Höstmöte 17.11.2018 kl. 16.00

KALLELSE

Pro Ingå rf sammankallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte
17.11.2018 kl. 16.00 i Gamla biblioteket (Wilhelmsdal).

Program

15.30    Kaffeservering
16.00    Stadgeenliga ärenden:
1.  mötet öppnas
2.  val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov
två rösträknare
3.  konstateras att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört
4.  föredragningslistan godkänns
5.  verksamhetsplan, budget samt medlemsavgift för ordinarie och
understödande medlemmar fastslås
6.  antalet ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen fastslås
7.  mötesarvode för styrelsemedlemmarna och verksamhetsgranskarnas
arvode fastslås
8.  val av styrelseordförande för nästa kalenderår
9.  val, för följande två kalenderår, av ordinarie styrelsemedlemmar och
suppleanter, som är i tur att avgå
10. val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter
11. övriga till styrelsen framförda ärenden
12. mötet avslutas

Medlemmarna kan framföra övriga ärenden skriftligen till styrelsen
senast 17.11.2018 på epost seppo.kol@gmail.com eller till Pro Ingå rf,
Solhällavägen 2, 10210 Ingå.

VÄLKOMMEN
Styrelsen

Facebooktwittergoogle_plus