Stamväg 51

Varför är det viktigt att få belysning till Stamväg 51 snabbt?

Stamväg  51 – Route 51 argument och utredningar

Argument:

1. Trafikmängderna visar, att trafiken på vägavsnittet Sjundeå korsning – Ingå Djuphamnsvägen är närmare 30 % större än på vägavsnittet Karis – Ingå. Siffrorna är från år 2017. Trafiken har ökat sedan dess så Ingåavsnittets fordonsmängd närmar sig 8 000 fordon/dygn. Se kartbilderna.

Trafikvolymen på Fagervikvägen år 2017
Enligt trafikvolymen på Stamväg 51 är Ingå en del av huvudstadsregionen
Trafikvolymen på Stamväg 51 år 2017

2. Trafiksäkerheten Ett stort antal hjort- och älgkrockar. Avsnittet ett av de farligaste i Finland.

Ett stort antal sk. mörka korsningar där det inte går att i kö se om någon skall vika in på sidoväg då grupperingsfilerna saknas helt.

3. Närings-, trafik och miljöcentralens syn på vart budgetpengarna borde styras.

Se dokumentet som är skrivet på finska.

4. Beslysningsstolparna är ett villkor för utvecklandet av den intelligenta vägen Route 51. En första utredning gjordes under åren 2019 – 2020.

Förutredning från forskningsprogrammet Momentum (Kommunikations- och trafikministeriet);

Staten understöder intelligenta vägprojektet Route 51 – Ingå (inga.fi)

Momentum utredningen ledde till att Business Finland beviljade VTT bidrag för att samla bilda ett intelligent ekosystem av forskningsinstitutioner och företag. Målsättningen är att bygga ett intelligent vägavsnitt .

Infrastruktur plus innovation skapar nytt intresse för Route 51 – Ingå (inga.fi)

5. Den respons de som dagligen pendlar på 51:an är den att trafikmängderna ökat och att man upplever att risken för olyckor och viltkrockar vuxit märkbart. Nästan ständig köbildning gör att man kör i blindo.


En trafiksäker Stamväg 51 där trafiken löper är i central roll för Ingå i utveckling

Utvecklandet av Stamväg 51 mellan Sjundeå korsning och Ingå djuphamnsväg är i en helt central roll för utvecklingen av Ingå kommnun. En tryggare trafiksäkrare belyst väg binder Ingå med huvudstadsregionen och ger på detta vis bättre möjligheter att utveckla bl.a. kollektivtrafiken och garantera tryggare förhållanden för dem som dagligen med personbil pendlar till arbetet i Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors. Av de som är i arbetslivet pendlar dryga 30 % dagligen med bil till just dessa orter.

Pro Ingå har sökt sig i nära samarbete med Ingå kommun och erbjudit sin hjälp som tilläggsresurs och för att den vägen få större genomslagskraft för förbättringskraven. Det första åtgärdsförslaget lämnades till Nylands NTM -central den 14.12.2017 (närings-, trafik och miljöcentral).

I åtgärdsförslaget har föreslagits;

  • Byggande av vägbelysning från Sjundeåkorsning till Ingå djuphamnsväg
  • En omfattande plan för korsningarna och hela Ingå stamvägsområde
  • Förbättrande av Täkter, Degerby, Kopparnäs och Bollstavägens korsningar så att de motsvarar den nivå trafiktätheten redan nu förutsätter
  • Att man lyftar vägunderhållet till riksvägsnivå
  • Byggande av skydds/viltstaket

Kommunstyrelsens ordförande har träffat trafikutskottets ordförande Ari Jalonen och riksdagsledamöt Mats Löfström för att informera dem om Ingå kommuns åtgärdsförslag. De västnyländska riksdagsledamöterna står i tur som följande.

Pro Ingå har tagit fram mera statistik- och bakgrundsmaterial och uppdaterat åtgärdsförslaget. Denna version överräcks till beslutsfattare inom officiella sektorn och inom politiken.

Lobbning har stor tyngdpunkt i fortsättningen. All till buds stående hjälp är i fortsättningen välkommen. Och främst då i form av personliga kontakter till beslutsfattare.

Ytterligare åtgärder planeras som bäst.

Facebooktwitter