BLASTR GREEN STEEL OY VIHREÄ TERÄSTEHDAS, INKOO – YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Uudenmaan ELY-keskus

UUDELY/6927/2023

Blastr Green Steel Oy suunnittelee valmistavansa Inkoossa 2,7 miljoonaa tonnia teräslopputuotteita vuodessa. Kyseessä on siis massiivinen hanke, jolla on ympäristövaikutuksia. Pro Inkoo ry lausuu Blastr Green Steel Oy:n YVA-ohjelmaan seuraavasti.

ILMAN LAATU JA PÄÄSTÖT:

Hankkeesta syntyy ilmakehään hiukkasina rikkidioksidia 600 t/v ja typen oksidia 900 t/v. Hiukkaset, typpidioksidi ja alailmakehän otsoni tunnustetaan nyt yleisesti kolmeksi ihmisen terveyttä eniten vahingoittavaksi saastuttavaksi aineeksi. Niille altistumisesta pitkäaikaisesti ja huippupitoisuuksina voi aiheutua monenlaisia terveysvaikutuksia alkaen hengityselinvaurioista aina ennenaikaiseen kuolemaan.

YVA-ohjelman sivulla 58 taulukossa 3-8 mainitaan arvio päästöistä ilmaan. Onko todella tarkoitettu päästöjä, joita ei voida estää? Esimerkiksi Typen oksideja (NOx) arvioidaan päästettävän 900 tonnia vuodessa. Se vastaan tilannetta/suuruusluokkaa, jossa kaksi kertaa Euroopan kaikkien autojen sallittu NOx päästö syntyisi Joddbölessä, eli 750 miljoonaa ajoneuvoa yhtä aikaa päästäisi sallitun määrän NOxia. Sallittu NOx määrä henkilöautoille on 0,06 grammaa per kilometri.

Ilmaan vapautuva rikkidioksidi sekä sen vesiliuokset voivat aiheuttaa sekä luonto- että terveyshaittoja. Pitkäaikainen altistuminen rikkidioksidille voi altistaa hengitystiesairauksille, aiheuttaa kroonista keuhkoputkentulehdusta ja hammaskiilteen vaurioitumista. Eläinkokeissa rikkidioksidin on havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää.

Hankealueelta laskettaisiin ilmaan lyijyä 1,1 tonnia/vuosi. Lyijy haittaa esim. lasten keskushermoston kehitystä.

YVA-ohjelmassa perustellaan, että Inkoon ilmanlaatu on hyvä, mutta miten se muuttuu, jos terästehtaalta vapautuu ilmaan terveydelle haitallisia kaasuja ja pieniä hiukkasia. On myös huomioitavaa, että Inkoon kunnan alueella tuuli pääsääntöisesti puhaltaa lounaan suunnasta, jolloin kaikki mitä tuuli kuljettaa, päätyy kunnan keskustan alueelle.

Pro Inkoo lausuu, että nämä ihmisille haitalliset/vaaralliset hiukkaset pitää suodattaa ja typen oksidit muuntaa typeksi ja hapeksi ja rikkidioksidia ei saa päästää ilmaan.

Mikäli oksidien poistaminen ei ole mahdollisia eikä kaikkia olemassa olevia keinoja käytetä niiden vähentämiseksi, on Pro Inkoon kanta hankkeen osalta VE0: Hanketta ei toteuteta.

Muita päästöjä on myös puhdistettava parhaalla käytettävissä olevalla teknologialla (BAT) ja polttoprosessin menetelmillä.

HIILI:

YVA-ohjelmassa on mainittu, että tehdas tarvitsee 60 000 tonnia hiiltä vuodessa. Hiilen käsittely ja varastointi aiheuttaa hiukkasia ja pölyä ympäristöön. Tämä ei mitenkään sovi yhteen Inkoon kunnan hiilineutraalin tavoitteen kanssa.

Ilmanlaatuun vaikuttaa myös terästehtaan myötä kasvava liikenne, joka ruuhkauttaisi kantatie 51:n, ja toisi alueelle merkittävästi lisää liikenteen päästöjä vaikuttaen huonontavasti Inkoon kunnan ilmanlaatuun.

Pro Inkoo ry lausuu: Tällainen ei tue Inkoon kunnan ilmasto-ohjelmaa ja sen tavoitteita. Hiilen käyttö pitää pystyä korvaamaan.

