Styrelseordförandes rapport

Rudus i Joddböle

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry grundades för behovet att försvara Ingås invånare och fritidsboendes hemfrid och boendemiljöer mot det oljud och stendam som stenkrossningen förorsakar. Föreningen är inte politiskt bunden och driver ingen individuell operatörs intresse utan agerar för invånarnas bästa, med mottot för Ingåborna och Ingå.

Föreningen har efter grundandet varit i nära kontakt med arbetsledningen hos Rudus, som bryter sten i Joddböle och med Ingå kommuns tjänstemän för att framhäva problemen med oljudet som det kontinuerliga brytandet, krossandet och stenhackandet förorsakar omgivningens invånare.

Denna verksamhet har emellertid inte lett till önskvärt resultat. T o m Ingå Byggnads- och miljönämnd har med sina beslut dragit mattan under invånarnas fötter genom att fatta beslut om förlängda stenkrosstider tvärtemot miljölovet. Ingås dåvarande miljöchef Patrik Skult framförde avvikande åsikt till protokollet. Vasa förvaltningsdomstol fastställde att saken verkligen bröt mot miljöbeslutets villkor och motsatte sig förlängningen, men Rudus som överklagade saken i högsta rättsinstans, fick fortsätta med förlängda tider så länge tills denna rättsinstans fattar beslut i saken. Beslutet kan dröja i åratal och under hela den tiden fortsätter störningarna under förlängda tider.

Föreningens styrelserepresentanter har i år träffat Rudus representanter vid tre tillfällen och diskuterat problemen i god anda. Ändå har förhållandena just inte alls förbättrats. Oljud och damm har fortsättningsvis stört och krossverksamheten i västra stenbrottets berg har märkbart ökat olägenheterna för de nya bosättningarna mot västsluttningen. Vi har föreslagit ljudhinder, som Ingåföretaget Termonova tillverkar och också föreslagit stora tält över krossarna, men förslagen har nonchalerats. Sådana ljudhinder har emellertid setts på andra stenkrossfält, t ex i Kägeluddens tunnelbygge. Under senaste möte fick vi ett halvt löfte, om att man kunde försöka att täcka krossen med tält. Om det förverkligas får man väl se.

Rudus planer är nu att flytta krossandet norrut bredvid torvmossen som ägs av Fortum till Sjömansbergets bergsområde. Om detta sker ligger sen stenkrossområdet ca en kilometer från bosättningen vid Fagerviksvägen. Längs vägen i den riktningen finns inga naturliga ljud och dammhinder. Efter det kommer boendet att bli, om nu inte helt omöjligt men nog kräva hörselskydd. Dessutom då rådande vindriktning blåser från havet norrut kommer stendamm att riskera invånarnas hälsa.

Det är sant, att ljudmätningarna inte överskrider för fast boende föreskrivna 55db:s styrka, men om dessa 55 db:s oljud hörs ständigt kl. 6.00-22.00 tär det på tålamodet och förorsakar hat gentemot verksamheten. Också om dessa tider skulle vara enligt miljölovet 7-21 är det att förstöra trivseln för bosättningen i närheten.

Det är även sant, att partikelvärdena inte överskrider de lagenliga mätningsvärdena, eftersom mätningspunkterna inte nödvändigtvis finns i den rådande vindens riktning. Dammet som sprids torde vara lika hälsovådligt som asbest. I slutet av sommaren följde jag från Skämmös strand med då det från Joddböle blåste ett tätt stendammsmoln mot norr. Jag skickade ett meddelande till miljöchefen Elina Röman, som ringde mig några timmar senare, då hon körde till Joddböle för att se vad det var fråga om. Hon berättade att luften var tjock av damm i området och att hon varit i kontakt med Rudus arbetsledning för att konstatera att verksamheten avbryts om inte dammet genast fås under kontroll med besprutning som nämndes i tillståndet. Under vårt ca 20 minuters samtal berättade hon att det till sist kom en brandbil till platsen som sprutade vatten på området. Då vi tog upp saken med Rudus på en palaver, berättade de att problemet berodde på en ny stenbrottslinje som inte ännu var utrustad med bevattningsapparatur. Detta stämde emellertid inte, för jag har ofta kört igenom området på väg till Fiskehamnen och där har alltid varit tätt med damm.

Byggen behöver sten och i Joddböle behövs stenbrott t ex till den IT-servercentral, som Fortum planerar. Om den blir verklighet skulle den hoppeligen ge hundratals arbetsplatser till Ingå. Till grundarbetet för ett bioenergilager behövs stenbrott. Och även Ingå Shipping behöver stenbrytning då de planerar att utvidga sin verksamhet. Men, är det motiverat att ha öppna stenbrott i närheten av bosättningen och havet, vars syfte bara är att ta ut stenmaterial för försäljning i Estland. Estland behöver stenmaterialet som de inte själva har, men även malm bryter man i gruvor, varför inte också sten.

