Toimintakertomus vuodelle 2018

Yhdistyksen toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden vetämällä useampaa projektia, osallistumalla paikallisiin tapahtumiin teltalla sekä tekemällä lausuntoja ja kannanottoja eri tahoille.

Työryhmät / Projektit

Rudus: Ruduslaisten kanssa tavattiin kahteen otteeseen. Ensin tiedotustilaisuudessa Joddbölessä 30.5.2018 ja myöhemmin 16.9.2018 Pro Inkoon hallituksen edustajien kanssa neuvotellen melun poistoista ja ilmoituksista räjäytysten ajankohdista.

Koirapuisto: Koirapuistoa rakennettiin talkoovoimin ja avajaiset pidettiin 10.06.2017.

Ingarskillajoen perkuu: Vuonna 2017 Pro Inkoo ry aloitti monivuotisen Ingarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostushankeen, jota tänä vuonna on jatkettu 15 talkopäivällä. Niissä raivattiin purouomaa pohjakasvillisuudesta ja pensaista Kocksbybäckenillä Kopparnäsin sillalta joen pääuomalle saakka. Puro on ollut kunnostamatta yli kymmenen vuotta, joten liettyminen, pohjakasvillisuus ja pensaat tukkivat uomaa ja rajoittivat veden virtausta. Tälle puro-osuudelle rakennettiin 6 uutta kutusoraikkoa käyttämällä 5-10 sentin kokoista kiviainesta. Kopparnäsintie alitse kulkevien tierumpujen alapuolista pohjaa korotettiin sallimaan kalojen nousun matalallakin vedellä. Sillan yläjuoksun puolelle rakennettiin kaksi uutta soraikkoa. Kaikissa niissä purouoman poikkiprofiili muovattiin loivan V:n muotoiseksi turvamaan riittävän virtausnopeuden kaikilla veden korkeuksilla ja estämään soraikon liettymistä.
Dogersinkoskella lisättiin kiviainesta kahteen vuonna 2017 tehtyyn soraikkoon ja rakennettiin yksi uusi soraikko. Knutsin sillan alapuolella lisättiin soraa kolmeen edellisenä vuonna tehtyyn soraikkoon. Molemmilla jokiosuuksilla soraikoitten pohjaprofiilit muotoiltiin loivan V:n muotoiseksi.
Talkoisiin osallistui 25 innokasta vapaaehtoista, joiden työaikaa kertyi peräti 535 tuntia. Sen lisäksi konetyötä tehtiin 20 tuntia. Hankkeeseen osallistui myös Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys sekä Inkoon Kalaseuran jäseniä, joiden työpanos oli merkittävä. Henrik Kettunen Vaelluskala ry:stä osallistui 13.8 päivän talkoisiin ja neuvoi virtavesien kunnostuksen viimeisistä menetelmistä, jotka otettiin samalla käyttöön meidän kunnostustoimissamme.
LUKE (Luonnovarakeskus) suoritti joella vuotuisen sähkökalastusseurannan, jonka perusteella vuoden 2017 kunnostukset olivat nostaneet kutualueilla poikastuotantoa merkittävästi. Tulokset osoittivat, että kunnostustöillä voidaan uhanalaista taimenkantaa elvyttää vähitellen. Se kannustaa meitä jatkamaan kutualueiden rakentamista uusille alueille tällä 160 neliökilometrin valuma-alueen kattavalla joella. Hanketta ovat rahallisesti tukeneet vuonna 2018 ELY-keskus, Rosk’n Roll, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Edith von Julinin stiftelsen sekä Inkoon kalastusalalue.

Kulttuuri, Nuoriso, Brändi- /tiedotus, Palvelu-/ apu ryhmät pitivät toiminnassaan välivuoden johtuen vähäsestä henkilömäärästä ryhmien toimimiselle.

Kantatie 51: Pro Inkoo auttoi projektiin tarvittavien tilastojen ja perustelujen tuottamisessa/ideoimisessa ja järjesti tapaamisen Liikennevirastoon elokuussa, jossa perustelut esitettiin pääjohtajalle ja suunnittelujohtajalle. Kuntaa edustamassa olivat kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tekninen johtaja.

Tapaamisen seurauksena, jossa osoittautui että kantatien kehittämiseen on löydettävä uusia rahoitusmalleja, kunnan edustajat ryhtyivät kehittämään uuttaa Route 51,The smartest road, 5G -konseptia. Tämän konseptin kehittämisessä keskeisiä toimijoita ovat alueen digitaalitoimialan yrityksiä. Pro Inkoo jatkaa uuden konseptin ”myynnin” tukemista ja julkisen hallinnon päätöksentekijöiden informoimista.

Lausunnot/valitukset:

Vaasan hallinto-oikeus päätti Pro Inkoon valitukseen että Inkoon Rakennus-/Ympäristölautakunnan päätös pidentää toiminta-aikoja murskauksen ja louhinnan suhteen on ympäristöluvan vastainen ja toiminta-ajat palautetaan aiemmin sovitun mukaiseksi, eli Toiminta-ajat päätöksen mukaan seuraavat, kiven murskausta klo 7.00-22.00, kallion porausta klo 7.00-21.00, kiviaineksen rikotusta klo 8.00-18.00, räjäytyksiä klo 8.00-16.00.

Jäsenistö: Loppuvuodesta maksaneita jäseniä oli 159.

Hallitus: Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 3 kertaa.

Puheenjohtajana Petri Stenberg, varapuheenjohtajana Seppo Kolehmainen ja sihteerinä Camilla Gorbatow. Taloudenhoitajana Olli Orama. Varsinaiset jäsenet Minna Lehto,  Helena Eriksson-Salonen ja Joachim Donner.

Varalla: Marghita Viita ja Maarit Lassila.

Facebooktwitter