KAATOPAIKKA:

Terästehdashankkeessa on esitetty tehdasalueen yhteyteen kaatopaikkaa. Kaatopaikan sijoittaminen meren läheisyyteen on arveluttavaa ja sisältää riskinsä. Antti Kaikkosen kertoman mukaa kaatopaikalla tullaan säilyttämään lietettä, jota syntyy tuotannossa. Raskasmetallipitoisuudet! Kaatopaikalle on arvioitu sijoitettavan jopa 60 000 tonnia jätettä/vuosi ja lietettä, josta voi tulla valumia ympäristöön. Määrä on valtava.

Pro Inkoon lausuu, että kaatopaikkaa ei pidä sallia ranta-alueelle, sillä kaatopaikalla on aina valumia ja pysyviä vaikutuksia ympäristöön. Kaatopaikka pitää sijoittaa mahdollisimman kauas vesistöistä ja se pitää sijoittaa vesitiiviiseen altaaseen. Kaatopaikka-allas pitää varustaa puhdistuslaittein. Valumat otetaan talteen ja hävitetään ympäristölain vaatimin keinoin.

VAIKUTUKSET MEREEN:

Suunniteltu tuotanto tuottaa hukkalämpöä 1.050 MW. Se on suurempi määrä energia pelkästään hukkalämpönä kuin se energia mitä Inkoon voimalaitos aikoinaan tuotti. YVA-ohjelmassa on esitetty, että suunnitellaan jäähdytys- ja prosessiveden jäähdyttäminen meressä takaisinkierto järjestelmällä.  Pahimmillaan kokonaisuutena. 1050 MW on esimerkiksi 131.250 á 8 kW saunauunien yhteenlaskettu teho.

Pro Inkoo lausuu: Mereen laskettava lämpökuorma sotii vastoin Itämeren suojelua. Ihmiskunnan ei tule lisätä herkän Itämeren pahoinvointia, vaan edistää sen toipumista jo nyt kärsimistään vahingoista. Jäähdytys tulee ratkaista muulla kuin meriputkistolla. Esimerkiksi ilmajäähdytyksellä tai kompressorijäähdytyksellä. Merijäähdytystä tulee välttää meren rehevöitymisen vuoksi vesistön lämmetessä. Veden laatu on Inkoon edustalla nyt välttävä ja veden lämmetessä se edelleen heikkenee.

Itämeren ongelma on jo nyt veden lämpötilan nousu. Vuodesta 1990 Itämeri on lämmennyt noin 2 °C, mutta Suomen merialueet sitäkin enemmän. Sinilevän määrä on lisääntynyt lämpenemisen vuoksi ja ravinnekuormitus on liian suuri. ”Itämeren hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ravinnekuormituksen vähentämisen ohella ilmaston lämpenemisen nopeaa hillitsemistä.” (https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Itameren_lampeneminen_voimistaa_sinileva(51097).

Vesistöön ei saa laskea hukkalämpöä! Jos vaihtoehtoa ei ole, niin YVA-menettelyssä vaihtoehtoina on VE0: Hanketta ei toteuteta.

POHJAVESIALUE

Hankealue sijaitsee Gripansin pohjavesien läheisyydessä. Maailmanlaajuisesti puhtaan juomaveden ongelma on kasvava. Pro Inkoo lausuu, että Suomessa tulee huolehtia siitä, että näitä jäljellä olevia puhtaita vesiä suojellaan, eikä niiden läheisyyteen sijoiteta mitään pohjavesille vaarallista toimintaa.

MUINAISMUISTOT:

Hankealueella on muutamia muinaismuistoja, joista on YVA-arviossa mainintaa.

Pro Inkoo ry on huolestunut Inkoon kunnan alueen muinaismuistojen tilanteesta. Joddbölen alueelta on jo aiemmin tuhottu muinaismuistoja, ja siksi on erittäin tärkeää, että nämä nyt olemassa olevat saava säilyä jälkipolville.

MELU:

Tehtaan tuotannon mainitaan sijoittuvan pääosin sisätilaan, mikä on hyvä asia. Kuitenkin melua aiheutuu metalliromusta ja liikenteestä ja kuljettimista melko paljon, ja tässä on huomioitava myös nyt jo alueella melua aiheuttavat toiminnot ja niiden todellinen yhteisvaikutus (Ruduksen louhinta, kaasulaiva, Inkoo Shippingin metalliromun lastaus). Asukkaat ovat nyt jo joutuneet tarpeettomasti kärsimään Joddbölen melusta.

