Konditionstrappan blev klar


Pro Ingå rf startade våren 2020 motionstrappsprojektet på ungdomsforumets initiativ. Som plats föreslogs Prästgårdsbergets område, på en central plats i Ingå kyrkoby. Till trapporna är det lätt att komma gående, med cykel eller längre ifrån med bil.

Från början var det klart, att trapporna inte skulle bli traditionellt raka, utan att de i vinklar skulle följa bergets form. Byggnadstekniskt kom de att söka sig den rutt, som möjliggjorde fastsättning i berget. Tanken var också, att svårighetsgraden borde passa för alla åldrar och alla motionärer. Därför var planen att göra mellanetager, med bänkar på sidorna för vilopauser och för att kunna njuta av utsikten.

Prästgårdsberget är ett verkligt naturskönt område och som konstaterats mitt i Ingå bys centrum. Motionstrapporna och cykellederna binder ihop olika boendeområden och möjliggör ett kontollerat utnyttjande av området, då användarna rör sig längs planerade rutter. I projektet görs inga betonggjutningar utan trapporna fästes i berget med metallstöd

Det viktigaste och nödvändigaste var att alla möjliga lov och avtal först var i skick, innan vi började anhålla om finansiering. Ingå församlings representanter har här varit i nyckelposition och verkligt välvilliga. Vi granskade platsen tillsammans med dem och konstaterade, att man genom att endast fälla ett fåtal mindre tallar kunde öppna vyer från toppen mot havet och kyrkan. Med Församlingen gjorde vi hyreskontrakt för tio år åt gången, till en nominell summa.

Sedan förhandlade vi om trappornas planering med Oy Nalle Grönberg Ab. Av dem fick vi en plan baserad på 114 m långa och 1,6 m breda trappor. Enligt den planen begärde vi tillstånd av kommunens byggnadsnämnd.  Vi valde också byggare genast från början, så att samarbetet skulle vara intimt från starten. Valet föll på Oy ByggCraft Ab. Först därefter var det dags att börja söka finansiering för trapporna.

Under planeringen räknades det ut hur mycket material som behövdes och vi fick kostnadsförslag för arbetets del för både planeringen och själva byggandet. Vi begärde kostnadsförslag för materialmängden, enligt Nalle Grönbergs beräkningar av Ab Lantis Oy. På så vis hade vi en uppskattning på trappornas totala kostnad, som vi skulle anhålla om bidrag till.

För finansieringen skickade vi anhållan till Sparbanksstiftelsen i Ingå, Sofie von Julins Stiftelse och Handelslaget Varuboden-Osla. Samt till många företag i Ingå. Stora stöd från stiftelserna och Varubuden-Osla öppnade möjligheten att förverkliga trapporna. Dessutom kom stöd från Ingå kommun alltid då understöd utdelades. Ingåföretagarna deltog också förtjänstfullt och så blev det till slut klart att trapporna kunde förverkligas vintern 2020-2021. Byggandet påbörjades sedan i april 2021 och färdiga blev trapporna i början av juni.

Med Ingå kommun har man kommit överens om belysning till trapporna.  Den installeras i räckena i form av led-belysning. Dessutom planerar kommunen att förbättra löparbanorna från toppen av Prästgårdsberget och förse dessa med belysning. Detta kommer att ske under år 2022. Byggnationer i anslutning till trapporna är påtänkta, men förverkligas först då beslut är gjorda.

Invigningen hålls den 17.6.2021 kl 11.00 vid foten av trapporna. Tillställningen hålls i liten skala enligt Coronapandemins ännu begränsande av sammankomster.

Facebooktwitter

Vårhälsningar från Pro Ingå rf

Pro Ingås styrelse har vid ett E-postmöte fattat beslutet att flytta fram vårmötet och hålla det samtidigt med höstmötet såsom för ett år sedan. Exponeringarna av Corona är så höga, att vi inte ser någon möjlighet att ordna ett möte under våren. Det finns hopp om att vaccineringarna påverkar positivt, så vi hoppas kunna samlas fysiskt i höst. Pro Ingås projekt går framåt oberoende av Coronaepidemin.

