Från Ordförande

Hej!

Pro Ingå rf/Pro Inkoo ry har vid grundandet skrivit in följande i sina stadgar:

Föreningens mål är att verka för fast bosatta och fritidsboende invånare inom Ingå kommuns område, och att som föreningens och gemenskapens samarbetsorgan slå vakt om och främja rena levnadsförhållanden, Ingås maritima naturvärden, särprägel och kultur, samt en hållbar ekonomisk utveckling. Föreningens syfte är att uppmuntra invånarna i området till samverkan för att utveckla sin hemtrakt och utveckla samarbete med föreningens verksamhetsområdes beslutsfattare och tjänsteinnehavare.

Hur har vi lyckats med det?

Föreningen grundades 5.6.2014 och har nästa sommar efter bara 5 års  verksamhet fått mycket gjort och varit involverad i mångt och mycket.

Det största och synligaste som Pro Ingå har skapat och finansierat är naturligtvis hundparken invid Västerleden. Föreningen har åtagit sig att finansiera underhållet av parken under fem år varefter kommunen tar över skötseln. Hundparkens Facebookgrupp har över 160 medlemmar, så man kan anta att denna park är i flitig användning om man tar i beaktande, att knappast alla användare  är med i Facebookgruppen.

I lokalpressen har ni fått läsa, att föreningen under några somrar, med donationsmedel kunnat rensa Ingarskila å för öringens del, så att den öringsart som bara förekommer i Ingå åter har tagit sig upp för att fortsätta föröka sig. Arbetet fortsätter inkommande sommar och förhoppningsvis fortsätter det ännu i framtiden. Övergödningen upphör inte fast ån rensas.

Föreningen har haft samarbete med verksamhetsområdets beslutsfattare och tjänsteinnehavare angående stamväg 51. Man har informerat beslutsfattarna om oron över den obelysta vägen och dess bristfälliga anslutningar. Man har också varit bekymrad över de många krockarna orsakade av den täta hjortpopulationen. Föreningen har fört fram krav på att viltstängsel sätts upp vid viltets övergångsställen i området. Också elektroniska igenkännare torde finnas att få, som varnar om hjort eller älg finns i närheten av vägen. Det finns redan bra erfarenheter av dessa. Viktigaste kravet är att få vägbelysning.

När det gäller kulturen har föreningen varit aktiv. Tillsammans med biblioteket har under de bästa åren arrangerats närmare tio evenemang. I biblioteket har det som bäst varit proppfullt. Så Ingåbornas intresse för litteratur och konst i centrum är stort och behovet av evenemang är uppenbart. Vi fortsätter således med detta samarbete med biblioteket.

Föreningen har lyckats skapa ett nära samspråk med Rudus angående Joddböle stenbrott. I treparts palavrar med Rudus/kommunen/Pro Ingå har har man kommit överrens om åtgärder som hindrar att ljudet från stenbrytningen sprider sig till invånarnas boendemiljö i närområdet. Detta är en orsak till att föreningen från början grundades. Nu med dessa regelbundna möten får man rapporter från båda håll om förändringar som äger rum i stenbrottsområdet.

Därmed kan föreningen koncentrera sig på andra viktiga saker som t ex att stödja den för Ingå livsviktiga havsmiljöns välbefinnande. I det ärendet har WWF;s och kommunens ledning haft palavrar med projektet 4K:s (https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/kuormitus-kuriin/) team, som strävar till att  förhindra att näringsämnen sprids via Ingå å ut i havet och där förorsakar övergödning.  Ärendet framskrider nu mellan WWF och markägarna längs Ingå å och föreningen följer med utvecklingen med stort intresse.

Vi frågade i början hur vi har lyckats med målsättningarna i stadgarna och kan svara, bra. I det gångna årets verksamhetsplan har man förutom dessa ärenden kunnat notera deltagande i kommunens evenemang i form av i informationsbord. Ingådagen var huvudevenemanget men också  på potatisdagen och julmarknaden har föreningen, haft sitt informationstält.

Då jag här nämnde potatisdagen får man inte glömma potatisboken, som har producerats med hjälp av föreningen och nu redan är slutsåld. Här ett stort tack till Camilla och Helena.

