Vaikuta Inkoon kunnan vesien tilaan!

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö sekä Inkoon kunta kerää karttapohjaisella kyselyllä kansalaistietoa Inkoon kunnan alueen vesi- ja ranta-alueista.

Vastaa kyselyyn ja tallenna havaintosi, toiveesi ja huolesi vesienhoidon suunnittelun tueksi. Voit vastata kaikkiin tai vain haluamiisi kysymyksiin. Voit myös palata uudestaan kyselyyn lisätäksesi uusia tietoja.

Kysely on auki 30.8.2019 saakka.

Osallistujien kesken arvotaan kolme 20 euron arvoista lahjakorttia. Arvontaan osallistumista varten jätä yhteystietosi kyselyn lopussa olevalla lomakkeella.

Lisätietoa kyselystä sekä linkki kyselyyn löytyy täältä.

 

Facebooktwitter

Ingarskilajoen kunnostus jatkuu

Pro Inkoo ry:n organisoima Ingarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostushanke jatkuu koko tänä kesänä talkoilla, joihin osallistuu innokkaita vapaaehtoisia Inkoon ja lähialueitten kunnista. Kutusoraikoita on kunnostettu ja rakennettu jo kahtena aiempana kesänä tässä pitkäaikaisessa projektissa. Työn tulokset alkavat jo näkyä sekä lisääntyneinä vastakuoriutuneina poikasina että 1- ja 2-kesäisten taimenten havaintoina.

Taimenen kutualueet ovat olleet hoitamatta vuosikymmenen, jonka vuoksi monet niistä ovat pohjakasvillisuuden, lietteen ja hiekan peitossa. Kun joki kulkee pääosin peltoalueilla, liikaravinteet ja liettyminen vaivaavat soraikoita. Jos kutevia naarastaimenia olisi riittävästi, emokalat pitäisivät kyllä kutusoraikot puhtaina, mutta joen taimenkanta on kuitenkin vielä niin vähäinen, että taimennia on autettava puhdistamalla kutualueita vuosittain. Tämän lisäksi uusia soraikoita on rakennettava nostamaan alhaiseksi pudonnutta poikastuotantoa.

Tänä kesänä järjestetään kymmenkunta talkoota, joista useimmat tapahtuvat viikonloppuisin. Niiden lisäksi pidetään muutamia arki-iltoinakin. Talkoiden päivämääristä ja pitopaikoista ilmoitetaan Pro Inkoon, Ingå-Inkoon ja Seppo Kolehmaisen Facebook sivuilla. Yhdistyksellä on talkoita varten työkaluja, mutta kutakin kertaa varten kerrotaan ilmoituksissa, mitä työkaluja osanottajat voivat tuoda mukanaan. Talkoissa tarjotaan pientä syötävää, kahvia, teetä ja mehua pahimman nälän ja janon tyydyttämiseksi.
Tätä hanketta ovat tukevat ELY-keskus, Rosk’n Roll yhtiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

Purolla suoritetaan uoman ja soraikoiden pudistusta kasvillisuudesta ja hiekasta sekä tehdään kutupaikkojen täsmäkunnostusta. Jos pääsette mukaan, voitte tuoda oman viikatteen, haravan, kirveen, sahan tai vesurin. Myös raivaus- ja moottorisahoja tarvitaan. Niille on varattu polttoaineita ja öljyä. Varustautukaa kahluujalkineilla tai -haalareilla.
Aiempaa kokemusta ei tarvita ja kaikille riittää sopivaa puuhaa, joten tervetuloa mukaan joukolla entiset ja uudet vapaaehtoiset.
Täsmätietoa paikoista ja ajankohdasta antaa: Seppo Kolehmaiselle 044 553 1139 tai seppo.kol(a)gmail.com.

Facebooktwitter

Toimintakertomus vuodelle 2018

Yhdistyksen toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden vetämällä useampaa projektia, osallistumalla paikallisiin tapahtumiin teltalla sekä tekemällä lausuntoja ja kannanottoja eri tahoille.

Työryhmät / Projektit

Rudus: Ruduslaisten kanssa tavattiin kahteen otteeseen. Ensin tiedotustilaisuudessa Joddbölessä 30.5.2018 ja myöhemmin 16.9.2018 Pro Inkoon hallituksen edustajien kanssa neuvotellen melun poistoista ja ilmoituksista räjäytysten ajankohdista.

