Stamväg 51 belysningsprojekt ”Route 51”

Vi kunde i tidningen läsa ett utlåtande av riksdagsledamöt Johan Kvarnström, att det bidrag på 0,5 miljoner som getts för att beslysa Stamväg 51 öronmärkts för Raseborg och att Ingåavsnittet skulle förbli mörkt. Detta har väkt ont blod och starkt upprört dem som arbetat för utvecklingen av 51:an och inom Pro Ingå`s styrelse. Likaså bland de Ingåbor som ständigt pendlar på det mörka vägavsnittet Sjundeå korsning – Ingå.

Pro Ingå öppnade 2017 ett projekt för att få Stamväg 51 belyst. Avisikten var att stöda kommunen i dess strävanden med att ta fram argument och statistik samt att öppna dörrar. Ingå´s kommundirektör Robert Nyman och kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström tag i ärendet med stor energi . Flera möten följde bl.a. på Farledsverket. Jochim Donner var i detta skede med.

Hela tanken hoppade ett steg framåt då kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande innoverade projektet Route 51. Stamvägen skulle bli intelligent. Med fanns utvecklade digitala varningssystem för älg och hjort. Hela idén var att förbättra trafiksäkerheten genom att  belysa vägen. Antalet fordon per dygn är stort på avsnittet Sjundeå korsning – Ingå djuphamnsväg. De mörka korsningarnas antal är även det stort. Och vägavsnittet är ett av Finlands farligaste räknat med antalet hjort- och älgkrockar. I detta skede lämnade sig pro Ingå i bakgrunden då projektet började omfatta affärshemligheter.

Projetktet fick ytterligare fart då forskningsprogrammet Momentum intresserade sig för förutsättningarna att bygga en intelligent väg, och då dessa fanns så tog Business Finland över och finansierar ett projekt i vilket Statens forskningscentral ”springer ihop” intresserade forskningsinstitutioner och företag.

Den nu utlovade 0,5 miljonen räcker till för att belysa bara en tredje del av Stamväg 51. Dvs. för det mest trafikerade avsnittet, från Sjundeå korsning till Ingå djuphamnsvägen. Samma vägavsnitt är ett av Finlands farligaste i viltkrockar. Och på avsnittet finns många många korsningar där grupperingsfiler saknas.

Ytterligare information om trafikmängder mm. finner du på hemsidan http://www.proinga.fi/stamvag-51/ och välj projekt samt Stamväg 51.

Ja, inte känns det förnuftigt att man börjar belysa det vägavsnitt där trafikmängden är minst. I investeringar borde man nog alltid ha förbättrandet av trafiksäkerheten först. Pro Ingå´s styrelse hoppas, att de som gör politiska beslut om hur budgetpengarna skall styras lyssnar på de sakkunniga i Trafikledesverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen. och gör besluten enligt deras syn på saken.

Också Route 51 projektet behöver beslysningsstolparna för sin teknologi. Route 51 -projektet skulle vara till stor nytta för alla som bor i området och föra med sig ökad bussiness i Västnyland, Raseborg och Hangö.

Pro Ingå försöker på alla sätt hjälpa ledningen i Ingå kommun i deras arbete. Därför hoppas vi att möjligast många av er kontaktar beslutsfattare och bekanta och för vidare denna information.  I nyckelposition är ni kommunstyrelsensa och fullmäktiges representanter i att ni för vidare ärendet till era partiers nationella ledning.

Pro Ingå är, såsom vi definierat vår ideologi, en politiskt opartisk förening, och som sådan vill vi fortsätta.

Jorma Viita

Pro Ingå rf

Facebooktwitter

Sparbanksstiftelsen i Ingå donerar stort till Muminlekpark och motionstrappor i Ingå centrum

Barnen i Ingå kommer att få ta steget in i Tove Janssons värld i sommar då en ny lekpark tar form invid biblioteket. Detta dragplåster för barnfamiljer är en storsatsning av kommunen som möjliggörs tack vare ett generöst bidrag på 75 000 euro från Sparbanksstiftelsen i Ingå.