Om framtiden

Som en ny sak har vi glädjen att berätta, att strategichefen Antti Kaikkonen från Fortum och verksamhetsutvecklaren Kalle Schneider bad om en träff med Pro Ingås ordförande i början av januari. Mötet hölls den 7.1.2019  i Delta-Café i form av lunch. Tillsammans med Pro Ingås viceordförande Jochim Donner fick vi höra goda nyheter.

Under mötet berättade Fortumrepresentanterna, att man kommer att anhålla om en ändrad planläggning för sitt område i Joddböle. I planen ingår planläggning av området intill kraftverket som industriområde dit Fortum strävar till att med sina samarbetspartners hitta en namnkunnig IT  Servercentraloperatör. Centralen skulle vara av omfattande storlek och verkligen hämta ett stort antal arbetsplatser till Ingå. Det är inte frågan om några  tiotal arbetsplatser utan vi talar om allt som allt mer än hundra arbetsplatser.

Dessutom är ett bioenergilager under planering vari man kommer att lagra biomassa, flis och pellets, för användning i värmekraftverk i Esbo.  Fortum utvecklar också innovativa metoder för att använda biomassa till annat än värme och elproduktion, såsom råvara till bland annat biobaserad plast eller till textiler. Ifall Fortum beslutar att gå in för en sådan affärsverksamhet under 2020-talet, erbjuder Ingå djuphamn en potentiell placeringsort för en biofraktioneringsanläggning. Då vi framställde frågor om negativa faktorer därmed så förekommer det inte luktproblem från denna biomassa. Då biofraktioneringsanläggningen och servercentralen är i fullskalig verksamhet skulle arbetsplatsernas antal t o m röra sig om 500 personer inklusive medföljande fastighetsförvaltning och mycken annan perifer verksamhet. Under byggnadsskedet skulle inverkan på sysselsättningen vara betydligt större. Fortum har inga planer på att utöka vindkraften i havsområdet.

Angående dessa planer kommer Fortum att arrangera ett informationstillfälle för invånarna i februari/mars detta år. Om detta informerar Fortum senare.

Man funderade på hur dessa planer kan inverka på Rudus verksamhet i området. Servrar tål inte skakningar, så jag tror, inte att det finns förutsättningar för krossverksamheten i Fortums planer eller i närheten av Baltic connectors gasrör. Naturligtvis förorsakar ljudet under byggnadsskedet olägenheter men det minskar eller upphör nästan helt då verksamheten startar.  Tidsmässigt nämnde Fortums Antti Kaikkonen och Kalle Schneider, att verksamheten skulle börja 2023-2024. Byggnationen borde då åtminstone vara klar vad den första enheten beträffar.

Rudus verksamhet kommer inte ännu på länge att avslutas på området men om deras några arbetsplatser jämförs med Fortums hundratals platser, så är det inte vad jag förstår oklart vilketdera företags verksamhet som är fördelaktigare för Ingå. Fortum hämtar dessutom skatteinkomster till kommunen.

Noteras kan också, att i Fortums planer ingår även markbyggnadsarbete, vilket gör att man hamnar att krossa berg för byggnationernas behov.

Vi har i Ingå på gång Ingå Strand -projektet, muddring av farleden och fördjupandet av hamnen, likaså av farleden vässter och österut, bryggrenovering, iståndsättning av nya båtplatser och mycket annat för att främja kommuninvånarnas och fritidsbefolkningens välmående. Och trivseln stöder utvecklingen och verksamheten, så framtidsutsikterna är mycket positiva. Kommunen har nu fart på. Tack vare att dit hör ett så stort gäng, ett stort tack för Pro Ingås del för detta gemensamma kämpande så att alla förnyelser, aktuella och på hög innovationsnivå uppfylls framgångsrikt.

Med dessa förhoppningsfulla tankar är det ett nöje att vara Pro Ingås styrelseordförande och jag hoppas, att så många som möjligt av föreningens medlemmar kommer med i verksamheten. Hjälp behövs med såväl rensningen av Ingarskila å som med att arrangera evenemang. Om du känner, att du vill vara med  i verksamheten så sätt in en vink i föreningens postlåda eller kom med på vårmötet för att besluta och språka med oss.