Pro Inkoo lausuu: Ulkotilaan ja sen ympäristöön pitää välttää melun lisäämistä.

YVA-ohjelman mukaan terästehdas vaatii merkittävästi lisää louhintaa, ja se ei ole asukkaiden kannalta toivottavaa, ei myöskään luonnon kannalta, joka on jo kärsinyt louhinnasta pitkään. Pitää muistaa, että Inkoo on kesäasukkaiden kunta, ja monen yrittäjän elinkeino on riippuvainen kesäasukkaiden olemassaolosta.

Pro Inkoo lausuu: Maanrakennus louhinnassa tulee murskaus suorittaa teltassa, jolloin melu ja pöly voidaan minimoida.

Tehtaan toimintaa on esitetty ympärivuorokautiseksi. Tästä olisi haittaa Inkoon asukkaille, joille koituisi meluhaittaa ympäri vuorokauden. On huomioitava, että meri kantaa melua pitkälle saaristoon ja yöaikaan se kuuluu erityisen hyvin kaikkiin ilmansuuntiin.

KUONAT:

Hankkeesta syntyy runsaasti kuonajätettä, jota aiotaan varastoida kasoissa.

Pro Inkoo lausuu: Huolehdittava, että näistä kasoista ei synny valumia ympäristöön

INKOON KUNNAN VIRKISTYSREITIT:

YVA-ohjelmassa mainitaan, ettei hankealueen välittömään läheisyyteen sijoitu virkistysreittejä.

Pro Inkoo lausuu: Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä lähistöllä on virkistysreitti, Lokin vaellus, joka on asukkaiden keskuudessa suosittu reitti, mutta jolle nyt jo ikävästi kuuluu Joddbölen melu. Lisäksi hankealueen vieressä sijaitsee Marsjö (järvi), joka on monien inkoolaisten asukkaiden virkistyspaikka.

MARSJÖ

Marsjö on 2,7 km²:n kokoinen järvi. Järven rannalla on Kavalahden leiri- ja kurssikeskus, joka on tarkoitettu partiolippukuntien käyttöön. Siten leirikeskusta käyttävätkin pääosin lapset. Leirikeskusta voi varata myös mm. kokouksia varten. Leirikeskuksen ja sen ympäröivät maat (150 ha, josta Metso-suojeluohjelmassa 60 ha) omistaa Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry. Lisäksi järven rannalla on Inkoon kunnan ylläpitämä yleinen uimaranta, joka on kuntalaisille merkityksellinen kesänviettopaikka. Ranta on pehmeää hienoa hiekkaa. Järvellä käydään melomassa ja kalastamassa. Järvestä on saatu jopa kuhaa. Sieltä pyydetään Järven saaret toimivat melojien retkipaikkana. Järven ympärillä on asuinkiinteistöjä ja mökkejä, joiden asukkaille järvi on osa lähiympäristöä.

YVA-ohjelman mukaan järvestä on suunniteltu otettavan 5 000 m³ vettä vuorokaudessa. Järvi on matalahko.

Pro Inkoo lausuu, että Marsjön on jätettävä rauhaan, koska se on ainutlaatuinen järvi Etelä-Suomessa. Makea vesi on liian arvokasta menetettäväksi tehdashankkeelle. Järven merkitys Inkoon asukkaille on suuri. Järvelle tullaan hieman kauempaakin virkistäytymään ja rentoutumaan. Inkoon kunta mainostaa Marsjö:tä kotisivuillaan uimarantana ja ranta on harvoja makean veden rantoja Inkoossa.

Kavalahden leirikeskus on partiolippukunnille tärkeä toiminnallinen paikka. Se on toiminut lasten ja nuorten kasvatuksellisena tukena partiotoiminnan muodossa. Alueen luonto ja järvi ovat osoittaneet lapsille, miten lähiluonnosta huolehditaan ja kuinka siitä voidaan nauttia kestävällä tavalla. Terästehdashanke ei tue tätä toimintaa.

Hankkeen veden ottaminen järvestä vaikuttaisi veden pinnan korkeuteen ja sillä voi olla vaikutusta järven eliöstöön ja eläimiin, kuten kaloihin ja rapuihin. Mikäli terästehdashankkeessa ei voida jättää Marsjö:tä rauhaan, on yhdistyksen näkemyksen mukaan selvää, että VE0 on paras vaihtoehto, hanketta ei toteuteta.