Grönområdet invid kommungården och biblioteket i centrum av Ingå kommer att genomgå en förvandling till sagovärld till sommaren. I slutet av juni ska där stå en splitterny lekpark där landmärket är ett sju meter högt Muminhus i tre våningar. Tillsvidare finns bara en motsvarande lekpark i Finland, den är belägen i Kotka.

Lekparken är ett unikt samarbete mellan kommunen och Sparbanksstiftelsen i Ingå som vanligtvis beviljar bidrag till ideella föreningar.

– Vi har tidigare undvikit att delta i skatteuppbärande, till exempel kommunens eller församlingens, verksamhet. Men kommunerna har det inte så gott. Det finns mycket som inte går att förverkliga utan stöd utifrån.

Det säger Monica Baarman-Henriksson är ombudsman för Sparbanksstiftelsen i Ingå.

– Det har varit ett exceptionellt år. Vi har för första gången fått mindre avkastning än vad vi delar ut. Men vi förutsåg detta redan i mars och budgeterade för normal utdelning med motiveringen att vi  under många år försökt och lyckats gardera oss för sämre tider.

I år delar stiftelsen ut 305 160 euro totalt. Av detta går 75 000 euro till kommunens nya lekpark och 33 000 till motionstrapporna som Pro Ingå förverkligar. Detta motsvarar nästan 35 procent av den totala summan som delas ut i år. Även övriga bidrag, som tillfaller närmare 40 olika föreningar med koppling till Ingå, offentliggörs i dag.

Men tiden var mogen för detta. För ett par år sedan bad man de förtroendevalda i sparbanksstiftelsens högsta organ, delegationen, att komma med idéer och önskemål om vad stiftelsen kunde bidra med.

– Då kom det önskemål om pigga upp miljön mitt i byn, att sätta Ingå på kartan och att inspirera till motion och rörelse. Detta är förenligt både med lekparken och med motionstrappan, säger Baarman-Henriksson.

– Samarbete är glädjande just nu i annars dystra tider. Man kan se det som en julklapp till Ingåborna; en inspirerande plats mitt i centrum som också lockar nya besökare till Ingå. Vi är glada att ge bidrag till nånting som blir bestående. Med detta kanske vi lever upp till upp till kommunens slogan ”Glad i Ingå”, avslutar hon.

Sparbanksstiftelsens beslut att bidra till byggandet av motionstrappan uppför Prästgårdsberget ger föreningen Pro Ingå en utmärkt ekonomisk grundplåt och är direkt avgörande för det, att man kan sikta på byggstart redan nästa vår i april-maj.

Trappan är planerad och inritad i terrängen med start nära Galleria Karajia och alla behövliga tillstånd finns. Intresset har varit stort för en motionstrappa riktad till alla åldersgrupper och för att uppliva Ingå centrum och möjliggöra tillgång till terrängen uppe på Prästgårdsberget.

-Då en del av finansieringen ännu fattas hoppas vi innerligt att vi i och med detta stöd stampar i gång en våg av intresse bland företagen i Ingå att också vara med för att få motionstrappan byggd i allas vårt Glada Ingå, säger Pro Ingås vice ordförande Jochim Donner.

Donner lovar att alla samarbetspartners kommer att få synlighet på många sätt. Inte minst på en tavla där trappan börjar och på trappsteg samt på de två vågräta terrasserna.

På kommunen är man oerhört glad och tacksam för det arbete och för den generösa utdelningen som stiftelsen gör.

– Vi hade beslutat att inrätta en lekpark i centrum, men genom detta understöd kommer satsningen att bli något utöver det vanliga. Kommunen kommer att få extra trevlig plats för våra yngsta, samtidigt som parken kommer att bidra till byns dragningskraft som utflyktsmål. Att stiftelsen dessutom stöder projektet med motionstrapporna gör att de flesta kommuninvånare kommer att beröras av årets utdelning. Ett ödmjukt tack till Sparbanksstiftelsen i Ingå!, säger kommundirektör Robert Nyman.