Motionstrapporna beräknar vi, att blir klara en vecka före midsommar. Byggaren har redan gjort förberedelser i en hall med att kapa stegen i rätta längder mm. Arbetet på berget torde påbörjas vecka 17.

SV51 NMT-centralen har beslutat, att installationen av vägbelysning påbörjas från Hamnvägens korsning mot Helsingfors. Eftersom den beviljade finansieringen, en halv miljon, inte räcker till hela Ingås andel, belyses vägen så långt pengarna räcker. Det planeras nu en tilläggsfinansiering.

Joddböle IV Förslaget till detaljplaneändringen Joddböle IV är framlagt i kommunhuset och kommunen arrangerade ett ”streamat” presentationstillfälle.  Pro Ingå lämnar in ett utlåtande i saken. Det kan läsas på vår hemsida i början av maj under rubriken ”Utlåtanden”.

Ingarskilaån 2021 års rensningstalkon börjar i slutet av juni och fortsätter till slutet av september. I slutet av oktober till medlet av november är det möjligt att följa öringarnas lekbestyr. Före det, då åns vattennivå sjunker och vattnet klarnar, börjar vi räkna förra höstens lekgropar. I månadsskiftet maj – juni räknar vi de nykläckta ynglen i de hitintills rensade grusbäddarna.

Vi önskar flera frivilliga till talkona och andra intressanta göromål för att stärka örings-beståndet i Ingarskila å. I talkona bjuds på hygglig lunch, så för deltagandet behövs inget annat än fältutstyrsel och gummistövlar. På plats finns alltid medlemmar med erfarenhet av rensningarna. Alla som vill delta är välkomna. Vad som gjorts tidigare kan ni läsa om på vår hemsida. http://www.proinga.fi/ingarskila/

Kontakta: Seppo Kolehmainen tel. 0445 531139 eller via E-post seppo.kol@gmail.com eller Jason Holmström jason.holmstrom@gmail.com.

Lilluddens upprustning sätter kommunen igång med i början av juni. Vi har deltagit i ”Teamspalavrar” för att skapa idéer. Kommunen gör vägen dit lättillgänglig, och efter det besluter föreningen hur vi kan delta med utrustning till platsen. Där behövs bänkar och t ex brasskydd.

Pro Ingås styrelse har ett stort behov av att få med nya aktiva medlemmar i verksamheten. Ta gärna kontakt, om utveckling av gemensamma intressen eller om påverkan i Ingå intresserar.  medlem@proinga.fi Vi försöker vara aktiva i ärenden, så att vi får till stånd vad invånarna hellst vill ha.

Skön sommar!

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry styrelsen

Facebooktwitter

Stamväg 51 belysningsprojekt ”Route 51”

Vi kunde i tidningen läsa ett utlåtande av riksdagsledamöt Johan Kvarnström, att det bidrag på 0,5 miljoner som getts för att beslysa Stamväg 51 öronmärkts för Raseborg och att Ingåavsnittet skulle förbli mörkt. Detta har väkt ont blod och starkt upprört dem som arbetat för utvecklingen av 51:an och inom Pro Ingå`s styrelse. Likaså bland de Ingåbor som ständigt pendlar på det mörka vägavsnittet Sjundeå korsning – Ingå.

Pro Ingå öppnade 2017 ett projekt för att få Stamväg 51 belyst. Avisikten var att stöda kommunen i dess strävanden med att ta fram argument och statistik samt att öppna dörrar. Ingå´s kommundirektör Robert Nyman och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström tag i ärendet med stor energi . Flera möten följde bl.a. på Farledsverket. Jochim Donner var i detta skede med.

