Medlemsbrev hösten 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Ingarskilaån

Efter våren har det varit ganska svårt att ha en aktiv verksamheti föreningen, men man kan inte påstå, att vi har varit lata i sommar. Seppo Kolehmainen har som tidigare organiserat talkoarbeten vid Ingarskilaån nästan varje veckoslut. Knappa tio personer har deltagit nästan alla gånger, men ännu finns det plats för flera spadar, räfsor och ämbar.

Motionstrappan

Med motionstrappans planering  har vi också kommit vidare. Ett tioårigt hyresavtal  med församlingen görs om användningen av markområdet. En nominell hyra på 200 € för hela tiden är överenskommen. Efter tio år har församlingen lovat att förnya avtalet för följande tio år. Åtgärdstillstånd har också den 3.9.2020 getts för byggandet av trappan och nu hanteras finansieringsansökningar för projektet. Sålunda framskrider saken och vi hoppas, att trappan är i fullt bruk nästa år vid den här tiden .

Rudus Joddböle

Jorma Viita frågade miljöchefen och planläggningschefen i vilket skede kommunen är angående behandlingen av  Rudus miljölov och detaljplaneändring. Elina Römansom ansvarar för miljöfrågor, svarade angående båda fallen, att ingenting är beslutat i det avseendet, utan Rudus gör nu en presentationuppföljare grundad på inkomna åsikter. Även Pro Ingå uttalade sig i saken. Utlåtandet kan man läsa på våra hemsidor under rubriken Utlåtanden.

Om lov för stenbrytning i Grävlingsberget godkänns, kommer det att störa invånarna längs Fagerviksvägen och Västerbrinkens invånare verkligen mycket och länge. Vi hoppas innerligt, att beslutet i första hand beaktar invånarnas boendetrivsel och att man fattar ett negtivt beslut. Vi befarar att stenbrytningen i  någon form  ändå kommer att godkännas, trots beslutsfattarnas människovänliga inställning. Tyvärr finns risken att saken blir ett politiskt kommunalvalstema. Tiden visar och beslutsfattarna bestämmer. Nu finns emellertid en gnutta hopp om att stenbrytningen avslutas i och med att hamnområdet färdigställs och att stenbrytningen därefter upphöri  området i slutet av 2021.

Stadgeenliga möten

Pro Ingås styrelse har inte kunnat sammankalla till ett vårmöte för att ge räkenskaps- och ansvarsfrihet för styrelsen 2019. Beslutet är att vi håller både vårmöte och höstmöte på samma gång, så att man begränsar mötena till ett tillfälle. Först hålls ett möte med ekonomiska rapporter och genast därefter höststmötet där man väljer styrelse för år 2021. Möteskallelse bifogad.

Kom med i verksamheten

Anmäl  intresse till Pro Ingås styrelse t ex via E-post info@proinga.fi, så får Du gärna vara med och besluta om föreningens ärenden. Styrelsens nuvarande medlemsantal är minimalt, för att vi ska kunna verka effektivt. Vi behöver några nya aktiva medlemmar. Som du säkert har märkt, så gör vi mycket mera än att förhindra olägenheter från Joddböle. Nya idéer är alltid välkomna. Vi har också direkt kontakt med Ingås beslutsfattare och tjänstemän, så  påverkningsmöjligheterna är bättre än för enskilda invånare eller stugägare.

Verksamhetsprincip

Som föreningens stadgar föreskriverär vi inte politiskt partibundna och vi är en tvåspråkig förening. Vårt mål är inte att göra vinst med vår verksamhet, men verksamheten kräver finansiering. Medlemsavgiften, som är anspråkslöst 10 €, bekostarbanktjänster, hemsidornas underhåll och anskaffning av verktyg och tillbehör/underhåll. Till projekten anhåller vi om bidrag projektvis.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordföran

Facebooktwitter