Tilläggsuppgifter:

Monica Baarman-Henriksson, ombudsman, Sparbanksstiftelsen i Ingå, monica.baarman-henriksson@niemico.fi, 040 502 6852

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå kommun, robert.nyman@inga.fi, 040 149 3762

Jochim Donner, vice ordförande, Pro Ingå, jochim.donner@yahoo.fi, +358 400 416572

Facebooktwitter

Medlemsbrev hösten 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Ingarskilaån

Efter våren har det varit ganska svårt att ha en aktiv verksamheti föreningen, men man kan inte påstå, att vi har varit lata i sommar. Seppo Kolehmainen har som tidigare organiserat talkoarbeten vid Ingarskilaån nästan varje veckoslut. Knappa tio personer har deltagit nästan alla gånger, men ännu finns det plats för flera spadar, räfsor och ämbar.

Motionstrappan

Med motionstrappans planering  har vi också kommit vidare. Ett tioårigt hyresavtal  med församlingen görs om användningen av markområdet. En nominell hyra på 200 € för hela tiden är överenskommen. Efter tio år har församlingen lovat att förnya avtalet för följande tio år. Åtgärdstillstånd har också den 3.9.2020 getts för byggandet av trappan och nu hanteras finansieringsansökningar för projektet. Sålunda framskrider saken och vi hoppas, att trappan är i fullt bruk nästa år vid den här tiden .

Rudus Joddböle

Jorma Viita frågade miljöchefen och planläggningschefen i vilket skede kommunen är angående behandlingen av  Rudus miljölov och detaljplaneändring. Elina Römansom ansvarar för miljöfrågor, svarade angående båda fallen, att ingenting är beslutat i det avseendet, utan Rudus gör nu en presentationuppföljare grundad på inkomna åsikter. Även Pro Ingå uttalade sig i saken. Utlåtandet kan man läsa på våra hemsidor under rubriken Utlåtanden.

Om lov för stenbrytning i Grävlingsberget godkänns, kommer det att störa invånarna längs Fagerviksvägen och Västerbrinkens invånare verkligen mycket och länge. Vi hoppas innerligt, att beslutet i första hand beaktar invånarnas boendetrivsel och att man fattar ett negtivt beslut. Vi befarar att stenbrytningen i  någon form  ändå kommer att godkännas, trots beslutsfattarnas människovänliga inställning. Tyvärr finns risken att saken blir ett politiskt kommunalvalstema. Tiden visar och beslutsfattarna bestämmer. Nu finns emellertid en gnutta hopp om att stenbrytningen avslutas i och med att hamnområdet färdigställs och att stenbrytningen därefter upphöri  området i slutet av 2021.

Stadgeenliga möten

Pro Ingås styrelse har inte kunnat sammankalla till ett vårmöte för att ge räkenskaps- och ansvarsfrihet för styrelsen 2019. Beslutet är att vi håller både vårmöte och höstmöte på samma gång, så att man begränsar mötena till ett tillfälle. Först hålls ett möte med ekonomiska rapporter och genast därefter höststmötet där man väljer styrelse för år 2021. Möteskallelse bifogad.

Kom med i verksamheten

Anmäl  intresse till Pro Ingås styrelse t ex via E-post info@proinga.fi, så får Du gärna vara med och besluta om föreningens ärenden. Styrelsens nuvarande medlemsantal är minimalt, för att vi ska kunna verka effektivt. Vi behöver några nya aktiva medlemmar. Som du säkert har märkt, så gör vi mycket mera än att förhindra olägenheter från Joddböle. Nya idéer är alltid välkomna. Vi har också direkt kontakt med Ingås beslutsfattare och tjänstemän, så  påverkningsmöjligheterna är bättre än för enskilda invånare eller stugägare.