Hela tanken hoppade ett steg framåt då kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande innoverade projektet Route 51. Stamvägen skulle bli intelligent. Med fanns utvecklade digitala varningssystem för älg och hjort. Hela idén var att förbättra trafiksäkerheten genom att  belysa vägen. Antalet fordon per dygn är stort på avsnittet Sjundeå korsning – Ingå djuphamnsväg. De mörka korsningarnas antal är även det stort. Och vägavsnittet är ett av Finlands farligaste räknat med antalet hjort- och älgkrockar. I detta skede lämnade sig pro Ingå i bakgrunden då projektet började omfatta affärshemligheter.

Projetktet fick ytterligare fart då forskningsprogrammet Momentum intresserade sig för förutsättningarna att bygga en intelligent väg, och då dessa fanns så tog Business Finland över och finansierar ett projekt i vilket Statens forskningscentral ”springer ihop” intresserade forskningsinstitutioner och företag.

Den nu utlovade 0,5 miljonen räcker till för att belysa bara en tredje del av Stamväg 51. Dvs. för det mest trafikerade avsnittet, från Sjundeå korsning till Ingå djuphamnsvägen. Samma vägavsnitt är ett av Finlands farligaste i viltkrockar. Och på avsnittet finns många många korsningar där grupperingsfiler saknas.

Ytterligare information om trafikmängder mm. finner du på hemsidan http://www.proinga.fi/stamvag-51/ och välj projekt samt Stamväg 51.

Ja, inte känns det förnuftigt att man börjar belysa det vägavsnitt där trafikmängden är minst. I investeringar borde man nog alltid ha förbättrandet av trafiksäkerheten först. Pro Ingå´s styrelse hoppas, att de som gör politiska beslut om hur budgetpengarna skall styras lyssnar på de sakkunniga i Trafikledesverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen. och gör besluten enligt deras syn på saken.

Också Route 51 projektet behöver beslysningsstolparna för sin teknologi. Route 51 -projektet skulle vara till stor nytta för alla som bor i området och föra med sig ökad bussiness i Västnyland, Raseborg och Hangö.

Pro Ingå försöker på alla sätt hjälpa ledningen i Ingå kommun i deras arbete. Därför hoppas vi att möjligast många av er kontaktar beslutsfattare och bekanta och för vidare denna information.  I nyckelposition är ni kommunstyrelsensa och fullmäktiges representanter i att ni för vidare ärendet till era partiers nationella ledning.

Pro Ingå är, såsom vi definierat vår ideologi, en politiskt opartisk förening, och som sådan vill vi fortsätta.

Jorma Viita

Pro Ingå rf

Facebooktwitter

Sparbanksstiftelsen i Ingå donerar stort till Muminlekpark och motionstrappor i Ingå centrum

Barnen i Ingå kommer att få ta steget in i Tove Janssons värld i sommar då en ny lekpark tar form invid biblioteket. Detta dragplåster för barnfamiljer är en storsatsning av kommunen som möjliggörs tack vare ett generöst bidrag på 75 000 euro från Sparbanksstiftelsen i Ingå.

Grönområdet invid kommungården och biblioteket i centrum av Ingå kommer att genomgå en förvandling till sagovärld till sommaren. I slutet av juni ska där stå en splitterny lekpark där landmärket är ett sju meter högt Muminhus i tre våningar. Tillsvidare finns bara en motsvarande lekpark i Finland, den är belägen i Kotka.

Lekparken är ett unikt samarbete mellan kommunen och Sparbanksstiftelsen i Ingå som vanligtvis beviljar bidrag till ideella föreningar.

– Vi har tidigare undvikit att delta i skatteuppbärande, till exempel kommunens eller församlingens, verksamhet. Men kommunerna har det inte så gott. Det finns mycket som inte går att förverkliga utan stöd utifrån.

Det säger Monica Baarman-Henriksson är ombudsman för Sparbanksstiftelsen i Ingå.

