t o m röra sig om 500 personer inklusive medföljande fastighetsförvaltning och mycken annan perifer verksamhet. Under byggnadsskedet skulle inverkan på sysselsättningen vara betydligt större. Fortum har inga planer på att utöka vindkraften i havsområdet.

Angående dessa planer kommer Fortum att arrangera ett informationstillfälle för invånarna i februari/mars detta år. Om detta informerar Fortum senare.

Man funderade på hur dessa planer kan inverka på Rudus verksamhet i området. Servrar tål inte skakningar, så jag tror, inte att det finns förutsättningar för krossverksamheten i Fortums planer eller i närheten av Baltic connectors gasrör. Naturligtvis förorsakar ljudet under byggnadsskedet olägenheter men det minskar eller upphör nästan helt då verksamheten startar.  Tidsmässigt nämnde Fortums Antti Kaikkonen och Kalle Schneider, att verksamheten skulle börja 2023-2024. Byggnationen borde då åtminstone vara klar vad den första enheten beträffar.

Rudus verksamhet kommer inte ännu på länge att avslutas på området men om deras några arbetsplatser jämförs med Fortums hundratals platser, så är det inte vad jag förstår oklart vilketdera företags verksamhet som är fördelaktigare för Ingå. Fortum hämtar dessutom skatteinkomster till kommunen.

Noteras kan också, att i Fortums planer ingår även markbyggnadsarbete, vilket gör att man hamnar att krossa berg för byggnationernas behov.

Vi har i Ingå på gång Ingå Strand -projektet, muddring av farleden och fördjupandet av hamnen, likaså av farleden vässter och österut, bryggrenovering, iståndsättning av nya båtplatser och mycket annat för att främja kommuninvånarnas och fritidsbefolkningens välmående. Och trivseln stöder utvecklingen och verksamheten, så framtidsutsikterna är mycket positiva. Kommunen har nu fart på. Tack vare att dit hör ett så stort gäng, ett stort tack för Pro Ingås del för detta gemensamma kämpande så att alla förnyelser, aktuella och på hög innovationsnivå uppfylls framgångsrikt.

Med dessa förhoppningsfulla tankar är det ett nöje att vara Pro Ingås styrelseordförande och jag hoppas, att så många som möjligt av föreningens medlemmar kommer med i verksamheten. Hjälp behövs med såväl rensningen av Ingarskila å som med att arrangera evenemang. Om du känner, att du vill vara med  i verksamheten så sätt in en vink i föreningens postlåda eller kom med på vårmötet för att besluta och språka med oss.

Föreningens styrelse har vid årets första möte beslutat, att om du skaffar en ny medlem under innevarande år 2019 får du din egen medlemsavgift år 2020 till noll euro. I formuläret för medlemsansökan har det tillagts ett fält där den sökanden kan fylla i ”rekommenderarens” namn. På detta sätt får medlemssekreteraren veta vems medlemskap som fortsätter utan avgift.

Allt gott till Dig

Jorma Viita

Pro Ingå rf Styrelseordförande

Facebooktwittergoogle_plus