Verksamhetsprincip

Som föreningens stadgar föreskriverär vi inte politiskt partibundna och vi är en tvåspråkig förening. Vårt mål är inte att göra vinst med vår verksamhet, men verksamheten kräver finansiering. Medlemsavgiften, som är anspråkslöst 10 €, bekostarbanktjänster, hemsidornas underhåll och anskaffning av verktyg och tillbehör/underhåll. Till projekten anhåller vi om bidrag projektvis.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordföran

Facebooktwitter

Medlemsbrev 2 våren 2020

Bästa Pro Ingå medlemmar!

Du gissar säkert att mitt ärende gäller hur korona virusetförorsakarändringar i vår verksamhet. Vårens allmänna möte var planerat att hållas i april och allt är förberett för detta, men mötesförbudet flyttar detta möte tillokänd framtid.Då den säkert blir av någon dag, så skickar vi i god tid en kallelse. Tills dess håller friska!

Under vintern och början av våren har Pro Ingås styrelse gjort flera uttalanden angående de föreslagna utkasten till Rudus anhållan om miljötillstånd och detaljplaneändring. Om de förverkligades skulle de ge Rudus lov att bryta sten i nya bergsområden kanske i tiotal år i framåt. Ifrågavarande lov-och detaljplaneändringar gällde först Grävlingsbergets bergområde och stenkrosstiderpåtio år. Uttalandet kan ni läsa på vår hemsida på finska under ”lausuntoja”.

STL informerade i slutet av mars om en investering värd 40miljoner på Ingå Shipingings område i Joddböle. Deras målsättning är att bygga en terminal för förnybart bränslei hamnområdet och en ny kaj för tankfartygen. Detta projekt torde betyda , att Rudus inte längre kan krossa sten från början av 2023 då dennanya investering borde vara klar.

Pro Ingås styrelse har vid vårt distansmöte den 18.3.2020 beslutat att sätta igång planeringen av konditionstrappor i Ingå. Vi har föreslagit platsen uppför berget bakom Galleria Karajas parkeringsplats. Inledningsvis har vi kommit överens med Ingå kommun, som har presenterat saken för församlingen som äger berget. Ingå församling har varit positivt inställd till att bygga konditionstrappor. Projektet förverkligas av Pro Ingå på samma sätt som hundparken år 2017. Tillsvidare har Pro Ingå avtalat om planeringsarbetetmed Nalle Grönberg. Sträckningen märks ut med snören som syns från Karajas parkeringsplats.

Pro Ingås styrelse önskar er hälsa och en trevlig vår. Vi återkommer då detta virus lättar påsitt grepp om jordklotet.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Styrelsens ordförande

Facebooktwitter

Eftermiddagskaffe i Ingå bibliotek den 29.2.2020 kl 14

I Ingå är Seppo Kolehmainen kanske mest känd för sitt engagemang i Pro Ingå och för öringen i Ingarskila å. Men Seppo har ett förflutet på spännande uppdrag ute i världen.
På eftermiddagskaffet i biblioteket den 29.2 kl. 14.00 berättar Ingåbon Seppo Kolehmainen om stormakternas kärnvapenprov under kalla kriget och om hur dessa förorenat stora delar av världen. Förutom atombomberna har fyra kärnkraftsolyckor spritt radioaktivitet på olika håll.

– Föroreningarna av kärnvapenproven har ännu kvar 20 procent av radioaktiviteten på grund av de långlivade isotoperna, säger Seppo.

