Medlemsbrev 1 /2023

I början av år 2022 började Pro Ingås styrelse överväga nya projekt till gagn för Ingås fast bosatta och sommargäster. Det har funnits planer på fågeltorn i Kopparnäs, torn  nära småbåtshamnen, stenkompass på Ingåstrand. I parkplaneringen var det meningen att delge våra åsikter. Inga av de nämnda projektplanerna är ännu begravda, men bara stenkompassen har framskridit så långt, att Sparbanken lovat bidra med finansiering. Kompassen är planerad till ca 5-6 meter i diameter. Placeringen är bekräftad till stranden framför Strand, varifrån strandpromenaden mot Skatudden skall gå. Markarbetet har redan påbörjats och planeringen hoppas man att framskrider under våren i samarbete med kommunen. Det är tänkt att stranden beläggs med sten, vari kompassen ingår som en del av stenläggningen

Pro Ingås vårmöte hölls den 27.4.2022 i Wilhelmsdals stora sal. Ingås dåvarande planläggningschef Aija Aunio var inbjuden för att i slutet av mötet berätta om och diskutera planläggningsskisserna för centrum. I salen fanns några tiotal åhörare och diskussionen var livlig.

Pro Ingå hade en Infopunkt på Ingådagen, som arrangerades i full skala efter att Coronaviruset lättat. I infotältet visade besökarna stort intresse för renoveringen av öringens lekplatserna i Ingarskilaån. Några personer anslöt sig som nya medlemmar till föreningen.

Upprustning av öringarnas lekplatser i Ingarskilaån 2022

Upprustningsperioden för Pro Ingå rf:s projekt startade man med att räkna Ingarskilaöringarnas lekbäddar i  Kocksbybäcken i början av mars. Där räknades lekbäddarna som uppstått under lektiden hösten 2021. Sammanlagt hittades 32 stycken, vilket var ett bra resultat. År 2022 arrangerades sex renoveringstalkon. I dem deltog runt 6-8 personer, och talkotimmarna blev ihopräknade 196 timmar. Dessutom har åtskilliga timmar gått till att följa med, kartlägga och planera nya renoveringsställen.

Talkona hölls i Ingarskilas huvudåfåra i Knuts, Dorgers, Krämars, i Kvarnens flöde och i Kocksbäckens sidofåra. I Knuts och Doggers rensade man och omformade lekgruset inför höstens lekar. I Krämars tömdes med grävmaskin de slamgropar som NMT-centralen hade gjort 2006. Meningen är att hindra lekgruset att samla sand. Dessutom hölls i Krämars ett talko, där man putsade de värst sandiga grusfälten. Kvarnens övre flöde iståndsattes av NMT-centralen 2003, och därifrån hade nästan allt lekgrus runnit bort på grund av att service och underhåll saknats. Dit tillfördes 12 ton lekgrus, och på grund av besvärlig terräng användes för första gången en minidumper, som visade sig verkligt behändig för ändamålet.

I Kocksbybäcken reparerade man grusfält, tillförde trämaterial till åfåran och gjorde skyddsområden för ynglen. Föreningen skaffade ”Hartijoki”-verktyg, som underlättade renoveringen och reparationsarbetena av grusfälten. Elprovfisket utfördes under ledning av Naturresursinstitutets Ari Saura 26.9. och 27.9. Man hittade rikligt med yngel, men lite färre än året innan. Sommarens torka och mindre flöden var troligen en del av orsaken. Noggrannare resultat av elprovfisket publiceras i början av året 2023.

De första lekfiskarna observerades den 18.10 i Kocksby. Rikliga mängder av lekfiskar steg i sidofåran och lektiden pågick i ca en månad. På grund av den onormalt regnfattiga hösten var betingelserna att observera fiskarna bättre än tidigare år, eftersom det fanns mindre vatten och det var klarare. Lågvattnet påverkade emellertid negativt på fiskarnas vilja att stiga i huvudfåran, och det observerades lekfiskar endast i Knuts den 15.11.

Liksom förra året arrangerades den 27.10 ett tillfälle öppet för allmänheten att observera  fiskleken i ån. Ett stort antal deltagande kom till platsen. Förhållandena var goda och alla fick se lekande eller till lekplatsen stigande öringar. På plats fanns också nya personer intresserade av renoveringsverksamheten. Innevarande år fortsätter arbetet med talkokrafter, och meningen är att se till redan bekanta områden, men också att göra renoveringar på  helt nya ställen. Pro Ingås projekt för Ingarskilaåns öringar finansierades år 2022 av Raija och Ossi Tuulis stiftelse, Rosk´n Roll Oy Ab, Ingå kommun och Ingå Fiskeriområde.

Föreningen fick driftstöd godkänt av Ingå kulturnämnd, vilket gjorde det möjligt att bygga en trälår invid Lilluddens grillplats. Oy Byggcraft Ab byggde och levererade den till Lilludden.

Man har tagit ställning till flera ärenden, som till exempel bostadsbyggandet i kommunen och utvecklandet av Björkudden. Också angående Stamväg 51 och Bollstavägens korsning har vi gjort en framställning om förbättring av säkerheten i korsningen. Vägverket är emellertid på sparlinjen, och godkänner inte en förbättring. Vi återkommer ännu till ärendet.

Biblioteksevenemangen kom igång med två bokpresentationer. Författaren och sakkännaren av Nordisk säkerhetspolitik, ambassadören René Nyberg besökte Ingå bibliotek lördagen den 22.10, och författarinnan Aino-Mari Tuuri lördagen den 19.11. Boken som René presenterade heter ”Ruotsin ja Venäjän välissä” och Aino-Maris bok ”Puhelimen pomoksi”. Det är meningen att biblioteksevenemangen ska fortsätta under våren 2023. Träffarna arrangeras i samarbete med Ingå bibliotek.

Föreningens höstmöte hölls i Wilhelmsdal den 12.10.2022. Mötet valde för år 2023 styrelsen, som startar i början av året i sammansättningen:

Jorma Viita  styrelsens ordförande, Jochim Donner styrelsens viceordförande, Minna Lehto styrelsens sekreterare, Olli Orama kassör, Madeleine Blomstedt medlemssekreterare, Rickard Gunell, Ari-Matti Toivonen, Katariina Rautakoski, Kaj Hellbom, Antti Viljanen och Kira Durchman. Suppleanter Seppo Kolehmainen och Maarit Lassila.

Med gott humör kan vi i den nya styrelsen påbörja verksamheten för att Ingåborna och sommargästerna ska trivas. Om Du har idéer för att öka på trivseln, så berätta för oss t ex via E-post till info@proinga.fi .

Facebooktwitter