Koirapuisto: Koirapuistoa rakennettiin talkoovoimin ja avajaiset pidettiin 10.06.2017.

Ingarskillajoen perkuu: Vuonna 2017 Pro Inkoo ry aloitti monivuotisen Ingarskilanjoen taimenen kutupaikkojen kunnostushankeen, jota tänä vuonna on jatkettu 15 talkopäivällä. Niissä raivattiin purouomaa pohjakasvillisuudesta ja pensaista Kocksbybäckenillä Kopparnäsin sillalta joen pääuomalle saakka. Puro on ollut kunnostamatta yli kymmenen vuotta, joten liettyminen, pohjakasvillisuus ja pensaat tukkivat uomaa ja rajoittivat veden virtausta. Tälle puro-osuudelle rakennettiin 6 uutta kutusoraikkoa käyttämällä 5-10 sentin kokoista kiviainesta. Kopparnäsintie alitse kulkevien tierumpujen alapuolista pohjaa korotettiin sallimaan kalojen nousun matalallakin vedellä. Sillan yläjuoksun puolelle rakennettiin kaksi uutta soraikkoa. Kaikissa niissä purouoman poikkiprofiili muovattiin loivan V:n muotoiseksi turvamaan riittävän virtausnopeuden kaikilla veden korkeuksilla ja estämään soraikon liettymistä.
Dogersinkoskella lisättiin kiviainesta kahteen vuonna 2017 tehtyyn soraikkoon ja rakennettiin yksi uusi soraikko. Knutsin sillan alapuolella lisättiin soraa kolmeen edellisenä vuonna tehtyyn soraikkoon. Molemmilla jokiosuuksilla soraikoitten pohjaprofiilit muotoiltiin loivan V:n muotoiseksi.
Talkoisiin osallistui 25 innokasta vapaaehtoista, joiden työaikaa kertyi peräti 535 tuntia. Sen lisäksi konetyötä tehtiin 20 tuntia. Hankkeeseen osallistui myös Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys sekä Inkoon Kalaseuran jäseniä, joiden työpanos oli merkittävä. Henrik Kettunen Vaelluskala ry:stä osallistui 13.8 päivän talkoisiin ja neuvoi virtavesien kunnostuksen viimeisistä menetelmistä, jotka otettiin samalla käyttöön meidän kunnostustoimissamme.
LUKE (Luonnovarakeskus) suoritti joella vuotuisen sähkökalastusseurannan, jonka perusteella vuoden 2017 kunnostukset olivat nostaneet kutualueilla poikastuotantoa merkittävästi. Tulokset osoittivat, että kunnostustöillä voidaan uhanalaista taimenkantaa elvyttää vähitellen. Se kannustaa meitä jatkamaan kutualueiden rakentamista uusille alueille tällä 160 neliökilometrin valuma-alueen kattavalla joella. Hanketta ovat rahallisesti tukeneet vuonna 2018 ELY-keskus, Rosk’n Roll, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Edith von Julinin stiftelsen sekä Inkoon kalastusalalue.

Kulttuuri, Nuoriso, Brändi- /tiedotus, Palvelu-/ apu ryhmät pitivät toiminnassaan välivuoden johtuen vähäsestä henkilömäärästä ryhmien toimimiselle.

Kantatie 51: Pro Inkoo auttoi projektiin tarvittavien tilastojen ja perustelujen tuottamisessa/ideoimisessa ja järjesti tapaamisen Liikennevirastoon elokuussa, jossa perustelut esitettiin pääjohtajalle ja suunnittelujohtajalle. Kuntaa edustamassa olivat kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tekninen johtaja.

Tapaamisen seurauksena, jossa osoittautui että kantatien kehittämiseen on löydettävä uusia rahoitusmalleja, kunnan edustajat ryhtyivät kehittämään uuttaa Route 51,The smartest road, 5G -konseptia. Tämän konseptin kehittämisessä keskeisiä toimijoita ovat alueen digitaalitoimialan yrityksiä. Pro Inkoo jatkaa uuden konseptin ”myynnin” tukemista ja julkisen hallinnon päätöksentekijöiden informoimista.