Seppo deltog på 1960-talet i Helsingfors Universitets projekt i vilket man undersökte radiocesiumhalten bland samer och deras renar. Han förrättade också nationella undersökningar om radioaktiviteten i fiskar.
År 1967 tog sig Seppo från Lappland till USA och till atomforskningscentret Oak Ridge i Tennessee, där han fortsatte sina studier. Efter att ha disputerat till doktor 1969 arbetade han på den marinbiologiska avdelningen på Puerto Rico Nuclear Center  i Mayaguez. Där undersökte han vilken verkan kondensvattnet från kraftverk hade på mangroveväxtligheten och deltog i planeringen av miljöundersökningarna inför en kärnkraftverksetablering.
Åren 1972-74 deltog han i en expedition som seglade till Marshallöarna för att undersöka föroreningar från kärnvapenprov. Kolehmainen var baserad i Sydamerika från 1969-75 och hann under tiden vistas sex veckor i ett undervattenslaboratorium.
Efter tiden i Sydamerika gjorde han en finländsk kollega sällskap i Holland för att utveckla kommersiella produkter av bioluminiscensprocesser. Man utvecklade bland annat snabba mätinstrument för bakteriehalten i urin.
Under åren fram till pensionen arbetade Seppo inom livsmedelsindustrin med bland annat svampodling och framställning av löjrom.
År 2009 började Seppo bygga ett hus i Fagervik i Ingå tillsammans med sin fru. Paret flyttade in 2010. Seppo fastnade för Ingå efter att ha brukat besöka orten för flugfiske. Lagom till 10-årsjubileet kommer Seppo att berätta om sina äventyr ute i världen. Detta ska du inte missa!
Facebooktwitter

Värnandet om väderkvarnar värmer Kirsti Horn – nu sätter hon Ingås kvarn på kartan

Arkitekt Kirsti Horn besöker Ingå biblioteks eftermiddagskaffe lördagen den 25.1 kl. 14. Hon har forskat i väderkvarnar.

– Jag kommer att prata om väderkvarnen i Ingå och om hur den har fungerat. Jag kommer att berätta hur den förhåller sig till de övriga kvarnarna i Nyland och hur de i sin tur förhåller sig till de övriga finländska kvarnarna samt vidare hur dessa förhåller sig till kvarnarna i grannländerna och övriga Europa.

Det hela började med ett projekt mellan Estland, Sverige och Finland som Horn höll i trådarna för i egenskap av lektor vid yrkeshögskolan Novia. Det visade sig då att det fanns väldigt knapphändigt med information om väderkvarnarna i Finland. Horn började ta reda på mer om kvarnarna och har med åren skapat en imponerande trespråkig informationsbank på nätet.

– Det finns över 700 väderkvarnar i Finland. Av dem är cirka 200 på Åland och 140 i Egentliga Finland. Resten av dem är utspridda över övriga delar av landet, säger Horn.

Här kan man läsa mer om Kirsti Horns forskning: vanhattuulimyllyt.fi, gamlavaderkvarnar.fi, historicwindmills.fi

Facebooktwitter

Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget

Rudus har anhållit om detaljplanändring för Grävlingsberget, som Rudus äger. De har bett om tillstånd att få bryta sten för försäljning till Estland. Detta bergsområde ligger nästan inom synhåll från det närliggande fasta bosättningsområdet vid Fagerviksvägen. Om ett tillstånd möjligen ges, kommer oljud och damm att vara mycket störande i åratal.

Oljudet från det nuvarande stenkrossandet stör redan nu invånarna i bostadsområdena Västersvängen och Västerbrinken i Ingå Västerkulla. Från Grävlingsberget dit skulle det vara 2 kilometer och från Fagerviksvägens bostadsområde endast 700 m. Mellan dessa områden finns inte kuperad terräng och inte heller skog som naturligt ljudhinder. Om tillstånd ges kommer invånarna i närheten av stenbrottsområdet inte längre kunna t ex njuta av fågelsång på sina tomter då det kontinuerliga oljudet av stenhack- och krossande överröstar.

Man kan bara föreställa sig vilka konsekvenser ett eventuellt tillstånd skulle få för Fortums planer att skapa en dataservicecentral, som om den förverkligas, kunde ge hundratals arbetsplatser, både fasta och tillfälliga under byggnadsskedet.

