Kallelse till Pro Ingås vår- och höstmöte

Bästa medlem, Pro Ingå rf sammankallar sina medlemmar till vårmöte och höstmöte. Välkommen LÖRDAGEN den 11.09 kl 14.00 till Wilhelmsdal. På agendan har vi stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe från och med kl 13.30. Antal personer som kan delta 15-20. Välkomna! Styrelsen.

KALLELSE

Program
Kl 14.00 vårmöte.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov
två rösträknare
3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Presenteras bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
6. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen
och övriga redovisningsskyldiga
11. Övriga till styrelsen framförda ärenden
12. Mötets avslutande.

Ca kl 14.30 höstmöte
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov
två rösträknare
3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgift för ordinarie och
understödande medlemmar fastslås
6. Antalet ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen fastslås
7. Mötesarvode för styrelsemedlemmarna och verksamhetsgranskarnas
arvode fastslås
8. Val av styrelseordförande för nästa kalenderår
9. Val, för följande två kalenderår, av ordinarie styrelsemedlemmar och
suppleanter, som är i tur att avgå
10. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter
11. Övriga till styrelsen framförda ärenden
12. Mötets avslutande.

Medlemmarna kan framföra övriga ärenden skriftligt till föreningens styrelse
senast 10.09.2021 till jorma1.viita(a)gmail.com eller till Pro Ingå rf,
Dalvägen 4D, 10210 Ingå.

VÄLKOMMEN
Styrelsen

Facebooktwitter