Lausunnot/valitukset:

Vaasan hallinto-oikeus päätti Pro Inkoon valitukseen että Inkoon Rakennus-/Ympäristölautakunnan päätös pidentää toiminta-aikoja murskauksen ja louhinnan suhteen on ympäristöluvan vastainen ja toiminta-ajat palautetaan aiemmin sovitun mukaiseksi, eli Toiminta-ajat päätöksen mukaan seuraavat, kiven murskausta klo 7.00-22.00, kallion porausta klo 7.00-21.00, kiviaineksen rikotusta klo 8.00-18.00, räjäytyksiä klo 8.00-16.00.

Jäsenistö: Loppuvuodesta maksaneita jäseniä oli 159.

Hallitus: Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 3 kertaa.

Puheenjohtajana Petri Stenberg, varapuheenjohtajana Seppo Kolehmainen ja sihteerinä Camilla Gorbatow. Taloudenhoitajana Olli Orama. Varsinaiset jäsenet Minna Lehto,  Helena Eriksson-Salonen ja Joachim Donner.

Varalla: Marghita Viita ja Maarit Lassila.

Facebooktwitter

Kevätkokous 24.4.2019 klo 18.00

Hyvä jäsen,
Tervetuloa Pro Inkoo ry:n kevätkokoukseen
KESKIVIIKONA 24.04 klo 18.00 Wilhelmsdalissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita.
Tarjoamme kahvia klo 17.30 lähtien.

Facebooktwitter

Puheenjohtajalta

Moikka!

Pro Ingå rf/Pro Inkoo ry on kirjannut perustettaessa sääntöihinsä seuraavaa:

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Inkoon kunnan alueella vakituisesti asuvien ja vapaa-aikanaan asuvien, yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyöelimenä vaalien ja edistäen puhtaita elinolosuhteita, luontoarvoja Inkoon merellistä ominaislaatua ja kulttuuria sekä kestävää talouskehitystä. Yhdistyksen tarkoitus on kannustaa edellä mainitun alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.

Miten tässä ollaan onnistuttu?

Yhdistys on perustettu 5.6.2014 ja tulevana kesänä vasta viisi vuotta toimittua saanut paljon aikaan ja ollut monessa mukana.

Suurin ja näkyvin asia Pro Inkoon aikaansaamana ja rahoittamana on tietysti koirapuisto Länsiväylän varteen. Yhdistys on sitoutunut rahoittamaan puiston ylläpitoa viiden vuoden ajan, jonka jälkeen kunta ottaa sen hoitoonsa. Hundparkenin Facebook-ryhmässä on yli 160 jäsentä, eli olettaen aktiivisessa käytössä on tuo puisto, kun huomioidaan, että läheskään kaikki puiston käyttäjät eivät ole Facebook-ryhmässä mukana.

Paikallislehdistäkin olette saaneet lukea, että parin kesän aikana on yhdistyksen keräämin lahjoitusvaroin saatu Ingarskillan jokea perattua taimenen kutupaikkojen osalta siten, että sinne on taas tuo, vain Inkoon edustalla elävä taimenlaji noussut jatkamaan sukuaan. Työ jatkuu tulevina kesinä ja toivon mukaan siitä edelleen hamaan tulevaisuuteen asti. Rehevöityminen, kun ei joen perkaamiseen lopu.

Yhteistyötä toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa on yhdistys tehnyt kantatie 51 osalta. Kunnan päättäjille on kerrottu huoli pimeästä tiestä ja puutteellisista liittymistä. Myös huoli on ollut alueen tiheän peura- ja hirvikannan aiheuttamista kolareista. Yhdistys on tuonut esiin vaateen riistaverkkojen rakentamiseksi riistan tienylityspaikkojen alueille. Myös elektroonisia tunnisteita pitää saada varoittamaan peuran tai hirven olosta tien läheisyydessä. Näistä on jo hyviä kokemuksia olemassa. Tärkeimpänä asiana vaatimuslistalla on saada hyvät tievalot.