– Det har varit ett exceptionellt år. Vi har för första gången fått mindre avkastning än vad vi delar ut. Men vi förutsåg detta redan i mars och budgeterade för normal utdelning med motiveringen att vi  under många år försökt och lyckats gardera oss för sämre tider.

I år delar stiftelsen ut 305 160 euro totalt. Av detta går 75 000 euro till kommunens nya lekpark och 33 000 till motionstrapporna som Pro Ingå förverkligar. Detta motsvarar nästan 35 procent av den totala summan som delas ut i år. Även övriga bidrag, som tillfaller närmare 40 olika föreningar med koppling till Ingå, offentliggörs i dag.

Men tiden var mogen för detta. För ett par år sedan bad man de förtroendevalda i sparbanksstiftelsens högsta organ, delegationen, att komma med idéer och önskemål om vad stiftelsen kunde bidra med.

– Då kom det önskemål om pigga upp miljön mitt i byn, att sätta Ingå på kartan och att inspirera till motion och rörelse. Detta är förenligt både med lekparken och med motionstrappan, säger Baarman-Henriksson.

– Samarbete är glädjande just nu i annars dystra tider. Man kan se det som en julklapp till Ingåborna; en inspirerande plats mitt i centrum som också lockar nya besökare till Ingå. Vi är glada att ge bidrag till nånting som blir bestående. Med detta kanske vi lever upp till upp till kommunens slogan ”Glad i Ingå”, avslutar hon.

Sparbanksstiftelsens beslut att bidra till byggandet av motionstrappan uppför Prästgårdsberget ger föreningen Pro Ingå en utmärkt ekonomisk grundplåt och är direkt avgörande för det, att man kan sikta på byggstart redan nästa vår i april-maj.

Trappan är planerad och inritad i terrängen med start nära Galleria Karajia och alla behövliga tillstånd finns. Intresset har varit stort för en motionstrappa riktad till alla åldersgrupper och för att uppliva Ingå centrum och möjliggöra tillgång till terrängen uppe på Prästgårdsberget.

-Då en del av finansieringen ännu fattas hoppas vi innerligt att vi i och med detta stöd stampar i gång en våg av intresse bland företagen i Ingå att också vara med för att få motionstrappan byggd i allas vårt Glada Ingå, säger Pro Ingås vice ordförande Jochim Donner.

Donner lovar att alla samarbetspartners kommer att få synlighet på många sätt. Inte minst på en tavla där trappan börjar och på trappsteg samt på de två vågräta terrasserna.

På kommunen är man oerhört glad och tacksam för det arbete och för den generösa utdelningen som stiftelsen gör.

– Vi hade beslutat att inrätta en lekpark i centrum, men genom detta understöd kommer satsningen att bli något utöver det vanliga. Kommunen kommer att få extra trevlig plats för våra yngsta, samtidigt som parken kommer att bidra till byns dragningskraft som utflyktsmål. Att stiftelsen dessutom stöder projektet med motionstrapporna gör att de flesta kommuninvånare kommer att beröras av årets utdelning. Ett ödmjukt tack till Sparbanksstiftelsen i Ingå!, säger kommundirektör Robert Nyman.

Tilläggsuppgifter:

Monica Baarman-Henriksson, ombudsman, Sparbanksstiftelsen i Ingå, monica.baarman-henriksson@niemico.fi, 040 502 6852

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå kommun, robert.nyman@inga.fi, 040 149 3762

Jochim Donner, vice ordförande, Pro Ingå, jochim.donner@yahoo.fi, +358 400 416572

Facebooktwitter

Medlemsbrev hösten 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Ingarskilaån

Efter våren har det varit ganska svårt att ha en aktiv verksamheti föreningen, men man kan inte påstå, att vi har varit lata i sommar. Seppo Kolehmainen har som tidigare organiserat talkoarbeten vid Ingarskilaån nästan varje veckoslut. Knappa tio personer har deltagit nästan alla gånger, men ännu finns det plats för flera spadar, räfsor och ämbar.