Facebooktwitter

Ingå byggnads- och miljönämnds beslut stred mot miljötillståndet

Ingå byggnads- och miljönämnd beslöt 12.04.2016 att ge Rudus tillstånd att förlänga stenkrosstiderna i Joddböle med en timme på morgonen och en timme på kvällen.  Brytning och krossning har på grund av detta tvärtemot miljölovet skett från augusti till juni under vardagar enligt följande verksamhetstider:

Stenkrossning  kl 6.00–22.00

Bergsborrning kl 6.00–22.00

Knackning av stenmaterial kl 6.00–22.00

Sprängningar kl 8.00–16.00

Pro Ingå överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol, som noterade ärendet och nekade fortsättningen dessa arbetstider. Rudus överklagade beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen, som efter att ha hört parterna beslöt, att inte bevilja Rudus besvärsrätt. Följande tider skall hållas enligt Vasa Förvaltningsdomstols beslut 18/0312/1.

Stenkrossning kl 7-22

Bergsborrning kl 7-21,

Knackning av stenmaterial  kl 8-18

Sprängningar kl 8-16.

Facebooktwitter

Styrelseordförandes rapport

Rudus i Joddböle

Pro Ingå rf Pro Inkoo ry grundades för behovet att försvara Ingås invånare och fritidsboendes hemfrid och boendemiljöer mot det oljud och stendam som stenkrossningen förorsakar. Föreningen är inte politiskt bunden och driver ingen individuell operatörs intresse utan agerar för invånarnas bästa, med mottot för Ingåborna och Ingå.

Föreningen har efter grundandet varit i nära kontakt med arbetsledningen hos Rudus, som bryter sten i Joddböle och med Ingå kommuns tjänstemän för att framhäva problemen med oljudet som det kontinuerliga brytandet, krossandet och stenhackandet förorsakar omgivningens invånare.

Denna verksamhet har emellertid inte lett till önskvärt resultat. T o m Ingå Byggnads- och miljönämnd har med sina beslut dragit mattan under invånarnas fötter genom att fatta beslut om förlängda stenkrosstider tvärtemot miljölovet. Ingås dåvarande miljöchef Patrik Skult framförde avvikande åsikt till protokollet. Vasa förvaltningsdomstol fastställde att saken verkligen bröt mot miljöbeslutets villkor och motsatte sig förlängningen, men Rudus som överklagade saken i högsta rättsinstans, fick fortsätta med förlängda tider så länge tills denna rättsinstans fattar beslut i saken. Beslutet kan dröja i åratal och under hela den tiden fortsätter störningarna under förlängda tider.

Föreningens styrelserepresentanter har i år träffat Rudus representanter vid tre tillfällen och diskuterat problemen i god anda. Ändå har förhållandena just inte alls förbättrats. Oljud och damm har fortsättningsvis stört och krossverksamheten i västra stenbrottets berg har märkbart ökat olägenheterna för de nya bosättningarna mot västsluttningen. Vi har föreslagit ljudhinder, som Ingåföretaget Termonova tillverkar och också föreslagit stora tält över krossarna, men förslagen har nonchalerats. Sådana ljudhinder har emellertid setts på andra stenkrossfält, t ex i Kägeluddens tunnelbygge. Under senaste möte fick vi ett halvt löfte, om att man kunde försöka att täcka krossen med tält. Om det förverkligas får man väl se.

Rudus planer är nu att flytta krossandet norrut bredvid torvmossen som ägs av Fortum till Sjömansbergets bergsområde. Om detta sker ligger sen stenkrossområdet ca en kilometer från bosättningen vid Fagerviksvägen. Längs vägen i den riktningen finns inga naturliga ljud och dammhinder. Efter det kommer boendet att bli, om nu inte helt omöjligt men nog kräva hörselskydd. Dessutom då rådande vindriktning blåser från havet norrut kommer stendamm att riskera invånarnas hälsa.

Det är sant, att ljudmätningarna inte överskrider för fast boende föreskrivna 55db:s styrka, men om dessa 55 db:s oljud hörs ständigt kl. 6.00-22.00 tär det på tålamodet och förorsakar hat gentemot verksamheten. Också om dessa tider skulle vara enligt miljölovet 7-21 är det att förstöra trivseln för bosättningen i närheten.