UHANALAISET LUONTOTYYPIT:

Pro Inkoo lausuu: Hankealueella on uhanalaisia luontotyyppejä ja huomionarvoisia kasvilajeja. Lisäksi eläinlajeja, kuten arvokkaita lintulajeja ja lepakoita. Hanke tarkoittaisi näiden lajien tuhoutumista alueelta, joka ei voi olla nykyaikaa. Ihmisen on kaikin tavoin suojeltava jäljellä olevia eläinlajeja eikä tuhota niitä. Terästehdashanke on kokoluokassaan ja toiminnassaan niin massiivinen ja luontoa kuluttava, että sen toiminnasta syntyvät haitat ovat paljon suuremmat kuin tehtaasta saatavat hyödyt.

Facebooktwitter

Kirsikkapuisto Inkooseen

Torstaina 7.9.2023 Inkoon kolmen ruotsinkielisen koulun viides- ja kuudesluokkalaiset oppilaat kokoontuivat kirjastolle tapahtumapäivään, jossa Pro Inkoon osuus oli kustantaa kunkin koulun istutettavaksi kaksi kirsikkapuuta. Tapahtuman organisoi Matilda Almar, joka toimi hanketyöntekijänä kohteena Siuntion ja Inkoon kunnankirjastot.

Eu-lehti uutisoi tapahtumasta.
Facebooktwitter

Inkoon kylätiet pitää kunnostaa

Inkoon suurimmat asutuskeskukset ovat:

 • Inkoon kirkonkylä
 • Degerby
 • Tähtelä
 • Päivölä
 • Fagervik
 • Degerö

Surkeakuntoisista teistä syytä tehdä palautetta Ely-keskuksen palautepalveluun. Linkki myös Inkoon kunnan palautepalveluun.

https://www.ely-keskus.fi/palaute

https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute

Asutuskeskuksien välillä kulkee päällysteitä yhdysteitä, jotka osittain ovat päällysteiden uusimisen tarpeessa. Hyvin hoidettuja teitä ovat Inkoon kirkonkylästä Fagervikiin (soratie kirkonkylästä, on kuitenkin mahdollista lähteä tie 51:n kautta). Päällyste tiellä 1050 on hiljattain uusittu. Tie 186 ja 152, jotka johtavat Inkoon pohjoisosien läpi Saloon ja Lohjaan ovat myös kunnossa, samoin kuin tie Inkoon Kirkonkylän Dalista Tähtelään (Tähteläntie).

Huonossa kunnossa ovat päällyste Inkoon Dalista itään päin 51:lle, Innanbäckintie. Tieosuus on 4,6 km pitkä. Kuvat 2 ja 3. Tieltä menee lukuisia sivuteitä pieniin asutuskeskuksiin. Nämä ovat sorateitä.

Huonossa kunnossa on päällyste Ingarskilantiellä. Tie johtaa 51:ltä Tähteläntielle ja Stenbrontien kautta Päivölään. Ingarskilantieltä kuvat 4,5, 12 ja 13 ja Stenbrontieltä kuva 6. Stenbrotie on 3,5 km on pitkä. Sen päällyste ei ole enää paikattavissa vaan vaatii kokonaisuudessa uusinnan. Ingarskilantie on 5 km pitkä ja se vaatii osittain uusinnan ja paljon paikkauksia.

Päivölästä pääsee Päivöläntietä pitkin Degerbyhyn ja sieltä 51:lle. Päivöläntie on 4,8 km pitkä ja sen päällyste vaatii osittain vähintään osittaisen uusimisen ja paljon paikkauksia. Kuvat 7,8,9 ja 10.

Degerbystä Degerbyntie johtaa Siuntioon päin. Tie on 5,5 km pitkä ja sen päällyste vaati vähintään osittaisen uusimisen ja paljon paikkauksia, kuva 11.

Yllä mainitut tiet ovat kohtuullisen paljon liikennöity ja ovat Inkoon kunnalle tärkeitä yhdysteitä. Niistä johtaa lukuisia soratietä pienempiin asutuskeskuksiin. Mielestämme näiden teiden päällyste pitää säilyttää ja kunnostaa.

Tässä raportissa ei ole huomioitu sorateiden päällystevaurioita vaan ainoastaan tärkeimpien päällystettyjen yhdysteiden kuntoa.