Föreningens styrelse har vid årets första möte beslutat, att om du skaffar en ny medlem under innevarande år 2019 får du din egen medlemsavgift år 2020 till noll euro. I formuläret för medlemsansökan har det tillagts ett fält där den sökanden kan fylla i ”rekommenderarens” namn. På detta sätt får medlemssekreteraren veta vems medlemskap som fortsätter utan avgift.

Allt gott till Dig

Jorma Viita

Pro Ingå rf Styrelseordförande

Facebooktwitter

Föreningens verksamhetsplan för år 2019

Verksamhetsåret börjar 1.1.2019

Rudus projekt i Ingå
Föreningen fortsätter trepartsförhandlingarna med Rudus och Ingå kommun för att få bort bullerstörningarna i närheten av verksamhetsområdet.

Föreningen tar ställning till anhållan om planändring för att få utvidga stenbrottsverksamheten till ett nytt område.

Ingarskilaån
Rensningen och upprustningen av öringens lekplatser fortsätter under år 2019.

Stamväg 51
Föreningen fungerar i samarbete med Ingå kommun angående stamväg 51.

Hundparken
Föreningen deltar i skötseln av hundparken enligt överenskommen plan. 

Kultur
Föreningen strävar till att arrangera några kulturevenemang under året.

WWF vattenskydd 4k projektet
Föreningen ger all möjlig hjälp och stöder WWF:s 4K-projekt för att minska näringsbelastningen från Ingå och Sjundeå åar till  Östersjön.

Evenemang
Föreningen deltar i Ingådagen i juli med att ställa upp med ett infotält.

Föreningen deltar i skördemarknaden (potatisdagen) i september med ett infotält.

Föreningen deltar i Julmarknaden i december med ett infotält.

Föreningens lagstadgade möten.

Vårmötet hålls i april.

Höstmötet hålls i oktober – november

Styrelsen sammanträder vid behov.

Verksamhetsåret avslutas  31.12.2019

Facebooktwitter

INFORMATION TILL PRO INGÅS MEDLEMMAR ANGÅENDE ÖVERKLAGANDE AV MILJÖLOV

Pro Ingå Rf överklagade miljötillståndet för Rudus Ab:s stenbrott i Joddböle och Vasa förvaltningsdomstol har fattat beslut i saken den 29.8.2018.

Förvaltningsdomstolen tar inte till behandling Pro Ingå Rf:s krav riktat till Ingå kommun och inte heller till krav på fastställande av ersättningsskyldig i händelse av förorening av grundvattnet. Dessutom förkastade Förvaltningsdomstolen påståendet, att tjänstemännen som behandlade miljötillståndet kunde tänkas vara jäviga. Förvaltningsdomstolen förkastade också föreningens krav på granskning av verksamheten.

Förvaltningsdomstolen ändrade tillståndet på två följande sätt (ändringar med blått): ”Stenbrott och krossning får utföras augusti-juni vardagar måndag till fredag förutom söckenhelger enligt följande verksamhetstider:

  • Krossning av sten kl 7.0022.00
  • Borrning i berg kl 7.00-21.00
  • Sönderhackning av sten kl 8.00-18.00
  • Sprängningar kl 8.00-16.00

Domstolen konstaterade, att miljötillstånd inte kan ges för längre tid än vad som nämnts i ansökan, dvs då Rudus ansökte om tillstånd, för krossanläggningens verksamhet må-fre kl 6-22 och för borrning och stenhackning må-fre kl 7-22, skulle Byggnads- och miljönämnden inte ha fått bevilja tillståndet så, att borrning och stenhackning fick pågå klo 6-7. Därför ändrade domstolen tillståndet vad gäller morgontiderna.

Dessutom  konstaterades i rättens bedömning, att det finns orsak att förkorta verksamhetstiderna för krossning, hackning av sten och borrning, för att minska på det som förorsakar olägenheter för grannarna. Sålunda begränsades också rätten att idka stenhackningsverksamhet under kvällstid till kl 8-18 . Även kvällens sista timme fredades från rätt till verksamhet (mellan kl 21-22), då borrning inte får förekomma.

Föreningen insisterade på, att tillståndstiden för stenbrottet skulle förkortas till 3 år, men domstolen förkastade detta krav.  

Facebooktwitter