Verksamhetsberättelse för år 2021

Det gångna året 2021 har för Pro Ingå styrelses del varit jäktigt, trots att coronan har försökt fördröja vår verksamhet. Vårmötet flyttades som året innan till samma tillfälle som höstmötet. Dessutom hölls ett medlemsmöte i oktober angående en tilläggsbudget.

 

Konditionstrappan fick vi färdig i början av sommaren och i början av hösten installerade kommunen belysning till den. För säkerheten i trapporna var vi tvungna att förbättra räckenas säkerhet och det orsakade tilläggsfakturor. För att betala dem till en del från föreningens medel, måste detta godkännas på ett medlemsmöte. Största delen finansierades med medel från utomstående stiftelse. Under december månad har trappan och hyresavtalet med församlingen angående markanvändningen överlåtits till Ingå kommun.

Föreningens ordföranden har deltagit i Teamsmöte för att hitta på ideer för Lilluddens renovering. Förverkligandet av området är nu så gott som klart. Ifråga om belysningen finns ännu att göra. Pro Ingå har planerat att skaffa dit ett litet vedskydd, men av kostnadsskäl har det överförts till 2022 års planeringslista.

Hundparkens portlås har reparerats och beskärning av buskarna har man kommit överens om att kommunen sköter. Parken används aktivt och den har visat sig vara viktig.

Medlen till SV-51, utlovades som 2020 års julklappspeng. Stort tack till kommundirektör Robert Nyman och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström för deras aktiva insats att få tillstånd finansieringen. Stolparna är på plats och Pro Ingå bjöd på kaffe o kaka för att fira belysningen den 13:e november på Ingå Ports område. På plats fanns riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Johan Kvarnström. I slutet av november fick vi veta, att ledbelysningarnas lampkomponenter är försenade på grund av coronan. Kablaget för lyktstolparna är klart för belysningen.

Under hösten deltog vi i kommunstrategisk idékläckning, e tillställning som Ingå kommun arrangerade. Vi gav våra egna tankar till kommunen för att utvecklas, sett ur s k, tredje sektorns synvinkel. Vi talade bl a om samarbete med andra föreningar och andra för Ingå angående saker som ungdomen, sociala medier, samarbete med kommunen mm

I slutet av november behandlade Ingå Byggnads- och Miljönämnd Rudus anhållan om att få fortsätta stenbrytningen i Joddböle och att få krossa betong. Pro Ingås styrelse följer med saken och försöker med utlåtanden förhindra ljud- och dammolägenheter. Möjligheterna att få stopp på stenbrytandet ser dystra ut.

I Ingarskilaån har hållits ett tiotal talkon från augusti 2021. I dessa har man breddat de tidigare och byggt nya lekbäddar för öringarna. I årets renoveringsarbete har man förutom frivilliga renoverare använt en grävmaskin, vars skopa kan släppa ner stenar sju meter ut. På så vis har man på många ställen kunnat släppa ner stenmaterial från stenkanten rakt mot fåran, där man byggt grusbädden. Maskinen har också kunnat placera stora stenar för att hindra gruset att rinna nedströms. I Naturresursinstitutets elfiske har man såväl denna som föregående sommar hittat flera öringsyngel än någonsin under de fyrtio åren som man gjort observationer.

Verksamhetsåret 2021 toppades av Ingå julmarknad den 4 december, där vi fanns för att berätta om föreningens verksamhet.

Facebooktwitter