Motionstrappan

Med motionstrappans planering  har vi också kommit vidare. Ett tioårigt hyresavtal  med församlingen görs om användningen av markområdet. En nominell hyra på 200 € för hela tiden är överenskommen. Efter tio år har församlingen lovat att förnya avtalet för följande tio år. Åtgärdstillstånd har också den 3.9.2020 getts för byggandet av trappan och nu hanteras finansieringsansökningar för projektet. Sålunda framskrider saken och vi hoppas, att trappan är i fullt bruk nästa år vid den här tiden .

Rudus Joddböle

Jorma Viita frågade miljöchefen och planläggningschefen i vilket skede kommunen är angående behandlingen av  Rudus miljölov och detaljplaneändring. Elina Römansom ansvarar för miljöfrågor, svarade angående båda fallen, att ingenting är beslutat i det avseendet, utan Rudus gör nu en presentationuppföljare grundad på inkomna åsikter. Även Pro Ingå uttalade sig i saken. Utlåtandet kan man läsa på våra hemsidor under rubriken Utlåtanden.

Om lov för stenbrytning i Grävlingsberget godkänns, kommer det att störa invånarna längs Fagerviksvägen och Västerbrinkens invånare verkligen mycket och länge. Vi hoppas innerligt, att beslutet i första hand beaktar invånarnas boendetrivsel och att man fattar ett negtivt beslut. Vi befarar att stenbrytningen i  någon form  ändå kommer att godkännas, trots beslutsfattarnas människovänliga inställning. Tyvärr finns risken att saken blir ett politiskt kommunalvalstema. Tiden visar och beslutsfattarna bestämmer. Nu finns emellertid en gnutta hopp om att stenbrytningen avslutas i och med att hamnområdet färdigställs och att stenbrytningen därefter upphöri  området i slutet av 2021.

Stadgeenliga möten

Pro Ingås styrelse har inte kunnat sammankalla till ett vårmöte för att ge räkenskaps- och ansvarsfrihet för styrelsen 2019. Beslutet är att vi håller både vårmöte och höstmöte på samma gång, så att man begränsar mötena till ett tillfälle. Först hålls ett möte med ekonomiska rapporter och genast därefter höststmötet där man väljer styrelse för år 2021. Möteskallelse bifogad.

Kom med i verksamheten

Anmäl  intresse till Pro Ingås styrelse t ex via E-post info@proinga.fi, så får Du gärna vara med och besluta om föreningens ärenden. Styrelsens nuvarande medlemsantal är minimalt, för att vi ska kunna verka effektivt. Vi behöver några nya aktiva medlemmar. Som du säkert har märkt, så gör vi mycket mera än att förhindra olägenheter från Joddböle. Nya idéer är alltid välkomna. Vi har också direkt kontakt med Ingås beslutsfattare och tjänstemän, så  påverkningsmöjligheterna är bättre än för enskilda invånare eller stugägare.

Verksamhetsprincip

Som föreningens stadgar föreskriverär vi inte politiskt partibundna och vi är en tvåspråkig förening. Vårt mål är inte att göra vinst med vår verksamhet, men verksamheten kräver finansiering. Medlemsavgiften, som är anspråkslöst 10 €, bekostarbanktjänster, hemsidornas underhåll och anskaffning av verktyg och tillbehör/underhåll. Till projekten anhåller vi om bidrag projektvis.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordföran

Facebooktwitter

Medlemsbrev 2 våren 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Du gissar säkert att mitt ärende gäller hur korona virusetförorsakarändringar i vår verksamhet. Vårens allmänna möte var planerat att hållas i april och allt är förberett för detta, men mötesförbudet flyttar detta möte tillokänd framtid.Då den säkert blir av någon dag, så skickar vi i god tid en kallelse. Tills dess håller friska!

