Kantatie 51

Ehdotus miten valtatie 51:n ja Bollstantien risteys voitaisiin parantaa
liikenneturvallisemmaksi.

Pro Inkoon työryhmä Jochim Donner, Erik Nykopp ja Rickard Gunell esittää liitteenä olevassa piirustuksessa, miten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa otsikossa mainitussa risteyksessä kohtalaisella kustannuksella. Nykyisen risteyksen heikot kohdat ovat kiihdytyskaistojen ja hidastuskaistojen puute sekä risteyksen pohjoiseen johtava tie Inkoon liikuntapuistoon. Risteyksessä on linjaautopysäkkejä molemmilla puolella 51:tä. Suojateitä alueella ei ole. Opasteet risteyksessä
ovat hyvin vaatimattomat kantatielle, jossa suuri ja kasvava liikennemäärä.

Työryhmä ehdottaa
• Risteykseen rakennetaan piirroksessa esitetyt kiihdytys- ja hidastuskaistat.
• Bollstantie levennetään risteyksen kohdalla siten, että Kirkkonummen suuntaan meneville autoille on oma kaista joka jatkuu kiihdytyskaistana
• Risteyksen ryhmittymisopasteet sijoitetaan kaistojen ylle ja valaistaan Katso kuva
• Liikuntapuistoon johtava tie muutetaan huoltotieksi
• Tien yli rakennetaan kevyen liikenteen silta ja sillan eteläpäähän nykyisen paloaseman läheisyyteen rakennetaan P -alue kuntoilualueelle pyrkiville
• Kevyen liikenteen silta palvelisi myös jalankulkuliikennettä kantatie 51 länteen johtavan puolen linja-autopysäkiltä. Tämän pysäkin sijainti on vaarallinen. Pysäkkiä pitäisi siirtää itään päin
Ylös nostetut selkeät opasteet selkeyttävät nekin osaltaan risteystä ja auttavat autoilijaa valmistautumaan ja ennakoimaan. Tien liikennemäärät ovat koko ajan kasvussa, myös raskaan liikenteen, miksi ajoittain on vaikea hahmottaa milloin lähestytään risteystä ja millaisia ryhmittymiskaistoja on tulossa. Siksi nämä opastekyltit tulee myös valaista.
Risteys on Inkoon keskustaan menevän liikenteen pääristeys.
Näkyvyyttä estävä Inkoo kyltti Bollstantien risteyksen liikenteenjakajalla poistetaan.

Miksi tärkeää saada nopeasti KT 51 valaistua?

1. Liikennemäärät osoittavat Inkoo olevan osa pääkaupunkiseutua. Tilastot vuodelta 2017 (kts. alla olevat kuvat). Liikennemäärät ovat nousseet, koska Inkoolaisista töissä olevista noin 30 % käy töissä Espoo, Helsinki, Kirkkonummella ja junayhteys lopetettu. Nykyinen liikennemäärä ”koputtelee” 8 000 ajoneuvon vuorokausimäärä ja on todennäköisesti ylittynyt v. 2019.
 
Liikennemäärät Fagervikintiellä vuonna 2017
Liikennemääriltään kantatiellä 51 Inkoo on osa pääkaupunkiseutua.
Liikennemäärät Kantatiellä 51 vuonna 2017
 
2. Liikenneturvallisuus:  Tiellä suuri määrä hirvi-, peura- ja kauriskolareita. Määrä on korkeimpia Suomessa. Lisäksi tiellä suuri määrä pimeitä liittymiä, joilla ei ole edes ryhmittymiskaistoja.
 
3. ELY-keskus puoltaa hanketta.
(kts. alla oleva Päivi Nuutisen teksti: Kantatien 51 valaistuksen täydentäminen välillä Kirkkonummi-Karjaa)
 
4. Tien valaistus ja valaisinpylväät ratkaisevia Älykkään tien -teknologiahankkeen toteutumiselle.  Esiselvitys Route 51 tien osalta tehty vuosina 2019-2020, joka johti siihen, että VTT sai tehtäväkseen koota toimijoita hankkeen toteuttamiseksi 2020.
 
 

 Business Finland on myöntänyt VTT:lle rahoituksen, jonka tarkoitus on muodostaa älytie-ekosysteemi suomalaisista vientiyrityksistä, paikallisista yrityksistä, tutkimuslaitoksista, kunnista ja kunta-alan toimijoista sekä regulaatioviranomaisista. Tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka lähtee yhdessä kehittämään kantatie 51:tä maailman turvallisimmaksi ja älykkäimmäksi tieosuudeksi. Lue lisää>>

5. Tienkäyttäjiltä on tullut runsaasti palautetta tien turvattomuudesta sekä Inkoolaisilta että kantatietä 51 Inkoon läpi ajavilta. Palautetta annettu runsaasti mm. siitä ettei tienkäyttäjille jää aikaa reagoida esimerkiksi tietä ylittäviin riistaeläimiin puutteellisen valaistuksen vuoksi, kun eläin on mahdoton havaita riittävän ajoissa. Palautetta on saatu myös puutteellisesta ryhmittymismahdollisuuksista erityisesti ruuhka-aikaan. Koulukuljetuksia ajavat pelkäävät lisäksi lasten puolesta. Koulukuljetuksia ajavien palautteen mukaan hirvieläinten aiheuttamia läheltäpititilanteita on useita jopa viikoittain.
 