Kuvat ja teksti Rickard Gunell Pro Inkoon hallituksen jäsen

Facebooktwitter

Inkoon kunta järjestää harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa

Inkoon kunta järjestää harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa kunnan alakouluissa. Harrastamisen Suomen mallin tarkoitus on mahdollistaa lapsien osallistuminen mieluisaan ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Toimintaa tarjotaan 3, 4, 5. ja 6. luokkalaisille oppilaille. Ohjaajia tarvitaan monenlaiseen toimintaan lukuvuonna 2023–24. Kerhot ja niiden sisällöt muodostuvat oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ohjaajille maksetaan ohjaajapalkkaa.

Toiminta on tärkeää lasten ja nuorten hyvinvoinnin takia. Löytyykö joukostanne kerho-ohjaajia? Otamme mielellään sisältöehdotuksia vastaan. Saatte yhdistyksellenne näkyvyyttä ja toivottavasti myös uusia jäseniä, kun lapset innostuvat uudesta harrastuksesta.

Ilmoita kiinnostuksesta ryhtyä ohjaajaksi täyttämällä seuraava lomake: https://link.webropolsurveys.com/S/A27C3533010B75FE. Ette sitoudu mihinkään vastaamalla kyselyyn.

Olemme yhteydessä lomakkeen täyttäneisiin henkilöihin / ryhmiin, toiminnan aikataulujen varmistuttua.

Voitte tutustua Suomeen mallin tästä: https://harrastamisensuomenmalli.fi/

 Olkaa rohkeasti yhteydessä niin nopeasti kun mahdollista jos teiltä löytyy ideoita kerhotoiminnalle.

Terveisin Pia Helle

Vapaa-ajanohjaaja

 +358 40 5324503

www.inga.fi

www.facebook.com/ingakommun

Facebooktwitter

Inkoon Omakotiyhdistys järjestää siivoustalkoot 20.5.2023

Pro Inkoo on keskustellut Inkoon Omakotiyhdistyksen kanssa yhteistyöstä Inkoon ja Inkoolaisten hyväksi tehtävistä projekteista.

Inkoon keskustan siisteys on kohde, joka vaatii talkootyötä. Omakotiyhdistys järjestää 20.5.2023 siivoustalkoot. Olkoon se startti Inkoon kasvojen pesulle.

Lisäksi ollaan tuotu esille, että likaiset tieopasteet ja vinossa pönöttävät valaisinpylväät tulee kunnan ja Elykeskuksen toimesta kunnostaa.

Näistä epäkoteista on kunnan johdon taholta kehoitettu laittamaan Inkoon ja Elyn palautepalveluun työpyynnöt.

Inkoon palautesivu: https://inkoo.karttatiimi.fi/palaute

Elykeskuksen palautesivu: https://www.ely-keskus.fi/palaute

Facebooktwitter

kevätkokous 27.4.23

Hyvä jäsen,

Tervetuloa Pro Inkoo ry:n kevätkokoukseen
keskiviikko 27.4.2023 klo 17.30 Wilhelmsdalissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita. (kts liitteet)

Kevätkokouksen jälkeen kerrotaan viimeiset kuulumiset Blastrn ja
Fortumin projektisuunnitelmien tilasta. kysymyksiin.
Keskustellaan yhdessä myös Pro Inkoon suunnitelmista meidän uusien
projektien osalta ja kuullaan mielellään ehdotuksia aiheeseen liittyen.
Tervetuloa!

Facebooktwitter

Pro Inkoon kevään aktiviteettia

Pro Inkoon talvi on mennyt Inkoon kunnan tapahtumia ja tekemisiä seuraten. Vireillä meillä on asioita, kuten:

 • Kivikompassi Strandin edustalle uudelle rantaraitin alulle.
 • Inkoon kylän ”kasvojen pesua” olemme kunnalle ideoimassa.
 • KT 51 risteysten turvallisuuden lisäämisestä ollaan tehty esitys ja asiaa seurataan tiiviisti.
 • Koirapuisto luovutetaan ihan näillä hetkillä Inkoon kunnalle.
 • Tapaaminen Blastr Green Steelin ja Fortumin porukan kanssa Joddbölessä.
 • Osallistuminen ideakilpailuun Inkoon joen vieren elävöittämiseksi ideoitu ajatuksella majakka Inkooseen.
 • Ingarskillanjoen talkoot jatkuvat kuten aiemmin viiden vuode aikana. Aikatauluista talkoille kuullaan myöhemmin toukokuun aikana.
 • Kaikesta tullaan kertomaan, jos ja kun asiat etenevät ja fakta tietoa saadaan kerrottavaksi.