Under vintern och början av våren har Pro Ingås styrelse gjort flera uttalanden angående de föreslagna utkasten till Rudus anhållan om miljötillstånd och detaljplaneändring. Om de förverkligades skulle de ge Rudus lov att bryta sten i nya bergsområden kanske i tiotal år i framåt. Ifrågavarande lov-och detaljplaneändringar gällde först Grävlingsbergets bergområde och stenkrosstiderpåtio år. Uttalandet kan ni läsa på vår hemsida på finska under ”lausuntoja”.

STL informerade i slutet av mars om en investering värd 40miljoner på Ingå Shipingings område i Joddböle. Deras målsättning är att bygga en terminal för förnybart bränslei hamnområdet och en ny kaj för tankfartygen. Detta projekt torde betyda , att Rudus inte längre kan krossa sten från början av 2023 då dennanya investering borde vara klar.

Pro Ingås styrelse har vid vårt distansmöte den 18.3.2020 beslutat att sätta igång planeringen av konditionstrappor i Ingå. Vi har föreslagit platsen uppför berget bakom Galleria Karajas parkeringsplats. Inledningsvis har vi kommit överens med Ingå kommun, som har presenterat saken för församlingen som äger berget. Ingå församling har varit positivt inställd till att bygga konditionstrappor. Projektet förverkligas av Pro Ingå på samma sätt som hundparken år 2017. Tillsvidare har Pro Ingå avtalat om planeringsarbetetmed Nalle Grönberg. Sträckningen märks ut med snören som syns från Karajas parkeringsplats.

Pro Ingås styrelse önskar er hälsa och en trevlig vår. Vi återkommer då detta virus lättar påsitt grepp om jordklotet.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordförande

Facebooktwitter

Eftermiddagskaffe i Ingå bibliotek den 29.2.2020 kl 14

I Ingå är Seppo Kolehmainen kanske mest känd för sitt engagemang i Pro Ingå och för öringen i Ingarskila å. Men Seppo har ett förflutet på spännande uppdrag ute i världen.
På eftermiddagskaffet i biblioteket den 29.2 kl. 14.00 berättar Ingåbon Seppo Kolehmainen om stormakternas kärnvapenprov under kalla kriget och om hur dessa förorenat stora delar av världen. Förutom atombomberna har fyra kärnkraftsolyckor spritt radioaktivitet på olika håll.

– Föroreningarna av kärnvapenproven har ännu kvar 20 procent av radioaktiviteten på grund av de långlivade isotoperna, säger Seppo.

Seppo deltog på 1960-talet i Helsingfors Universitets projekt i vilket man undersökte radiocesiumhalten bland samer och deras renar. Han förrättade också nationella undersökningar om radioaktiviteten i fiskar.
År 1967 tog sig Seppo från Lappland till USA och till atomforskningscentret Oak Ridge i Tennessee, där han fortsatte sina studier. Efter att ha disputerat till doktor 1969 arbetade han på den marinbiologiska avdelningen på Puerto Rico Nuclear Center  i Mayaguez. Där undersökte han vilken verkan kondensvattnet från kraftverk hade på mangroveväxtligheten och deltog i planeringen av miljöundersökningarna inför en kärnkraftverksetablering.
Åren 1972-74 deltog han i en expedition som seglade till Marshallöarna för att undersöka föroreningar från kärnvapenprov. Kolehmainen var baserad i Sydamerika från 1969-75 och hann under tiden vistas sex veckor i ett undervattenslaboratorium.
Efter tiden i Sydamerika gjorde han en finländsk kollega sällskap i Holland för att utveckla kommersiella produkter av bioluminiscensprocesser. Man utvecklade bland annat snabba mätinstrument för bakteriehalten i urin.
Under åren fram till pensionen arbetade Seppo inom livsmedelsindustrin med bland annat svampodling och framställning av löjrom.
År 2009 började Seppo bygga ett hus i Fagervik i Ingå tillsammans med sin fru. Paret flyttade in 2010. Seppo fastnade för Ingå efter att ha brukat besöka orten för flugfiske. Lagom till 10-årsjubileet kommer Seppo att berätta om sina äventyr ute i världen. Detta ska du inte missa!
Facebooktwitter

Värnandet om väderkvarnar värmer Kirsti Horn – nu sätter hon Ingås kvarn på kartan

Arkitekt Kirsti Horn besöker Ingå biblioteks eftermiddagskaffe lördagen den 25.1 kl. 14. Hon har forskat i väderkvarnar.