Det är även sant, att partikelvärdena inte överskrider de lagenliga mätningsvärdena, eftersom mätningspunkterna inte nödvändigtvis finns i den rådande vindens riktning. Dammet som sprids torde vara lika hälsovådligt som asbest. I slutet av sommaren följde jag från Skämmös strand med då det från Joddböle blåste ett tätt stendammsmoln mot norr. Jag skickade ett meddelande till miljöchefen Elina Röman, som ringde mig några timmar senare, då hon körde till Joddböle för att se vad det var fråga om. Hon berättade att luften var tjock av damm i området och att hon varit i kontakt med Rudus arbetsledning för att konstatera att verksamheten avbryts om inte dammet genast fås under kontroll med besprutning som nämndes i tillståndet. Under vårt ca 20 minuters samtal berättade hon att det till sist kom en brandbil till platsen som sprutade vatten på området. Då vi tog upp saken med Rudus på en palaver, berättade de att problemet berodde på en ny stenbrottslinje som inte ännu var utrustad med bevattningsapparatur. Detta stämde emellertid inte, för jag har ofta kört igenom området på väg till Fiskehamnen och där har alltid varit tätt med damm.

Byggen behöver sten och i Joddböle behövs stenbrott t ex till den IT-servercentral, som Fortum planerar. Om den blir verklighet skulle den hoppeligen ge hundratals arbetsplatser till Ingå. Till grundarbetet för ett bioenergilager behövs stenbrott. Och även Ingå Shipping behöver stenbrytning då de planerar att utvidga sin verksamhet. Men, är det motiverat att ha öppna stenbrott i närheten av bosättningen och havet, vars syfte bara är att ta ut stenmaterial för försäljning i Estland. Estland behöver stenmaterialet som de inte själva har, men även malm bryter man i gruvor, varför inte också sten.

Har fått kommentarer från olika håll, att hellre sten från Ingå, än från Norge till Estland. Jag funderar varför? Vad har Ingå och Finland för nytta? Ekonomiskt ingenting annat än att några människor får arbete och inte ens dessa är Ingåbor. Vi har ingenting emot Estland. Det att Rudus inte betalar bolagsskatt eftersom de är en del i ett internationellt CRH-bolag. Det är följden av regeringens slarv, som tillåter aggressivt skattesystem. Rudus är inte närmelsevis det enda bolaget i Finland som drar nytta av detta. Det här kan vi inte heller beskylla Rudus personal för.

Vi har fått åtskilliga oroliga frågor: att inte kan väl Rudus sprängningar och stenbrytande bli ett hinder för Fortums planer för en IT-servercentral i området. På Ingådagen och också potatisdagen diskuterades saken med många i Pro Ingå rf:s tält. Jag kunde inte svara annat än att ”få se hur det går”. Ingenting då inget annat är beslutat än att det finns fyra ansökningar om detaljplaneändring av vilka Fortums redan är upptagen till behandling. Ingås beslutsfattare har nu svåra beslut att fatta och vi i Pro Ingå rf hoppas uppriktigt, att de kan göra beslut till det bästa för Ingå och Ingåborna, så att det inte går som med kommunens olagliga miljötillstånd.

Jag konstaterade vid senaste träff med Rudus representanter, att vi ska vara tacksamma för att Rudus är orsaken till att Pro Ingå finns till. Som sagt föreningen grundades för att försvara Ingås invånares och fritidsboares hemfrid mot stenkrossandet. Tack vare det, har föreningen utökat sin verksamhet till mycket annat.

Ingarskilaån

Ingarskilaån har rensats under tre somrar. Seppo Kolehmainen som har lett och kommit med idéer för rensningen konstaterar, att öringsynglens antal i sommar har fördubblats jämfört med första sommarens beräkningar. Tack förtjänar Seppo och det gäng som ihärdigt har samlats under sommaren och hösten för att bygga grusbäddar. Stort tack till er!