Har fått kommentarer från olika håll, att hellre sten från Ingå, än från Norge till Estland. Jag funderar varför? Vad har Ingå och Finland för nytta? Ekonomiskt ingenting annat än att några människor får arbete och inte ens dessa är Ingåbor. Vi har ingenting emot Estland. Det att Rudus inte betalar bolagsskatt eftersom de är en del i ett internationellt CRH-bolag. Det är följden av regeringens slarv, som tillåter aggressivt skattesystem. Rudus är inte närmelsevis det enda bolaget i Finland som drar nytta av detta. Det här kan vi inte heller beskylla Rudus personal för.

Vi har fått åtskilliga oroliga frågor: att inte kan väl Rudus sprängningar och stenbrytande bli ett hinder för Fortums planer för en IT-servercentral i området. På Ingådagen och också potatisdagen diskuterades saken med många i Pro Ingå rf:s tält. Jag kunde inte svara annat än att ”få se hur det går”. Ingenting då inget annat är beslutat än att det finns fyra ansökningar om detaljplaneändring av vilka Fortums redan är upptagen till behandling. Ingås beslutsfattare har nu svåra beslut att fatta och vi i Pro Ingå rf hoppas uppriktigt, att de kan göra beslut till det bästa för Ingå och Ingåborna, så att det inte går som med kommunens olagliga miljötillstånd.

Jag konstaterade vid senaste träff med Rudus representanter, att vi ska vara tacksamma för att Rudus är orsaken till att Pro Ingå finns till. Som sagt föreningen grundades för att försvara Ingås invånares och fritidsboares hemfrid mot stenkrossandet. Tack vare det, har föreningen utökat sin verksamhet till mycket annat.

Ingarskilaån

Ingarskilaån har rensats under tre somrar. Seppo Kolehmainen som har lett och kommit med idéer för rensningen konstaterar, att öringsynglens antal i sommar har fördubblats jämfört med första sommarens beräkningar. Tack förtjänar Seppo och det gäng som ihärdigt har samlats under sommaren och hösten för att bygga grusbäddar. Stort tack till er!

Hundparken

Också i hundparken har verksamheten fortsatt och hundägarna har med talkoarbete hållit parken snygg. Pro Ingå avtalade i början av sommaren med Energy Dance Center om att stödja deras medlemmar med det att de under torraste perioden vattnade planteringarna och skötte om hundparken. Sammarbetet mellan föreningarna är en välkommen verksamhet, som alla vinner på. Vi tackar dansgruppen för hjälpen!

Kulttur i biblioteket

Olli Orama har kommit överens med biblioteket om en bokpresentation i slutet av november. Pro Ingå rf: s och Bibliotekets gemensamma tillställningar har haft paus i ett år. Men vi planerar att fortsätta med dem under vårterminen 2020. Orsaken till avbrottet har främst varit brist på aktiva arrangörer. Trots att föreningen har ca 130 betalande medlemmar, har endast styrelsens medlemmar som är 7 plus 2 reserver varit aktiva. Vi skulle gärna ha flera medlemmar med i verksamheten. Också styrelsen behöver nya människor med nya tankar och ideer. Vi tackar på förhand!

Kopparnäs

Antti Viljanen lämnade in ett bemötande angående utvecklingsplaneringen för Kopparnäs i Pro Ingå rf:s namn. (se den finska förlagan)

Det händer i Ingå

I Ingå kommer nu att fattas många beslut, som kommer att påverka kommunens image mycket under de följande fem åren. Ingåstrand och dess bostadsmässa, bryggområdena, farledsmuddringarna, Ingåport, Wilhelmsdals renovering, den nya skolbyggnaden och arbetsplatser på Fortums område i Joddböle. Det är märkbara ärenden för en liten kommuns framtid under en kort tid. Också för stamväg 51 finns stora förbättringsplaner där staten har gett en liten grundplåt på 60 000 € för förutredning av Route 51. Önskemålet är att äntligen få vägbelysning från Sjundeå till väg 25. Med spänning får man se fram emot och vid behov ta ställning till dessa och andra frågor.

Angående skolfrågorna har vi i styrelsen lämnat in ett initiativ, att vi önskar få även ett högstadium till Ingå. Ett högstadium, som skulle ha extra betoning på språk och IT- kunskap. Vi har också diskuterat saken med Ingå bildningschef Merja Olkinuora. (se den finska förlagan)

Info ges och tas emot

Från Pro Ingå rf:s styrelse försöker vi vara med vid alla tillfällen där man behandlar planer och förverkliganden i Ingå. Så gjorde vi också då kommunstyrelsens ordförande Henrik Wikström arrangerade en frågetimme tisdagen den 1.10.2019. I tre timmar svarade Henrik på frågor, som långt gällde de ärenden som jag just räknade upp. Han noterade också åsikter och idéer, för att hålla ett öga på dem i framtiden. Dessa tillfällen kommer han att ordna månadsvis och vi har all orsak att delta i dem. På så sätt kan vi vara delaktiga i att påverka Ingå och Ingåbornas välbefinnande. Vi kom också överens om att under detta år bjuda in honom för att diskutera med vår förenings styrelse om ärenden som berör Ingå. Dessa diskussioner ger i båda riktningarna en god överblick.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Föreningens ordförande

Facebooktwitter