VÅRMÖTE

Ingå 14.4.2024

KALLELSE

Bästa medlem,

Pro Ingå r.f. sammankallar sina medlemmar till VÅRMÖTE.

Tid: Torsdagen den 25.04 kl 17.00.

Plats: Mötesutrymme Wilhelmina, Bollstavägen 1.

Kaffeservering.

På agendan har vi stadgeenliga ärenden.

Agenda

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov

 två rösträknare

3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Presenteras bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande

6. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen

 och övriga redovisningsskyldiga

7. Övriga till styrelsen framförda ärenden

8. Mötets avslutande.

VÄLKOMMEN

Facebooktwitter