Hyvää kevään loppua ja kesän alkua. Tulkaa mukaan kevätkokoukseen!

Facebooktwitter

Gustav Hägglund vierailee Inkoon kirjastossa 28.1.

Kenraali Gustav Hägglund vierailee Inkoon kirjastossa la 28.1.2023 klo 12. Vierailun aiheena on Hursertillståndet i världenoch Finland utbörbildenuppdateras? Esitelmä on ruotsinkielinen. Tervetuloa!

Facebooktwitter

Jäsenkirje 1 / 2023

Vuoden 2022 alkuun Pro Inkoon hallitus lähti hakemaan uusia projekti kohteita Inkoon ja Inkoossa asuvien vakinaisten ja kesäasukkaiden hyväksi. Suunnitelmissa on ollut lintutorni Kopparnäsiin, majakka pienvenesataman tuntumaan, kivikompassi Inkoonrantaan ja puistosuunnitelmaankin oli tarkoitus mielipide ilmaista. Mitään edellä mainitsemilta projektisuunnitelmilta ei ole kuopattu, mutta vain kivikompassi on edennyt siihen, että sille luvattu Säästöpankkisäätiöltä rahoitusta. Halkaisijaltaan kompassi on suunniteltu noin 5–6 metriä. Paikaksi on vahvistunut Strandin edustan ranta, josta lähtee Inkoon rantaraitti kohden Katajanokkaa. Maanrakennustyöt ovat jo alkaneet ja suunnitelmien toivotaan etenevän kevään aikana kunnan kanssa yhteistyössä. Ranta on tarkoitus pinnoittaa kivetyksellä, johon kompassi upotettaisiin osaksi kivetystä.

Pro Inkoon kevätkokous pidettiin 27.4. Wilhelmsdalin isossa salissa. Silloinen Inkoon kaavoituspäällikkö Aija Aunio oli kutsuttu kokouksen lopuksi kertomaan ja keskustelemaan Inkoon keskustan kaavoitus suunnitelmista. Kuulijoita oli salissa parisen kymmentä ja keskustelu vilkasta.

Pro Inkoolla oli infopiste Inkoo päivillä, jotka järjestettiin pitkästä aikaa täysimittaisena, koronaviruksen helpotuttua. Infoteltalla suurin mielenkiinto kävijöillä kohdistui Ingarskillanjoen kutupaikkojen kunnostukseen. Muutama uusi henkilökin kävi liittymässä mukaan yhdistyksen jäseneksi.

Ingarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostukset 2022

Pro Inkoo ry:n Ingarskilanjoen taimen -hankkeen kunnostuskausi alkoi tänä vuonna
kutupesälaskennalla Kocksbybäckenillä maaliskuun alussa, jossa laskettiin syksyn 2021 kudusta syntyneet kutupesät. Kutupesiä löytyi yhteensä 32 kpl, joka oli hyvä tulos.
Vuonna 2022 järjestettiin kuudet kunnostustalkoot. Talkoisiin osallistui keskimäärin 6–8 henkilöä, ja talkootunteja kertyi yhteensä 196 tuntia. Tämän lisäksi on käytetty useita tunteja seurantaan sekä uusien kunnostuskohteiden kartoitukseen ja suunnitteluun.

Talkoita järjestettiin Ingarskilanjoen pääuomassa Knutsissa, Dorgersissa, Krämarsissa, Myllyn yläpuolisella koskella sekä Kocksbybäckenin sivu-uomassa. Knutsin ja Dorgersin kutusoraikot puhdistettiin ja muotoiltiin uudelleen syksyn kutua varten. Krämarsissa tyhjennettiin kaivinkoneella ELY-keskuksen vuonna 2006 tekemät lietekuopat, joiden tarkoitus on estää kutusoraikoita hiekoittumasta. Lisäksi Krämarsissa pidettiin yhdet talkoot, joissa puhdistettiin pahoin hiekottuneita soraikoita. Myllyn yläpuolinen koski on kunnostettu ELY-keskuksen toimesta vuonna 2003, sieltä oli valunut lähes kaikki kutusora pois huollon ja ylläpidon puutteen vuoksi. Sinne lisättiin 12 tonnia kutusoraa, ja hankalan maaston vuoksi kunnostuksissa oli ensimmäistä kertaa käytössä minidumpperi, joka osoittautui erittäin hyväksi tähän tarkoitukseen.