Hundparken

Också i hundparken har verksamheten fortsatt och hundägarna har med talkoarbete hållit parken snygg. Pro Ingå avtalade i början av sommaren med Energy Dance Center om att stödja deras medlemmar med det att de under torraste perioden vattnade planteringarna och skötte om hundparken. Sammarbetet mellan föreningarna är en välkommen verksamhet, som alla vinner på. Vi tackar dansgruppen för hjälpen!

Kulttur i biblioteket

Olli Orama har kommit överens med biblioteket om en bokpresentation i slutet av november. Pro Ingå rf: s och Bibliotekets gemensamma tillställningar har haft paus i ett år. Men vi planerar att fortsätta med dem under vårterminen 2020. Orsaken till avbrottet har främst varit brist på aktiva arrangörer. Trots att föreningen har ca 130 betalande medlemmar, har endast styrelsens medlemmar som är 7 plus 2 reserver varit aktiva. Vi skulle gärna ha flera medlemmar med i verksamheten. Också styrelsen behöver nya människor med nya tankar och ideer. Vi tackar på förhand!

Kopparnäs

Antti Viljanen lämnade in ett bemötande angående utvecklingsplaneringen för Kopparnäs i Pro Ingå rf:s namn. (se den finska förlagan)

Det händer i Ingå

I Ingå kommer nu att fattas många beslut, som kommer att påverka kommunens image mycket under de följande fem åren. Ingåstrand och dess bostadsmässa, bryggområdena, farledsmuddringarna, Ingåport, Wilhelmsdals renovering, den nya skolbyggnaden och arbetsplatser på Fortums område i Joddböle. Det är märkbara ärenden för en liten kommuns framtid under en kort tid. Också för stamväg 51 finns stora förbättringsplaner där staten har gett en liten grundplåt på 60 000 € för förutredning av Route 51. Önskemålet är att äntligen få vägbelysning från Sjundeå till väg 25. Med spänning får man se fram emot och vid behov ta ställning till dessa och andra frågor.

Angående skolfrågorna har vi i styrelsen lämnat in ett initiativ, att vi önskar få även ett högstadium till Ingå. Ett högstadium, som skulle ha extra betoning på språk och IT- kunskap. Vi har också diskuterat saken med Ingå bildningschef Merja Olkinuora. (se den finska förlagan)

Info ges och tas emot

Från Pro Ingå rf:s styrelse försöker vi vara med vid alla tillfällen där man behandlar planer och förverkliganden i Ingå. Så gjorde vi också då kommunstyrelsens ordförande Henrik Wikström arrangerade en frågetimme tisdagen den 1.10.2019. I tre timmar svarade Henrik på frågor, som långt gällde de ärenden som jag just räknade upp. Han noterade också åsikter och idéer, för att hålla ett öga på dem i framtiden. Dessa tillfällen kommer han att ordna månadsvis och vi har all orsak att delta i dem. På så sätt kan vi vara delaktiga i att påverka Ingå och Ingåbornas välbefinnande. Vi kom också överens om att under detta år bjuda in honom för att diskutera med vår förenings styrelse om ärenden som berör Ingå. Dessa diskussioner ger i båda riktningarna en god överblick.

Jorma Viita
Pro Ingå rf Pro Inkoo ry
Föreningens ordförande

Facebooktwitter

Påverka tillståndet i vattendragen i Ingå!

Västra Nylands vatten och miljö rf  och Ingå kommun samlar via en kartbaserade förfrågan in uppgifter från allmänheten om vatten- och strandområdena i Ingå kommun. Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för vattenvårdens planering. Du kan svara på alla frågor eller bara på dem du vill. Du kan också återvända till förfrågan för att tillägga ytterligare uppgifter.

Förfrågan är öppen fram till den 30.8.2019.

Bland dem som svarat lottas ut tre st. 20 euros presentkort. För lottdragningen, lämna dina kontaktuppgifter på blanketten i slutet av förfrågan.

Mer information och länk till förfrågan här

Facebooktwitter