Kulttuurin osalta yhdistys on ollut aktiivinen. Inkoon kirjaston kanssa on parhaimpana vuonna järjestetty lähes kymmenen tapahtumaa. Kirjasto on tapahtumien aikana ollut parhaimmillaan täpö täynnä. Eli kiinnostus kirjallisuutta ja kuvataidetta kohtaan on inkoolaisten keskuudessa suuri ja tarve tapahtumien järjestämiselle ilmeinen. Jatketaan siis tuota yhteistyötä kirjaston kanssa.

Yhdistys on onnistunut luomaan tiiviin keskusteluyhteyden Ruduksen Joddbölen louhimon osalta. Kolmikantaisissa palavereissa Rudus/kunta/Pro Inkoo on sovittu käytännön toimenpiteistä. jotka estävät louhimon melun kantautumisen lähiseudun asukkaiden asuinympäristöön. Tämä on asia, jonka vuoksi yhdistys alun perin perustettiin. Nyt näillä säännöllisillä tapaamisilla saadaan kerrottua puolin ja toisin tapahtuvista muutoksista louhimon alueella ja niiden vaikutuksista vakinaisiin-/ ja vapaa-ajan asuntoihin.

Näin ollen yhdistys voi keskittyä muihin sille tärkeisiin asioihin kuten esimerkiksi Inkoolle elintärkeän meren hyvinvoinnin tukemiseen. Asiassa on WWF;n ja kunnan teknisen johdon kanssa käyty palaveria 4K projektin ( https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/kuormitus-kuriin/ ) tiimoilta, joka pyrkii estämään ravinteiden kulkeutumisen Inkoojoen kautta mereen rehevöittäen sitä. Asia edistyy nyt WWF:n ja Inkoojoen halkomien maa-alueiden omistajien kesken ja yhdistys seuraa asian edistymistä mielenkiinnolla tiiviisti.

Kysyin alussa, miten olemme onnistuneet säännöissä esitetyssä tavoitteessa ja voin vastata, että hyvin. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan on näiden asioiden lisäksi kirjattu osallistumiset kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin neuvontapöydän merkeissä. Inkoopäivä näistä päätapahtuma mutta myös perunapäivä ja joulumarkkinoilla yhdistyksen piste löytyy.

Nyt, kun mainitsin tuon perunapäivän niin ei pidä unohtaa perunakirjaa, joka on yhdistyksen tuella aikaan saatu ja nyt jo loppuun myyty. Iso kiitos kirjasta kuuluu sen tekijöille Camillalle ja Helenalle.

Tulevaisuudesta

Uutena asiana on ilo kertoa, että Fortumilta johtaja Antti Kaikkonen ja liiketoiminnan kehittäjä Kalle Schneider pyysivät tammikuun alussa tapaamista Pro Inkoon puheenjohtajiston kanssa. Tapaaminen pidettiin 7.1.2019 Delta-Cafessa lounaan merkeissä. Yhdessä Pro Inkoon varapuheenjohtaja Jochim Donnerin kanssa olimme kuulemassa hyviä uutisia.

Tapaamisessa Fortumilaiset kertoivat, että tulevat hakemaan kaavaan muutosta alueellaan Joddbölessä. Kaavassa alue voimalaitoksen vieressä kaavoitettaisiin teollisuusalueeksi, jonne Fortum pyrkii yhdessä kumppaneidensa kanssa löytämään nimekkään IT palvelinkeskustoimijan. Keskus olisi mittavan kokoinen ja toisi Inkooseen ison määrän työpaikkoja. Kyse ei olisi enää muutamasta kymmenestä työpaikasta vaan puhutaan kaikkiaan yli sadasta työpaikasta.

Lisäksi suunnitteilla on bioenergiavarasto, jossa tullaan varastoimaan biohaketta lämpövoimaloiden käyttöön. Fortum myös kehittää innovatiivisia keinoja käyttää biomassaa lämmön ja sähkön tuotannon lisäksi raaka-aineena mm biopohjaisiin muoveihin tai tekstiileihin. Mikäli Fortum päättää osallistua 2020 luvulla tällaiseen liiketoimintaan, tarjoaa Inkoo syväsatamineen yhden potentiaalisen sijaintipaikan biofraktiointilaitokselle. Kun varmisteltiin kysymyksillä haittatekijöitä sen suhteen niin ei hajuhaittoja tule siitä hakkeesta. Biofraktiointilaitoksen ja serveriasemien ollessa täysimääräisessä toiminnassa olisi työpaikkojen määrä jopa 500 henkeä sisältäen toiminnan lisäksi kiinteistönhoidon ja paljon muuta oheistoimintaa.
Rakennusaikana työllisyysvaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat. Tuulivoiman kasvattamisesta merialueelle Fortumilla ei ollut suunnitteilla.