Kantatien 51 valaistuksen täydentäminen välillä Kirkkonummi-Karjaa

Kantatien 51 välin Kirkkonummi-Karjaa turvallisuuden ongelmakohtia ovat erityisesti suuri liittymätiheys ja eläinonnettomuudet. Vilkkaimmin liikennöityä tieosuutta ja ongelmallisimpia liittymäkohtia on valaistu. Osa liittymistä odottaa seuraavassa vaiheessa jo järeämpiä rakenteellisia toimenpiteitä kuten liittymien järjestelyä ja vähentämistä pidemmällä matkaa, alikulkuja ja eritasoliittymiä.

Helsingistä päin ajettaessa yhtenäinen valaistu tiejakso kantatiellä 51 päättyy Sunnanvikin liittymään. Sunnanvikin (mt 115 Siuntion liittymä) ja Inkoon välillä tievalaistustarpeet on tunnistettu ja nostettu ELY-keskuksen nk. valaistuksen tarvekoriin. Inkoo-Karjaa välillä liikennemäärä ei aivan täytä valaistuskorin kriteeriä, KVL-rajaa 6000 ajon/vrk, mutta on jo varsin lähellä tätä. Inkoosta Karjaalle (vt 25:lle) KVL on tällä hetkellä 5300 ajon./vrk (KVL=keskimääräinen vuorokausiliikenne). Jatkuvasti kasvava eläinonnettomuuksien määrä, erityisesti peuraonnettomuudet, lisäävät toimenpiteiden tarvetta. Valaistuksen ohella riista-aidoilla voidaan tehokkaasti vähentää eläinonnettomuuksia.

Valaistuksen rakentamiskustannuksiksi välillä Siuntio-Inkoo-Karjaa on arvioitu 1,5 M€ (nykyarvo). Valaistuksen arvioidaan vähentävän 0,414 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta/vuosi (ELY-keskuksen Tarva-arvio).

Yllä mainittu kustannusarvio on arvioitu perinteiselle valaistusratkaisulle. Tiejaksolle on suunnittelu Smart Road51-konseptia, joka tukeutuisi tiejakson valaistuksen ja valaisinpylväiden hyödyntämiseen. ELY-keskuksella ei ole tarkempaa tietoa konseptin vaikutuksista valaistuksen tekniseen ratkaisuun eikä siten tämän vaikutuksista valaistuksen rakennuskustannuksiin.

Päivi Nuutinen/Uudenmaan ELY-keskus

 

Turvallinen ja sujuva Kantatie 51 on elinehto Inkoon kehittymiselle

Kantatie 51:n kehittäminen välillä Siuntion risteys – Inkoon syväsatama on Inkoon kunnan kehittymiselle keskeisessä asemassa. Turvallisempi valaistu tie sitoo Inkoon pääkaupunkiseudun vaikutuspiiriin ja antaa näin paremmat mahdollisuudet kehittää mm. joukkoliikennepalveluja ja luoda turvallisemmat olosuhteet myös henkilöautoilla tehtävälle työmatkaliikenteelle. Inkoosta kulkee yli 30 % työikäisestä väestöstä päivittäin töihin Kirkkonummelle, Espooseen ja Helsinkiin.

Pro Inkoo on hakeutunut yhteistyöhön kunnan kanssa, ja tarjoutunut lisäresurssiksi. Näin saadaan enemmän läpilyöntivoimaa parantamisehdotuksille. Ensimmäinen toimenpide-ehdotus on jätetty Uudenmaan ELY -keskukselle 14.12.2017 (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus).

Siinä on ehdotettu seuraavia toimenpiteitä;

  • Tievalaistuksen rakentaminen Siuntiosta Inkoon syväsataman liittymään
  • Suunnitelma risteyksien varalle ja koko Inkoon Kantatiealueelle
  • Tähteläntien, Degerbyntien ja Kopparnäsintien sekä Bollstantien risteysten kehittämistä vastaamaan liikennemäärien edellyttämää tasoa
  • Tieylläpidon palvelutason nostamista valtatien tasolle
  • Suoja/riista-aitojen pystyttämistä

Vuoden 2018 alkupuolella kunnanhallituksen puheenjohtaja on tavannut liikennevaliokunnan puheenjohtajan Ari Jalosen ja kansanedustaja Mats Löfströmin informoidakseen heitä Inkoon ehdotuksista. Jatkossa informoidaan erityisesti länsi-uusimaan kansanedustajia.

Pro Inkoo on tuottanut lisää tilasto- ja tausta-aineistoja ja päivittänyt toimenpide-ehdotusta. Tätä versiota käytetään mm. uusissa viranomais- ja poliittispainoitteisissa tapaamisissa.

Lobbauksella on jatkossa suuri painoarvo. Kaikki käytettävissä oleva apu on tervetullut. Erityisesti Inkoonlaisten henkilökohtaiset kontaktit olisivat arvokkaita. Näillä voidaan päästä lähelle päättäjiä.

Muita jatkotoimenpiteitä suunnitellaan parhaillaan.

Facebooktwitter