– Jag kommer att prata om väderkvarnen i Ingå och om hur den har fungerat. Jag kommer att berätta hur den förhåller sig till de övriga kvarnarna i Nyland och hur de i sin tur förhåller sig till de övriga finländska kvarnarna samt vidare hur dessa förhåller sig till kvarnarna i grannländerna och övriga Europa.

Det hela började med ett projekt mellan Estland, Sverige och Finland som Horn höll i trådarna för i egenskap av lektor vid yrkeshögskolan Novia. Det visade sig då att det fanns väldigt knapphändigt med information om väderkvarnarna i Finland. Horn började ta reda på mer om kvarnarna och har med åren skapat en imponerande trespråkig informationsbank på nätet.

– Det finns över 700 väderkvarnar i Finland. Av dem är cirka 200 på Åland och 140 i Egentliga Finland. Resten av dem är utspridda över övriga delar av landet, säger Horn.

Här kan man läsa mer om Kirsti Horns forskning: vanhattuulimyllyt.fi, gamlavaderkvarnar.fi, historicwindmills.fi

Facebooktwitter

Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget

Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget, som Rudus äger. De har bett om tillstånd att få bryta sten för försäljning till Estland. Detta bergsområde ligger nästan inom synhåll från det närliggande fasta bosättningsområdet vid Fagerviksvägen. Om ett tillstånd möjligen ges, kommer oljud och damm att vara mycket störande i åratal.

Oljudet från det nuvarande stenkrossandet stör redan nu invånarna i bostadsområdena Västersvängen och Västerbrinken i Ingå Västerkulla. Från Grävlingsberget dit skulle det vara 2 kilometer och från Fagerviksvägens bostadsområde endast 700 m. Mellan dessa områden finns inte kuperad terräng och inte heller skog som naturligt ljudhinder. Om tillstånd ges kommer invånarna i närheten av stenbrottsområdet inte längre kunna t ex njuta av fågelsång på sina tomter då det kontinuerliga oljudet av stenhack- och krossande överröstar.

Man kan bara föreställa sig vilka konsekvenser ett eventuellt tillstånd skulle få för Fortums planer att skapa en dataservicecentral, som om den förverkligas, kunde ge hundratals arbetsplatser, både fasta och tillfälliga under byggnadsskedet.

Facebooktwitter

Ingå byggnads- och miljönämnds beslut stred mot miljötillståndet

Ingå byggnads- och miljönämnd beslöt 12.04.2016 att ge Rudus tillstånd att förlänga stenkrosstiderna i Joddböle med en timme på morgonen och en timme på kvällen.  Brytning och krossning har på grund av detta tvärtemot miljölovet skett från augusti till juni under vardagar enligt följande verksamhetstider:

Stenkrossning  kl 6.00–22.00

Bergsborrning kl 6.00–22.00

Knackning av stenmaterial kl 6.00–22.00

Sprängningar kl 8.00–16.00

Pro Ingå överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol, som noterade ärendet och nekade fortsättningen dessa arbetstider. Rudus överklagade beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen, som efter att ha hört parterna beslöt, att inte bevilja Rudus besvärsrätt. Följande tider skall hållas enligt Vasa Förvaltningsdomstols beslut 18/0312/1.

Stenkrossning kl 7-22

Bergsborrning kl 7-21,

Knackning av stenmaterial  kl 8-18

Sprängningar kl 8-16.

Facebooktwitter