Verksamhetsberättelse för år 2018

Föreningens verksamhet fortsatte aktivt hela året med många projekt, deltagande i lokala tillställningar med tält och med att skriva utlåtanden och ställningstaganden på olika håll.

Arbetsgrupper / Projekt

Rudus: Man träffades med Rudus vid två tillfällen. Först vid ett infotillfälle i Joddböle den 30.5.1018. Och senare den 27.9.2018 förhandlade Pro Ingås styrelse med Rudus representanter om hur man skulle få bort oljudet och att få meddelanden om tiderna för sprängningarna.

Hundparken: Under 2018 hölls talkoarbeten. Man byggde klätterställningar till hundarna och installerade mera täckdiken.

Parken har varit i god användning. Somliga grupper besöker parken varje dag, endel några gånger i veckan och andra några gånger i månaden. Också hunduppfostrare har kommit till parken för att hålla  träningstillfällen. Till parken har också kommit icke Ingåbor, som hört om hur fin parken är. Med andra ord parken har varit aktivt i bruk.

Potatisboken: Camilla Gorbatow skrev under 2018 potatisboken, till vilken Helena Eriksson-Salonen tog den största delen av bilderna.  Boken publicerades under Ingådagen den 30.6.2018. Första upplagan på 600 exemplar såldes helt slut tack vare Pro Inkoon ry:n försäljning.

Rensningen av Ingarskilån: År 2017 påbörjades Pro Ingå rf:s mångåriga iståndsättande av lekplatserna för öringen i Ingarskilaån, projektet som i år fortsatte med 15 talkodagar. Under dessa dagar rensades åns fåror från bottenvegetation och buskar vid Kocksbybäcken från Kopparnäs bro till åns huvudfåra. Ån har varit osanerad i mer än tio år, så igenslamningen, bottenvegetationen och buskar täppte till fåran och hindrade vattnets flöde.  Vid detta åavsnitt byggde man 6 nya lekplatser genom att använda 5-10 centimeters stenmaterial. Vägtrumman under Kopparnäsvägens  undre botten  höjdes för att underlätta fiskarnas uppstigning även vid lågt vattenstånd. Vid brons övre lopp byggdes två nya grusbäddar. I alla dessa bäckfårors tvärprofiler skapade man en svagt sluttande V-form för att försäkra en tillräckligt stark strömning vid alla vattennivåer och för att hindra uppslamning av gruset. I Dogersforsen tillförde man stenmaterial i två lekgropar gjorda 2017 och byggde en ny lekgrop. Ovanför Knuts bro tillsatte man grus i en för tre år sedan gjord lekgrop. I båda åavsnitten skapade man en svagt sluttande V-form.

I Talkona deltog  25 ivriga frivilliga, vars sammanlagda arbetstimmar blev 535 timmar. Dessutom gjordes 20 timmar maskinarbete. I projektet deltog också Ingå-Sjundeå miljöförenings och Ingå Fiskeförenings medlemmar, vars insatser var betydande.. Henrik Kettunen från Vaelluskala rf deltog den 13.8 i talkot och gav råd om de senaste metoderna att renovera vattenflöden, som samtidigt introducerades i vår renovering.
LUKE (Naturresursinstitutet) genomförde i ån en årlig elfiskeuppföljning. Baserad på år 2017  gjorda renoveringar har yngelproduktionen ökat märkbart. Resultaten visar, att renoveringsarbetet återupplivar det hotade öringsbeståndet småningom. Det uppmuntrar oss att fortsätta bygga lekplatser på nya avsnitt av detta 160 kvadratkilometer stora avrinningsområde. Projektet har år 2018 fått ekonomiskt stöd av NTM-centralen, Rosk’n Roll, Raija och Ossi Tuuliainens stiftelse,  Edith von Julins stiftelse och Ingå fiskeområde.

Kultur, Ungdom, Logo- /information, Service-/ hjälpgrupper höll ett mellanår i verksamheten på grund av att få personer arbetade i grupperna.

Stamväg 51: Pro Ingå hjäpte till att producera/ idea nödvändig statistik och motiveringar för projektet och ordnade ett möte med  trafikverket i augusti, där motiveringarna framfördes till generaldirektören och planeringschefen. Kommunen representerades av kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och tekniska chefen.

Följden av mötet, där det visade sig att man måste hitta nya finansieringsmodeller för stamvägens utveckling, blev att kommunens representanter började  utveckla det nya Route 51, The smartest road, 5G-konseptet.  De centrala aktörerna för utveckling av detta koncept är områdets digitala industriföretag och Karis telefon. Pro Ingå fortsätter att stödja ”saluförandet” av det nya konceptet och informera om de offentliga besluten.

Utlåtanden/klagomål:

Vasa förvaltningsdomstol beslöt angående Pro Ingås klagomål att Ingå Byggnads-/ och miljönämnds beslut avseende förlängning av verksamhetstiderna för krossning och sprängning är emot miljölovet och verksamhetstiderna ändras tillbaka till tidigare överenskommet, d v s verksamhetstiderna är följande enligt beslutet: Krossning av sten kl 7.00-22.00, borrning i berg kl 7.00-21.00, sönderhackning av sten kl 8.00-18.00, sprängning kl 8.00-16.00.

Medlemmar: Vid årets slut hade vi 159 medlemmar

Styrelsen: Styrelsen sammanträdde 3 gånger under år 2018.

Ordförande Petri Stenberg, viceordförande Seppo Kolehmainen och sekreterare Camilla Gorbatow. Medlemssekreterare Madeleine Blomstedt, kassör Olli Orama. Egentliga medlemmar: Minna Lehto,

Helena Eriksson-Salonen och Jochim Donner.

Suppleanter: Marghita Viita och Maarit Lassila.

Facebooktwitter