Ingarskila å

Ingarskilaåns upprustning år 2020

År 2020 var redan det fjärde året i Pro Ingå/Pro Inkoo –föreningens projekt, där man rensade upp öringens lekplatser i Ingarskilaån. Talkoarbetarna inledde besöken vid ån i april med att söka upp lekbäddarna, varefter man följde upp förekomsten av nykläckta yngel. Förbättringsarbetena av grusfälten och byggandet av nya påbörjades i juni. Fram till september hölls 12 talkon, där 25 frivilliga arbetade i 507 timmar. Till de tidigare grusbäddarna tillförde man grus och stenar för att binda gruset och justera flödet. I de nya grusbäddarnas bottnar  placerades stenar och grus av 3-8 centimeters grovlek för att reglera bottenprofil och flödeshastighet. Vid talkona användes sammanlagt 180 ton stenmaterial. Under fem dagar hjälpte två traktorer till med transporten av stenmaterialet. På flera områden hade man nytta av maskinell transport av stenmaterialet.

Stjälpning av stenmaterialet från åvallen till lekgrusbädden.

Vid två talkon deltog Henrik Kettunen med att räkna nykläckta yngel, ge instruktioner för grusbäddarnas profiler och med att mäta åfårans lutning. Man hittade märkbart rikligare mängder nykläckta yngel än i tidigare års beräkningar. I talkona deltog också Naturresursetsinstiutet med sitt intressanta elektriska mätningsfiske i testområdena, under ledning av Ari Sauri, såsom han har gjort i åratal vid denna å. Nu vid fisket hittades också märkbart flera ett- och tvååriga öringsyngel (stirr) än under tidigare år.

Förutom renoveringstalkon hölls tre andra talkon, där man räknade nykläckta öringsyngel, följde honfiskarnas lek och uppskattade lekgroparnas antal.

Många frivilliga gjorde dessutom flera dagars självständiga observationer av yngel-, lekfiskar- och lekbäddar. Fyra personer bekantade sig med nya lämpliga åområden för nästa års renoveringsprogram.

Efter lektiden försökte vi vid flera tillfällen räkna lekbäddar i olika områden av ån, men till och med i lilla Kocksbybäcken hindrade översvämning och vattnets grumlighet oss att göra noggrannare antalsbedömning. Norr om Kopparnäsvägen konstaterades i varje fall över 20 gropar, som antagligen delvis var gjorda av flera än ett lekpar. Vi väntar oss att vattensituationen under vintern gör det möjligt att utföra noggrannare observationer.

Söndag den 1.11.2020, anordnade Pro Ingås öringsprojekt i Ingarskila å ett tillfälle för allmänheten att i Kocksbybäcken följa  vandringsöringens lek. På plats fanns 15 personer, varav många inte tidigare hade sett öringarnas lek. Så fiskarnas häftiga beteende bjöd på intressanta skådespel både för vuxna och barn. För oss, som hade jobbat otaliga veckoslut för att sätta i ordning detta års gropar, värmde detta evenemang. Det gav ny inspiration att planera för nästa sommars upprensning av nya åavsnitt.

Öringarnas lek

Trots att vattnet fortfarande var högt och grumligt, syntes 50-70 cm stora han- och honfiskar tillsammans lägga rom och mjölke i lekgroparna. I några gropar kunde man se t o m två lekande par. Lekfiskarna hade infunnit sig några dagar innan översvämningarna uppstod. Lekfiskarna agerar ytterst snabbt, så leken pågår bara i kring tio dagar. Redan efter tio dagar har de lekande öringarna återvänt till havet.

I slutet av talkona hölls möte för utbildning och genomgång av årets slutresultat.

Där konstaterades, att hitintills har åtgärderna år efter år visat på ökning av öringsstammen. Detta sporrar oss att fortsätta och utöka projektet till nya åavsnitt. Under året avser vi att förstora tidigare grusbäddar och bygga nya i fyra avsnitt av ån.

Projektet finns på våra egna Facebooksidor under namnet: Upprustning av Ingarskila å. Dit lägger vi då och då uppdateringar, bilder och videor om vad som händer i projektet. I Etelä-Uusimaa –bladet och Kirkkonummen sanomat har publicerats många artiklar om projektets framskridande. I somras deltog YLE:s redaktör Sami Kiiski i talkon och gjorde en intervju om projektet, som sändes i två av ”Metsäradion”s program.

Facebooktwitter