Suunnitelmista tulee Fortum järjestämään kuluvan vuoden Helmi-/Maaliskuun aikana tiedotustilaisuuden asukkaille. Asiasta tiedottavat Fortumilaiset myöhemmin.

Mietittiin mitä tuo merkitsee Ruduksen toiminnan kannalta alueella. Nuo palvelimet, kun eivät kestä tärinää, joten uskon, että louhostoiminnalle ei näy edellytyksiä tuon Fortumin suunnitelman ja Balticconektorin kaasuputken läheisyydessä. Tietysti rakennusaikainen melu mahdollisesti aiheuttaa haittaa mutta se vähenee tai lähes loppuu toiminnan alkaessa. Aikataulullisesti mainitsivat Fortumin Antti Kaikkonen ja Kalle Schneider, että toiminta käynnistyisi 2023-2024. Rakentamisen pitäisi siis olla silloin ainakin ensimmäisten yksiköiden osalta valmis.
Ruduksen toiminta ei tule vielä pitkään aikaan loppumaan alueella mutta jos vastakkain on heidän muutamat työpaikat Fortumin satojen paikkojen kanssa niin ei mielestäni epäselvää kumman yrityksen toiminta Inkoolle eduksi ottaen lisäksi huomioon Fortumin tuomat verotulot kuntaan.
On myös huomattava, että Fortumin suunnitelmiin liittyy myös paljon maanrakennustöitä, joiden takia kalliota joudutaan louhimaan rakentamisen tarpeisiin.

Kun meneillä Inkoossa on Inkoonrantaprojekti, väylän kunnostusprojekti, laiturialueiden kunnostus, uusien venepaikkojen rakentaminen ja paljon muuta kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevaa kehitystä ja toimintaa niin kovin positiiviset ovat tulevaisuuden näkymät. Kunnassa on nyt positiivinen pöhinä päällä. Kiitos siitä kuuluu niin laajalle porukalle, että iso kiitos Pro Inkoon puolesta näin yhteisesti ja tsemppiä, jotta kaikki vireillä ja innovaatiotasolla olevat uudistukset saadaan vietyä päätökseen.

Näillä toiveikkailla ajatuksilla on ilo olla Pro Inkoon hallituksen puheenjohtajan ja toivon, että mahdollisimman moni tulee mukaan yhdistyksen toimintaan. Apua tarvitaan niin Ingarskillajoen perkuutalkoissa kuin tapahtumien järjestämisissä. Jos tunnet, että haluat olla mukana toiminnassa niin laita yhdistyksen postiin vinkkiä asiasta tai tule mukaan kevätkokoukseen päättämään ja tarinoimaan kanssamme.

Jos kiinnostuit Pro Inkoo ry:n toiminnasta niin käy kotisivuillamme täyttämässä liittymiskaavake. Jäsenkaavakkeen löydät täältä.

Näillä toiveikkailla ajatuksilla on ilo olla Pro Inkoon hallituksen puheenjohtajan ja toivon, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsenistä tulee mukaan aktiivitoimintaan. Apua tarvitaan niin Ingarskillajoen perkuutalkoissa kuin tapahtumien järjestämisissä. Jos tunnet, että haluat olla mukana toiminnassa niin laita yhdistyksen postiin vinkkiä asiasta tai tule mukaan kevätkokoukseen päättämään ja tarinoimaan kanssamme. Siitä olen iloinen, että olet Pro Inkoo ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen hallitus on päättänyt ensimmäisessä kokouksessaan, että tuodessasi uuden jäsenen kuluvan 2019 vuoden aikana saat oman jäsenmaksusi vuodelta 2020 hintaan nolla euroa. Kotisivujen jäseneksi lomakkeeseen on lisätty kohta suosittelija, johon kirjoittaa jäseneksi hakeva jäsenenä olevan nimen. Näin jäsensihteeri tietää kenen jäsenyys jatkuu veloituksetta.

