INFORMATION TILL PRO INGÅS MEDLEMMAR ANGÅENDE ÖVERKLAGANDE AV MILJÖLOV

Pro Ingå Rf överklagade miljötillståndet för Rudus Ab:s stenbrott i Joddböle och Vasa förvaltningsdomstol har fattat beslut i saken den 29.8.2018.

Förvaltningsdomstolen tar inte till behandling Pro Ingå Rf:s krav riktat till Ingå kommun och inte heller till krav på fastställande av ersättningsskyldig i händelse av förorening av grundvattnet. Dessutom förkastade Förvaltningsdomstolen påståendet, att tjänstemännen som behandlade miljötillståndet kunde tänkas vara jäviga. Förvaltningsdomstolen förkastade också föreningens krav på granskning av verksamheten.

Förvaltningsdomstolen ändrade tillståndet på två följande sätt (ändringar med blått): ”Stenbrott och krossning får utföras augusti-juni vardagar måndag till fredag förutom söckenhelger enligt följande verksamhetstider:

  • Krossning av sten kl 7.0022.00
  • Borrning i berg kl 7.00-21.00
  • Sönderhackning av sten kl 8.00-18.00
  • Sprängningar kl 8.00-16.00

Domstolen konstaterade, att miljötillstånd inte kan ges för längre tid än vad som nämnts i ansökan, dvs då Rudus ansökte om tillstånd, för krossanläggningens verksamhet må-fre kl 6-22 och för borrning och stenhackning må-fre kl 7-22, skulle Byggnads- och miljönämnden inte ha fått bevilja tillståndet så, att borrning och stenhackning fick pågå klo 6-7. Därför ändrade domstolen tillståndet vad gäller morgontiderna.

Dessutom  konstaterades i rättens bedömning, att det finns orsak att förkorta verksamhetstiderna för krossning, hackning av sten och borrning, för att minska på det som förorsakar olägenheter för grannarna. Sålunda begränsades också rätten att idka stenhackningsverksamhet under kvällstid till kl 8-18 . Även kvällens sista timme fredades från rätt till verksamhet (mellan kl 21-22), då borrning inte får förekomma.

Föreningen insisterade på, att tillståndstiden för stenbrottet skulle förkortas till 3 år, men domstolen förkastade detta krav.  

Facebooktwitter