Kocksbybäckenillä huollettiin soraikoita, lisättiin puuainesta uomaan sekä tehtiin suoja-alueita poikasille. Yhdistykselle hankittiin hartijoki-työkaluja, jotka helpottavat soraikoiden kunnostus- ja huoltotoimenpiteitä. Sähkökoekalastukset suoritettiin Luonnonvarakeskuk-sen Ari Sauran toimesta 26.9. ja 27.9. Poikasia löytyi hyvin mutta hieman vähemmän kuin edellisvuonna, kesän kuivuudella ja alhaisilla virtaamilla on todennäköisesti ollut osuutta asiaan. Tarkemmat sähkökoekalastuksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Ensimmäiset kutukalat havaittiin Kocksbyssä 18.10. Kutukaloja nousi sivu-uomaan runsaasti ja kutu kesti noin kuukauden verran. Poikkeuksellisen vähäsateisesta syksystä johtuen olosuhteet kalojen havaitsemiseen olivat paremmat kuin aikaisempina vuosina, koska kuivuudesta johtuen vettä oli vähemmän ja se oli kirkkaampaa. Vähävetisyys kuitenkin vaikutti negatiivisesti kalojen nousuhaluihin pääuomassa, ja siellä havaittiin kutukaloja vain Knutsissa 15.11.

Viime vuoden tapaan kaikille avoin kuduntarkkailutilaisuus järjestettiin 27.10. Paikalle saapui runsaasti osallistujia. Olosuhteet olivat hyvät ja kaikki pääsivät näkemään kutevia tai kudulle nousevia taimenia, paikalla oli myös uusia kunnostustoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Tänä vuonna työtä yhä jatketaan talkoovoimin, ja tarkoituksena on huoltaa jo tuttuja kohteita, mutta myös tehdä kunnostuksia täysin uusiin kohteisiin.
Pro Inkoon Ingarskilanjoen taimen -hanketta rahoittivat vuonna 2022 Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Rosk’n roll Oy Ab, Inkoon kunta sekä Inkoon kalatalousalue.

Yhdistys sai Inkoon sivistyslautakunnan myöntämänä toimintatuen, joka mahdollisti puulaatikon teettämisen Lilluddenin grillin viereen. Byggraft rakensi sen ja toimitti Lilluddeniin.

Kantaa ollaan otettu useisiin asioihin, kuten esimerkiksi asuntorakentamiseen kunnassa ja Björkuddenin kehittämiseen. Myös KT51 ja Bollstantien risteyksestä on tehty esitys risteyksen turvallisuuden parantamiseksi. Väylävirasto on kuitenkin säästölinjalla, eikä uudistusta hyväksy. Asiaan palataan vielä.

Kirjastotapahtumat saatiin alulle kahdella kirjaesitelmällä. Kirjailija ja Pohjolan turvallisuuspolitiikan asiantuntija, suurlähettiläs René Nyberg vieraili Inkoon kirjastossa lauantaina 22.10. ja kirjailija Aino-Mari Tuuri la 19.11. Renén esittelemä kirja oli nimeltään Ruotsin ja Venäjän välissä ja Aino-Marin kirja Puhelimen pomoksi. Kirjastotapahtumia on tarkoitus jatkaa taas kevään 2023 aikana. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Inkoon kirjaston kanssa.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Wilhelmsdalissa 12.10.2022. Kokous valitsi hallituksen vuodelle 2023, joka aloittaa vuoden alusta kokoonpanolla:

Jorma Viita  Hallituksen puheenjohtaja, Jochim Donner hallituksen varapuheenjohtaja, Minna Lehto hallituksen sihteeri, Olli Orama varainhoitaja, Madeleine Blomstedt jäsensihteeri, Rickard Gunell, Ari-Matti Toivonen, Katariina Rautakoski, Kaj Hellbom, Antti Viljanen, Kira Durchman. Varalle Seppo Kolehmainen ja Maarit Lassila. Luottavaisin mielin voidaan aloittaa uudella hallituskokoonpanolla toiminta Inkoolaisten ja Inkoossa viihtyvien kesäasukkaiden hyväksi. Jos sinulla ideoita viihtyvyyden lisäämiseksi niin kerro niistä meille esimerkiksi sähköpostilla info@proinga.fi .

Facebooktwitter