Kaikkea hyvää sinulle

Jorma Viita
Pro Inkoo ry hallituksen puheenjohtaja

Facebooktwitter

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintakausi alkaa 1.1.2019

Ruduksen hanke Inkoossa
Yhdistys jatkaa neuvotteluja kolmikantaisesti Ruduksen ja Inkoon kunnan kanssa meluhäiriön poistamiseksi toimialueen lähistöstä.

Yhdistys ottaa kantaa kaavamuutos hakemukseen koskien louhinnan jatkamista uusille alueille.

Ingarskillajoki
Kutupaikkojen kunnostusta jatketaan vuoden 2019 aikana.

Kantatie 51
Yhdistys toimii yhteistyössä Inkoon kunnan kanssa kantatie 51 osalta.

Koirapuisto
Yhdistys osallistuu koirapuiston hoitoon sovittujen suunnitelmien mukaisesti.

Kulttuuri
Yhdistys pyrkii järjestämään muutaman kulttuuritapahtuman vuoden aikana.

WWF 4k vesiensuojeluhanke
Yhdistys antaa kaiken mahdollisen avun ja tuen WWF:n 4K-hankkeelle Inkoo- ja Siuntiojoen ravinnekuormien vähentämiseksi Itämereen.

Tapahtumat
Yhdistys osallistuu Heinäkuussa pidettäviin Inkoopäiviin infoteltalla.

Yhdistys osallistuu Syyskuussa Sadonkorjuumarkkinoihin (Perunapäivään) infoteltalla.

Yhdistys osallistuu Joulukuussa pidettävään joulumarkkinapäivään infoteltalla.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset.
Kevätkokous pidetään Huhtikuussa.

Syyskokous pidetään Loka-Marraskuussa

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan

Toimintakausi päättyy 31.12.2019

Facebooktwitter

TIEDOTE PRO INKOON JÄSENILLE VALITUKSESTA YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA

Pro Inkoo ry valitti Rudus Oy:n Joddbölen louhimon ympäristöluvasta ja Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt asiassa päätöksen 29.8.2018.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta Pro Inkoo Ry:n Inkoon kuntaan kohdistamat vaatimukset sekä pohjaveden pilaantumisesta korvausvelvollisen määräämistä koskevan vaatimuksen. Lisäksi hallinto-oikeus hylkäsi väitteen siitä, että asiaa käsitelleet virkamiehet olisivat olleet esteellisiä. Hallinto-oikeus myös hylkäsi yhdistyksen vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta.

Hallinto-oikeus muutti lupamääräyksen 2 seuraavalla tavalla (muutokset sinisellä): ”Louhintaa ja murskausta saa tehdä elo-kesäkuussa arkisin maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhät seuraavia toiminta-aikoja noudattaen:

  • Kiven murskausta klo 7.00-22.00
  • Kallion porausta klo 7.00-21.00
  • Kiviaineksen rikotusta klo 8.00-18.00
  • Räjäytyksiä klo 8.00-16.00

Oikeus totesi, ettei ympäristölupaa voi myöntää laajempana kuin mitä luvanhakija on hakenut, eli kun Rudus oli esittänyt lupa-anomuksessaan, että murskauslaitosten toiminta olisi ma-pe klo 6-22 ja porauksen ja rikotuksen osalta ma-pe klo 7-22, ei ympäristö- ja rakennuslautakunnan olisi pitänyt myöntää lupaa niin, että porausta ja rikotusta voisi harjoittaa klo 6-7 ja siksi oikeus muutti lupaa aamun kellonaikojen osalta.

Lisäksi oikeudellisessa arvioinnissa todettiin, että murskauksen, rikotuksen ja porauksen toiminta-aikoja on syytä lyhentää naapureille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ja siten oikeus vähensi myös ilta-ajasta rikotustoimintaa klo 8-18 välillä harjoitettavaksi. Myös viimeinen illan tunti rauhoitettiin oikeuden toimesta (klo 21-22 välinen aika), jolloin porausta ei saa harjoittaa

Yhdistys vaati, että louhimon lupa-aikaa olisi lyhennetty kolmeen vuoteen, mutta oikeus hylkäsi tämän vaatimuksen.

Facebooktwitter